Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการประเมิน  “การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”
       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย        แผนกประถม            ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่      13  มกราคม    2549      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง    โดยมี  ครู  และบุคลากร  ที่ตอบแบบสัมภาษณ์  จำนวน    40    คน  และนักเรียนจำนวน  56  คน  ซึ่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังต่อนี้\r
1.  กลุ่มครูและบุคลากร\r
\t1.1.  ครูและบุคลากรทราบหรือไม่ว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออะไร\r
กลุ่มตัวอย่าง  ครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ทราบว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คือ  อยากฉลาด  ต้องขยันอ่าน  ขยันคิด    ร้อยละ  70.00  และไม่ทราบร้อยละ  30.00  ตามลำดับ\r
\t1.2  การจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับใด      \r
\tกลุ่มตัวอย่าง  ครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมาก      ร้อยละ  60.00  รองลงมาได้แก่  ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับน้อย  ร้อยละ  35.00  และตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมากที่สุด  ร้อยละ  5.00  ตามลำดับ\r
1.3\tการประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                \r
ผลการประเมิน  พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของพิธีเปิดงาน  ,  สถานที่จัดงาน  ,    ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในส่วนต่าง  ๆ  ,  ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง  ๆ  และ  แสง  สี  เสียง  ภายในงานในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  2.68\r
2.  กลุ่มนักเรียน\r
2.1  ระดับชั้น\r
\t\tกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นนักเรียนชั้นป.5  มากที่สุดร้อยละ    41.07  รองลงมาได้แก่  ป.6  ร้อยละ  39.29  และ  ป.4  ร้อยละ  19.64  ตามลำดับ\r
\t2.2.  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออะไร\r
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ร้อยละ  80.36  ทราบว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออยากฉลาดต้องขยันอ่าน  ขยันคิด  และไม่ทราบร้อยละ  19.64\r
\r
วิเคราะห์และประมวลผลโดย:  งานวิจัยและพัฒนา    ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม\r
\r
\t2.3  การจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับใด      \r
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมาก  ร้อยละ  89.29  รองลงมาได้แก่ตระหนักในระดับน้อย  ร้อยละ    5.36  ,  ตระหนักในระดับน้อยที่สุด  ร้อยละ  3.57  และตระหนักในระดับมากที่สุดร้อยละ  1.79  ตามลำดับ\r
2.4    การประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                      \r
ผลการประเมิน  พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของพิธีเปิดงาน  ,  สถานที่จัดงาน  ,    ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในส่วนต่าง  ๆ  ,  ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง  ๆ  และ  แสง  สี  เสียง  ภายในงานในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ2.91\r
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 679 ครั้ง จาก งานวิจัยและพัฒนา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน