Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย      
000/2562       แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่าย“Inspire Your Passion”      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562