อัลบัมภาพที่ 18416    งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก (งานพยาบาล)
อัลบัมภาพที่ 18398    ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>