Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การรับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปิดโครงการต่อเนื่องหลักสูตรพิเศษการสอนคณิตศาสตร์ MCP Genius Kids (Math) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ม.ธยศ ระวังงาน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ผลงานระดับประเทศหลายรายการ

          ดังนั้น ทางโรงเรียนฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจ เข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์ และ         การดำเนินงานของโครงการ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.15 น. รับสมัครนักเรียนจำนวน 100 คน โดยแบ่งเวลาเรียนเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ 16.00-16.40 น. จำนวน 50 คน และ 16.40-17.20 น. จำนวน 50 คน โดยเริ่มเรียนวันพุธที่ 29 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์  ณ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ MCP Genius Kids (Math) อาคารสระว่ายน้ำ SIMEON 1932 ค่าลงทะเบียนการเรียน 2,000 บาท ติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงิน ฝ่ายธุรการไฟล์แนบ 1มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 693 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน