Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550
                                                                                   8  ธันวาคม  2551

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550

เรียน  คุณครู และมาสเตอร์

          ตามที่ทางงานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายธุรการ  ได้ยื่นเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550 
ให้กับครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั้น
          ในการนี้  มีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน  20  ท่าน  แบ่งเป็นชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน  15  ท่าน
และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน  5  ท่าน  รายชื่อตามเอกสารที่แนบ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนที่ 2 ข 
วันที่  7  มกราคม  2551  ทางคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ด้วย

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                  (ม.สิทธิพงค์  สุขเกษม)
                                                              รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง จาก งานการเจ้าหน้าที่
งานสนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้