แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2561
(13/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล)      
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2561
(16/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล)      
งานวัดและประเมินผล แจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(30/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล)      
งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
(18/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล)