อัลบัมภาพที่ 18716    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 18714    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>