Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2559
 

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ ประจำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2559 ทั้งภาคปกติ และ EP ดังเอกสารแนบไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2447 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

ทดสอบคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน