[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 3 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
อ. 4 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
พ. 5 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมงานสัมมนา "Hyper-Converged Infrastructure For VDI with Dell EMC VxRail Appliance" โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 5 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
พฤ. 6 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ศ. 7 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝ่ายบุคลากรประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
  การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ Montfort College Primary Section งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ส. 8 เมษายน 2560  ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
อา. 9 เมษายน 2560  ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
จ. 10 เมษายน 2560  ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ(ประชาสัมพันธ์) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
จ. 17 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
อ. 18 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
พ. 19 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานประเมินบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
พฤ. 20 เมษายน 2560  ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ศ. 21 เมษายน 2560  ครูผู้ควบคุมวงคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมอบรมเทศกาลขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย กรุงเทพฯ งานนักร้องประสานเสียง สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
 งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ส. 22 เมษายน 2560  ครูผู้ควบคุมวงคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมอบรมเทศกาลขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ งานนักร้องประสานเสียง สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแขวงเม็งรายได้เข้ามาพ่นยุง Montfort College Primary Section งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
อา. 23 เมษายน 2560  ครูผู้ควบคุมวงคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมอบรมเทศกาลขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ งานนักร้องประสานเสียง สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
จ. 24 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำเอกสาร ปพ.3 นักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ส่ง เขตและ สช. อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ครูวิรัชดาร่วมพิจารณาผลการตัดสินการประกวดใส่ทำนองเพลงขยะ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
อ. 25 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำเอกสาร ปพ.3 นักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ส่ง เขตและ สช. อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมคณะกรรมการคุมทะเบียนหนังสือยืมเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Montfort College Primary Section งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
พ. 26 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำเอกสาร ปพ.3 นักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ส่ง เขตและ สช. อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ฝ่ายบุคลากรประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 แจกหนังสือยืมเรียน ระดับชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2560 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
พฤ. 27 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำเอกสาร ปพ.3 นักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ส่ง เขตและ สช. อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ชมรมคุณพ่อมงฟอร์ต สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
  ฝ่ายบุคลากรประชุมร่วมกับวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 อาคารมงฟอร์ต(ห้องคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ป.1-3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ศ. 28 เมษายน 2560  จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป. 6 อนุมัติจบการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมนักการและพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 4/2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
 จัดทำเอกสาร ปพ.3 นักเรียนจบปีการศึกษา 2559 ส่ง เขตและ สช. อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2560 โรงเรียนดาราวิทยาลัย งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
ส. 6 พฤษภาคม 2560  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ ( โครงการ MCP SMART ENERGY ) อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อหลอดไฟ LED ( โครงการ MCP SMART ENERGY ) อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
จ. 8 พฤษภาคม 2560  ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Primary Section งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
อ. 9 พฤษภาคม 2560  ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Primary Section งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
พ. 10 พฤษภาคม 2560  ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Primary Section งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
พฤ. 11 พฤษภาคม 2560  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ระบบ SWIS PLUS แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ศ. 12 พฤษภาคม 2560  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ฝึกซ้อมดุริยางค์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมมาเข้าร่วมฝึกซ้อม Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ส. 13 พฤษภาคม 2560  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 6 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
อา. 14 พฤษภาคม 2560  ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( โครงการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
จ. 15 พฤษภาคม 2560  จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 กรอกประวัติและอนุมัตินักเรียนเข้าระบบฐานข้อมูลนักเรียน Mas School, SWIS อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมงานอภิบาล Montfort College Primary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
อ. 16 พฤษภาคม 2560  นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2560 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
 จัดทำรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 กรอกประวัติและอนุมัตินักเรียนเข้าระบบฐานข้อมูลนักเรียน Mas School, SWIS อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ซ่อมแซมหลังคาสระว่ายน้ำ อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ) งานบริหารสระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
 ครู EP รับฟังการนำเสนอ Samsung SMART board และการเชื่อมต่อ iPad ผ่าน Apple TV โดยตัวแทนจำหน่าย บ. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560)
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่1/2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
พ. 17 พฤษภาคม 2560  จัดทำรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 กรอกประวัติและอนุมัตินักเรียนเข้าระบบฐานข้อมูลนักเรียน Mas School, SWIS อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ซ่อมแซมหลังคาสระว่ายน้ำ อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ) งานบริหารสระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
 ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
พฤ. 18 พฤษภาคม 2560  จัดทำรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 กรอกประวัติและอนุมัตินักเรียนเข้าระบบฐานข้อมูลนักเรียน Mas School, SWIS อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนแบะวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ซ่อมแซมหลังคาสระว่ายน้ำ อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ) งานบริหารสระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 1 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูดนตรีสากล อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์