อัลบัมภาพที่ 18714    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 18713    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>