อัลบัมภาพที่ 18486    นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 18485    นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
<< Back Next >>