Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน
 

เรื่อง  สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน

    ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อต่ออายุป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ที่หมดอายุ นั้น

    กลุ่มสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนของท่าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผลการตรวจประเมินโรงอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ดังมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์แนบ
มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1313 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน