Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการสอบนักเรียนแทรกชั้น สำหรับเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560
 

เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครสอบแทรกชั้น เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

http://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/entrance/login.php

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1063 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน