Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น

ให้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซึ่งได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. 2558 การประกันคุณภาพการศึกษา "ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 ไฟล์แนบ 1มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 499 ครั้ง จาก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน