Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2560
 

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP ดังเอกสารแนบไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2560 (19 มิ.ย. 2560)    มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 5361 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

    รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน