[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
  นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประจำเดือนมกราคม ปี2560 ครั้งที่4 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครัั้งที่ 5 Montfort College Primary Section งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ประชุมพิจารณางบประมาณ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียนปีการศึกษา 2560 Montfort College Primary Section งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับเวที อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1) งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
พฤ. 2 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
  นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประจำเดือนมกราคม ปี2560 ครั้งที่4 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครัั้งที่ 5 Montfort College Primary Section งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
  นักเรียนชั้น ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 12 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ) งานวิจัย สำนักผู้อำนวยการ มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ งานประจำปี 2559 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน1) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 20 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2560  การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 ห้องเรียน ป.1-ป.6 งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
  นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประจำเดือนมกราคม ปี2560 ครั้งที่4 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 3 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ประชุมการจัดทัศนศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Opec Teacher Award) ประจำปี 2560 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 ตรวจสอบเครื่องเล่นสวนสนุก ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม), สนามฟุตซอล งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ส. 4 กุมภาพันธ์ 2560  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
จ. 6 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังรายละเอียดการปฎิบัติหน้าที่ในงานประจำปี 2559 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ประชุมคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจครั้งที่ 3 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อที่ระลึก 85 ปี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
อ. 7 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 ฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อที่ระลึก 85 ปี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาของครูชนัฐฉัตร สุขเกษม งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูชนัฐฉัตร สุขเกษม งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
พ. 8 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
พฤ. 9 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ศ. 10 กุมภาพันธ์ 2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC Night ครั้งที่ 7 ( โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ( โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) Montfort College Primary Section งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
จ. 13 กุมภาพันธ์ 2560  แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
อ. 14 กุมภาพันธ์ 2560  วัดผลตรวจติดตามการใช้ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมพิจารณางบประมาณปีการศึกษา 2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
พ. 15 กุมภาพันธ์ 2560  วัดผลตรวจติดตามการใช้ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
พฤ. 16 กุมภาพันธ์ 2560  วัดผลตรวจติดตามการใช้ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 นำนักเรียน 3 คนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Good Morning Vocab King Thailand สนามบินนานาชาติ จ. เชียงใหม่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ มิส  อัมพร    พิมพิสาร
 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 21 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
 ถ่ายรูปนักเรียนได้รับรางวัล วันการศึกษาเอกชน อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ศ. 17 กุมภาพันธ์ 2560  วัดผลตรวจติดตามการใช้ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 14 ห้องเรียน ป.1-ป.6 งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ตัวแทนโรงเรียนร่วมประชุมการจัดสอบ NT สอบมาตรฐานกลาง และสอบการอ่านออกเขียนได้ กับเขตพื้นที่ฯ Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ส. 18 กุมภาพันธ์ 2560  บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
อา. 19 กุมภาพันธ์ 2560  บุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
จ. 20 กุมภาพันธ์ 2560  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (วันที่1) Montfort College Primary Section งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560)
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 2 (วันที่ 1) Montfort College Primary Section งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ มิส  อัจฉราพรรณ    คำยวง (ออกเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2560)
 วัดผลตรวจติดตามการใช้ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 4/2559 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่9/2559 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2560 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 แก้ไขข้อมูลนักเรียนตามที่ผู้ปกครองขอเปลี่ยนแปลง Montfort College Primary Section งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองเกรด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2560 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ยื่นเอกสารฯ การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560)
 แก้ไขประวัตินักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอแก้ไข อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องงานวัดและประเมินผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart) งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ