Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550
                                                                                   8  ธันวาคม  2551

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550

เรียน  คุณครู และมาสเตอร์

          ตามที่ทางงานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายธุรการ  ได้ยื่นเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2550 
ให้กับครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั้น
          ในการนี้  มีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน  20  ท่าน  แบ่งเป็นชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน  15  ท่าน
และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน  5  ท่าน  รายชื่อตามเอกสารที่แนบ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนที่ 2 ข 
วันที่  7  มกราคม  2551  ทางคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ด้วย

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                  (ม.สิทธิพงค์  สุขเกษม)
                                                              รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง จาก งานการเจ้าหน้าที่
งานสนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน