Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
 
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2558
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดังนี้
ประเภทของทุนการศึกษา  คือ ทุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การยื่นใบสมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์และมีความประสงค์จะขอรับทุนฯ สามารถยื่นใบสมัครได้เพียงคนละ 1 ประเภท เท่านั้น
วัน เวลา และสถานที่รับใบสมัคร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558   ณ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 
การมอบทุนการศึกษา  วันที่   15 กรกฎาคม 2558
 
นักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร  พร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-5327-9020  จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น.
 


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1458 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน