Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปกติ
 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปกติ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

http://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/p1_entrance/2560/login.php

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2360 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน