Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการทำงานภาคเรียนที่  1
 บันทึกการทำงาน      ม.ยุทธนา    รังสิยนันทน์

เดือน  พฤษภาคม    2548
- จากผู้สอนพลศึกษา  ป.1,2    ชมรม,ลูกเสือ  ปี  2547  ในปี2548  มาเป็นผู้สอน  พลศึกษา  ป.3,4  สุขศึกษา  ป.4  ไม่มีชมรม  ไม่มีลูกเสือจากคาบสอน  ปี  47  มาเป็น  21  คาบในปี  48  เป็นครูผู้ช่วย  ป.4/7
- ดูแลนักเรียนชั้น  ป.4/7  เข้าแถวตอนเช้าทุกวันตอนเคารพธงชาติ  สวดมนต์  อบรมนักเรียน  และดูแลนักเรียนเข้าแถวในชั่วโมงสอนช่วงหลังเลิกพักเช้า  เที่ยง  บ่าย
- จัดทำกำหนดการสอนพละ  ป.3,4  และสุขศึกษา  ป.4
- จัดทำสาระการเรียนรู้พละ  ป.3,4  และสุขศึกษา  ป.4
- จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังพละ  ป.3,4  และสุขศึกษา  ป.4
- จัดทำคำอธิบายรายวิชา  พละป.3,4  และสุขศึกษา  ป.4
- ประชุมหมวดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ณ  ห้องวิชาการ
- จัดทำแผนการสอนใบงานที่  5
- ร่วมกิจกรรมมิสซา    เปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2548
- ดูแลเวรช่วงเย็นเวลา  15.45-17.10  น.  บริเวณม้าลาย  หน้าตึกมงฟอร์ต
- นำนักกรีฑาที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานชิงแชมป์ประเทศไทยนานาชาติระหว่างวันที่  3-7  พฤษภาคม  2548  รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี  ณ  กรุงเทพมหานคร  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัย  ณ    ตึกอำนวยการมงฟอร์ตประถม  พร้อมมอบถ้วยพระราชทานให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตฯ

เดือน  มิถุนายน  2548
1-30 ดูแลนักเรียนเวรช่วงเช้า  07.30-08.00  น.  เป็นผู้ตรวจครูที่ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน  7  จุดและให้ครูเซ็นชื่อรับทราบและคุมแถวนักเรียน  ป.4/7  ตอนเช้า
1 ขาดเรียนครึ่งวันบ่ายไปเจรจาเรื่องรถชนที่สถานีโรงพักช้างเผือก
2 รับสมัครนักกีฬาเทนนิส    กรีฑา  เทควันโด  ฟุตบอล  ระดับอายุ  8  ,10  ,12    ปี  ตามห้องเรียนระ
ดับชั้น  ป.1-ป,6
3-10 จัดทำข้อสอบวิชาพลศึกษา  ป.3,4  และวิชาสุขศึกษา  ป.4
6 ถ่ายเอกสารกำหนดการสอน  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง,สาระการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชาส่ง
หัวหน้าหมวดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
8-30 จัดทำใบงานที่  5  วิชาพลศึกษา  ป.3,4  และวิชาสุขศึกษา  ป.4
11 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้อำนวยการ  นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ   
ส.ส.พายัพ    ชินวัตร  และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น  2515  ในฐานะศิษย์เก่ารุ่น  2515  ณ  อาคาร
ไม้สักทองข้างวัดอุโมงค์    ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
12 ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเพื่อสังคม  (72  ปี  มงฟอร์ตฯ)    เวลา  06.00  น.-13.00  น. 
  ดูแลนักเรียนอยู่สาย  4  อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปวัดเจ็ดริน
13 สรุปผลการนำนักกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน    15    ปี  ที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานชิงแชมป์ประเทศ
ไทยนานาชาติส่งให้ท่านผู้อวำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตฯ
22 รับการนิเทศจัดทำเอกสารส่งครูนิเทศที่เข้าการสอนวิชาพลศึกษา  ป.3/1 
  เวลา  13.00  –  13.50
20 เริ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้น  ป.3,ป.4  5  รายการ
24 ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่,  ตรวจแบบฝึกหัดวิชาสุขศึกษาชั้น  ป.4  หน่วยที่1,2    ประชุมกีฬาสี,
กรีฑาสี  ,กีฬานักเรียน    ณ    ห้องกิจการที่นักเรียน  เวลา  08.30-09.00  น.
25 เวลา  08.00-16.00น.    ประชุมมาตรฐานกรศึกษา  ของ  B.S.G  และของ  ส.ม.ศ    โดยได้รับผิด
ชอบตรวจทบทวนมาตรฐานที่  12
27-30 ชั่งน้ำหนัก    วัดส่วนสูงนักเรียนชั้น  ป.3,4
30 ร่วมพิธีวันไหว้ครู  ,  กิจกรรมปล่อยปลา
30 ประชุมประจำเดือนระดับชั้น  ป.4-6
30 ร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ,  ประสานมงฟอร์ตมัธยมเรื่องกรีฑาสี  และอุปกรณ์ดำเนินงาน

เดือนกรกฎาคม    2548
1-30 ดูแลนักเรียนช่วงเช้าเวลา  07.30  –  08.00  น.  ให้ครูเซ็นรับทราบดูแลนักเรียน  6  จุด
1-30 สำรวจเตรียมตัวนักกีฬาเทนนิส,  เทควันโด,  ฟุตบอลระดับอายุ  8,10,12  ปี
1-30 ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเช้า  ชั้น  ป.4/7
1 ประชุมหมวด  ส.ล.น    ห้องวิชาการ  08.00-09.00  น.
1-15 รวบรวมหลักฐานนักกีฬาเทนนิส    เทควันโดระดับอายุ  8,10,12  ปี    ได้แก่  สำเนาทะเบียน
บ้าน,รูปถ่าย,ใบรับรองของโรงเรียน  กรอกใบสมัครเพื่อส่งเขตพื้นฐานการศึกษา  1 
3 ประชุมผู้ปกครองพันธสัญญาระดับ  ชั้น  ป.4  เวลา  13.00  น.-16.00น.  ณ  มงฟอร์ตมัธยม
4-8 ซ่อมเสริมนักเรียน  ชั้น  ป.3,4  ที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ของ  B.S.G
4 รับสมัครนักฟุตบอลอายุ  12  ปี  เพิ่มเติม

1-8 ทำคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ,  คิดวิเคราะห์และคะแนนตอนที่  1  ของวิชาพลศึกษา 
ป.3,4  วิชาสุขศึกษา  ป.4  ส่งหัวหน้าหมวดสาระ
7 ถ่ายรูปติดโครงสร้างโรงเรียนห้องโสต
11-14 ส่งคะแนนฯ  ทำหน้าที่แจกข้อสอบการสอบครั้งที่  1
10-11 ประสานงานบอกนักกีฬาบาสเกตบอลอายุ  12  ปี    แข่งขันเปิดสนามวันที่  12  ตรงกับวันสอบ
และแจ้งวิชาการ
11-13 เดินทางไปร่วมงานและทำหน้าที่ประมูล  ,รับโทรศัพท์บริจาคงาน  72  ปี  มงฟอร์ตฯ  ณ    ห้องประชุมกองทัพเรือ  กทม.
11 ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา  อาสาฬบูชา  ตอบปัญหา  ชั้น  ป.3
15-18 กรอกคะแนนลงในเล่มขาว    7  เล่ม  ระดับชั้น  ป.4
21 ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษาหลังตึกมารีย์  ป.4-6  ,  ประชุมร่วมกับครูสอนวิทยาศาสตร์   
วิชาพลศึกษาและวิชาสุขศึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษาเวลา 
13.00-16.00  น.    ณ    ตึกอำนวยการมงฟอร์ตฯประถม
22-23 โรงเรียนปิดวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา
25 ขาดเรียนไปศาล
29 ร่วมงานเลี้ยงคณะกรรมการ  72  ปี  มงฟอร์ตฯ    ณ    ภัตราคารเจี่ยท่งเฮง  ร่วมฉลองกิจกรรม
วันนักบุญหลุยส์  9
30   ประชุมสัมมนา    เรื่อง  Neo  Humanist

เดือนสิงหาคม  2548
1-2 ทดสอบน้ำหนักนักกีฬาเทควันโด  และน้ำหนักที่เท่ากันทดสอบคัดเลือก  ,ถ่ายเอกสารแผน
การสอนเพิ่มเติมให้หัวหน้าหมวดสาระ
1-31 ดูแลนักเรียนช่วงเช้าเวลา  07.30-08.00  น.  ให้ครูเซ็นรับทราบการดูแลนักเรียน  6  จุด,
ส่งใบประเมินครู  ดูแลนักเรียน  6  จุด  ให้ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน,  เตรียมนักกีฬาเทนนิส 
เทควันโดระดับอายุ  8,  10  ,  12  ปี  แช่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่,  คัดตัวนักเทนนิส
2 วันเกิด  บราเดอร์  อันโตนิโอ    มารีอา  ส่งเอกสารหลักฐานนักกีฬาเทนนิส    เทควันโดระดับ
อายุ  8,0,12  ปี
3 ประชุมประจำเดือน  เวลา  11.30  น.  ,  อบรมคอมพิวเตอร์  Program    Swiss  คาบเรียนที่  3    ณ   
ห้องคอมพิวเตอร์  Eng  Program
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา  ป.4  ใช้
ในปีการศึกษา  2549  ณ    ห้องประชุมตึกอำนวยการมงฟอร์ตฯประถม  เวลา  08.00  –  16.00  น
5-31 จัดทำเอกสารประกอบวิชาสุขศึกษา
8 แก้ไขสมุดเล่มขาวคะแนนตอนที่  2  และคิดวิเคราะห์
9 ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่
11 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  ณ    มงฟอร์ตฯประถม
12 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ    ณ    หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กับครูช่วงชั้นที่    2  (  ป.4-6  )  g;]k  17.30  –  20.30  น.
15 จับฉลากแบ่งสายกีฬาเทนนิส    ณ  วิทยาลัยพลศึกษา  เชียงใหม่  เวลา  10.00  –  11.30  น
14-19 โรงเรียนปิดน้ำท่วม
16 ประชุมเทนนิสกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  ณ  วิทยาลัยพลศึกษา  เชียงใหม่
17-18 ทำความสะอาดโรงเรียน  ,  โทรบอกนักกีฬาเทนนิสเลื่อนการแข่งขันฝนตก
19 ส่งข้อมูลประเมินมาตรฐานที่  12  ฝ่ายวิชาการ,  ประชุมจับฉลากเทควันโดกีฬานักเรียน   
ณ  วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
24 รับการนิเทศการสอนวิชาพลศึกษา  ชั้น  ป.3/1    คาบที่  5
24-25 อบรมการประเมินบุคลากร
25 ส่งแบบประเมินผลตนเองในการสอนให้ครูนิเทศ
25-31 แต่งข้อสอบวิชาพลศึกษา  ป.3,4  วิชาสุขศึกษา  ป.4  ส่งหัวหน้าหมวดสาระ
29-31 แข่งขันกีฬาเทนนิส  กีฬานักเรียน  จว.ชม.  ณ  สนามกีฬาสมโภช  700  ปี(ได้แชมป์รุ่น  8,10  ปี)

เดือน  กันยายน  2548
1 ชั่งน้ำหนักนักกีฬาเทควันโด  กีฬานักเรียน  จว.ชม.    ณ    วพ.ชม.  เวลา  09.00-15.00  น
1-30 วางแผนการฝึกซ้อม  นัดนักกรีฑารุ่นอายุ  12  ปี  เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันกรีฑา  นร.จว.ชม.
(ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม  2548  ณ  สนามกีฬาสมโภช  700  ปี)
1-30 ดูแลนักเรียนช่วงเช้า  เวลา  07.30  –  08.00  น.  ให้ครูดูแลนักเรียนช่วงเช้าเซ็นรับทราบ
การปฏิบัติหน้าที่  6  จุด
1-30 ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าเคารพธงชาติ  ชั้น  ป.4/7
1-30 จัดทำเอกสารประกอบวิชาสุขศึกษา  ชั้น  ป.4/7
1 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสรุ่นอายุ  8,10,12  ปี  ร่วมกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน  จว.ชม.  ส่งหัวหน้างานกีฬาและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
1 ส่งประเมินครูที่ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน  ช่วงเช้า  6  จุด  ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน
2 ส่งข้อสอบวิชาพลศึกษา  ป.3,4  และสุขศึกษา  ป.4
3-4 นักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขันรุ่น  8,10,12  ปี  ณ  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
เวลา  08.00-  18-00  น.  (ผลรุ่น  8  ,10  ปี  ได้แชมป์รุ่น12  ปี  ได้รองแชมป์อันดับที่  1)
5 สรุปผลการส่ง  นร.เข้าร่วมกรแข่งขันเทควันโดกีฬานักเรียน  จว.ชม.  รุ่น  8,10,12  ปี  พร้อมค่า
ใช้จ่าย  ส่งหัวหน้างานกีฬา  และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
5-9 ทำคะแนนตอนที่  1,  คิดวิเคราะห์,  คุณลักษณะที่พึงประสงคืวิชาพล  ป.3,4  และวิชาสุขศึกษา
ป.4    ส่งหัวหน้าหมวดสาระ
8-9 เตรียมฐานเกมไปสู่กีฬาบูรณาการ  ป.4
9 เตรียมแผนการสอนบูรณาการชั้น  ป.4
20-23 น้ำท่วมโรงเรียน  (รอบ  2)    โรงเรียนปิด  ,จัดทำแผนการสอนภาคเรียนที่  2วิชาพลศึกษา 
ป.3,4  และวิชาสุขศึกษา  ป.4
26 ส่งคะแนนคอนที่  1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์,  คิดวิเคราะห์วิชาพลศึกษา  ป.3,4 
วิชาสุขศึกษา  ป.4  ของการสอบครั้งที่  2  ภาคเรียนที่  1  ให้หัวหน้าหมวดสาระ
27 ประชุมหมวดสาระเวลา  08.30  น.-  09.15  น.  ณ  ห้องวิชาการ  เวลา  12.30  น.  ประชุมเตรียม
การน้ำท่วมรอบที่  3  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  ตึกสามัคคีนฤนิต
28 เตรียมวางแผนการฝึกซ้อมนักกรีฑา    อายุ  12  ปี
29-30 น้ำท่วมโรงเรียนรอบที่  3
เดือนตุลาคม  2548
1-30 รวบรวมจัดทำเอกสารประกอบวิชาสุขศึกษา  ป.4  ส่งฝ่ายวิชาการ
3-6 โรงเรียนเปิดและทำการสอบครั้งที่  2  ภาคเรียนที่  1  ทำหน้าที่ตรวจสอบ  ,  คุมสอบ 
(โรงเรียนปิดวันที่  6)
6-7 กรอกคะแนนตอนที่  1  คิดวิเคราะห์  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ลงเล่มขาวระดับชั้น  ป.4
จำนวน  7  เล่ม  ตรวจทานและส่งครูประจำชั้น  (เร่งให้ครูเป็นนักกีฬาไปแข่งขันเครือฯระหว่างวันที่  10-15)ไม่ได้ไปร่วม  ภรรยาไปเป็นนักกีฬาไม่มีใครดูแลบ้าน
7-14 ลงเวลาเรียน
8-26 ฝึกซ้อมนักกรีฑารุ่นอายุ  12  ปี  เวลา  7.30  น  –  9.00  น.  ณ  สนามมงฟอร์ต(มัธยม) 
ทำแผนการสอนภาคเรียนที่  2  วิชาพลศึกษา  ป.3,4  และวิชาสุขศึกษา  ป.4  , 
สรุปบันทึกการทำงานภาคเรียนที่  1ลงใน  Program  Swiss
31  โรงเรียนเปิด  ภาคเรียนที่  2


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสีภายในปีการศึกษา 2548
    - สรุปผลการแข่งขันกีฬา      ภาคเรียนที่  1/2548
    - รายชื่อนักกีฬาครู โรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  ยุทธนา    รังสิยนันทน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2553) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 463 ครั้ง จาก
ส่งเสริมกีฬา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน