Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง
 
ด้วยงานเครื่องสายตะวันตก โครงการละครเพลง 2018
ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง
ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 
ด.ช.ปรานต์          อิ่นคำ
ด.ญ.อาภาภัทร     นันทชัย
ด.ญ.จิราภัค          บุญแก้ว
ด.ญ.คลาวเดีย       บอร์ดิน
ด.ช.บารมี             ลีละยุทธโยธิน
ด.ญ.ชลิตา            ทองงามแท้
ด.ญ.ณ ธิดา          สักแกแก้ว
ด.ญ.ลักษิกา         นิธิชลสุข
ด.ญ.อรจิรา           อภิสกุล
ด.ญ.อารยา          พรหมเมือง
ด.ญ.นลินรัตน์       ช่างปั้น
ด.ญ.ปราษิยา        รามโยธิน
ด.ญ.เฉิงอัน          ซึ
ด.ญ.อัยลิสา         ลออชัยรังษี
ด.ญ.อักษราภัค     หลิน
ด.ญ.รวินดา          อลัน
ด.ญ.อรวรา          ศิริรักษ์
ด.ช.วรณัน           นันตัง
ด.ญ.ศิริภัสสร       พิชิตภารตะพงษ์
 
ขอบคุณค่ะข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
    - VDO ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งประธานและสภานักเรียน
    - ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562
    - บรรยากาศการแข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นป.4
    - การเลือกตั้งประธานนักเรียน62
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  กนก    ทรรทรานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง จาก งานเครื่องสายตะวันตก
โครงการละครเพลง 2018
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน