Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการประเมิน “การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู " วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 

       ฝ่ายกิจการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม    ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554   ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ  มีความกตัญญูรู้คุณ   ต่อครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ  และมีความเป็นสิริมงคลในการเรียน โดยมีนักเรียนที่ตอบแบบประเมิน  จำนวน  348  ราย  ซึ่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมสรุปได้ตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ
            ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 บริเวณ ศาลามารีย์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554    ( อัลบั้ม 6522 วันที่ 16 มิ.ย. 2554)
มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 731 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน