Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553
 

            ฝ่ายกิจการนักเรียน  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 ขึ้นในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ป.4-ป.6 เวลา 08.30-09.30 น. รอบที่ 2 ป.1 - ป.3 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ศาลามารีย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา

            ดังนั้น  จึงขอเชิญคุณครู  มาสเตอร์  ประธานคณะกรรมการระดับชั้นเรียน  (ห้องละ 1 คน)  เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

หมายเหตุ  1.  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  รอบที่  2  ขอเชิญประธานพิธี  คุณแม่ที่มาร่วมกิจกรรม  นักเรียนและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปล่อยปลา  ณ  ท่าน้ำปิง

                    2.  การแต่งกายของประธานคณะกรรมการระดับชั้นเรียน  ชุดสุภาพสีฟ้า  ชุดไทยสีฟ้า   สากลนิยม  หรือเครื่องแบบตามสังกัด

                         การแต่งกายครู  ชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - การประเมินการจัดกิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ” (กลุ่มนักเรียน) วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
    - การประเมินการจัดกิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ” (กลุ่มครูและคณะกรรมการผู้ปกครอง) วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
    - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณศาลามารีย์ (กลุ่มนักเรียน)
    - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณศาลามารีย์ (กลุ่มผู้ปกครอง)
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 633 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน