อัลบัมภาพที่ 18097    ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 18076    ประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>