Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการประเมิน  “การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”
       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย        แผนกประถม            ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่      13  มกราคม    2549      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง    โดยมี  ครู  และบุคลากร  ที่ตอบแบบสัมภาษณ์  จำนวน    40    คน  และนักเรียนจำนวน  56  คน  ซึ่งผลการประเมินการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังต่อนี้\r
1.  กลุ่มครูและบุคลากร\r
\t1.1.  ครูและบุคลากรทราบหรือไม่ว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออะไร\r
กลุ่มตัวอย่าง  ครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ทราบว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คือ  อยากฉลาด  ต้องขยันอ่าน  ขยันคิด    ร้อยละ  70.00  และไม่ทราบร้อยละ  30.00  ตามลำดับ\r
\t1.2  การจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับใด      \r
\tกลุ่มตัวอย่าง  ครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมาก      ร้อยละ  60.00  รองลงมาได้แก่  ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับน้อย  ร้อยละ  35.00  และตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมากที่สุด  ร้อยละ  5.00  ตามลำดับ\r
1.3\tการประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                \r
ผลการประเมิน  พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของพิธีเปิดงาน  ,  สถานที่จัดงาน  ,    ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในส่วนต่าง  ๆ  ,  ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง  ๆ  และ  แสง  สี  เสียง  ภายในงานในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  2.68\r
2.  กลุ่มนักเรียน\r
2.1  ระดับชั้น\r
\t\tกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นนักเรียนชั้นป.5  มากที่สุดร้อยละ    41.07  รองลงมาได้แก่  ป.6  ร้อยละ  39.29  และ  ป.4  ร้อยละ  19.64  ตามลำดับ\r
\t2.2.  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออะไร\r
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ร้อยละ  80.36  ทราบว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2549  คืออยากฉลาดต้องขยันอ่าน  ขยันคิด  และไม่ทราบร้อยละ  19.64\r
\r
วิเคราะห์และประมวลผลโดย:  งานวิจัยและพัฒนา    ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม\r
\r
\t2.3  การจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับใด      \r
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกิจกรรม  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีในระดับมาก  ร้อยละ  89.29  รองลงมาได้แก่ตระหนักในระดับน้อย  ร้อยละ    5.36  ,  ตระหนักในระดับน้อยที่สุด  ร้อยละ  3.57  และตระหนักในระดับมากที่สุดร้อยละ  1.79  ตามลำดับ\r
2.4    การประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                      \r
ผลการประเมิน  พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของพิธีเปิดงาน  ,  สถานที่จัดงาน  ,    ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในส่วนต่าง  ๆ  ,  ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง  ๆ  และ  แสง  สี  เสียง  ภายในงานในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ2.91\r
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 592 ครั้ง จาก งานวิจัยและพัฒนา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้