Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
 

ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6

ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP. P.1-6ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1763 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน