Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561
 

นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญคุณครู มาสเตอร์ และนักเรียน ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 8.20-10.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของทุกชั้นเรียนมาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 754 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน