[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 มิถุนายน 2561  ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 สำรวจรายการทรัพย์สิน อาคารประกอบการ ห้องพยาบาล , ห้องแนะแนว , ห้องอภิบาล , ห้องลูกเสือ , ห้องธนาความดี , ห้องกิจการนักเรียน , วัดน้อยพระเมตตา และมินิมาร์ท งานทรัพย์สินโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลหญิง กีฬาสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ส. 2 มิถุนายน 2561  งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
จ. 4 มิถุนายน 2561  ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งานประสานราชการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/7) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
อ. 5 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
พ. 6 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    บุญมี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องนักร้องประสานเสียง อาคารมารีย์ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
 งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และความเป็นครู เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาครู อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
พฤ. 7 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    บุญมี
 ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
 ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 รับฟังแนวการปฏิบัติงานในกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 1) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ศ. 8 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    บุญมี
 ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ทางระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน1) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปี2561 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/7) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ส. 9 มิถุนายน 2561  งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมพนักงานดูแลการจราจร ครั้งที่ 1/2561 Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
อา. 10 มิถุนายน 2561  กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-6 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
จ. 11 มิถุนายน 2561  ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2561 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
อ. 12 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
พ. 13 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 นักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    บุญมี
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเซนต์แมรี่ ชั้น 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ มิส  กนก    ทรรทรานนท์
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
พฤ. 14 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/4) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ศ. 15 มิถุนายน 2561  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 นักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    บุญมี
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 ส่งเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ส. 16 มิถุนายน 2561  งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 พนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5 โรงพยาบาลราชเวช งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
จ. 18 มิถุนายน 2561  ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที อาคารสามัคคีนฤมิต งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 งานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ติดรหัสทรัพย์สินใหม่ อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ งานทรัพย์สินโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ