Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุน ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเกษียณนักการและพนักงาน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.4-ป.6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “สีสันแห่งธรรมชาติ”      
000/2561       แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี โท เอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ธรรมชาติบันดาลใจ”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561      
000/2561       พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      
000/2561       แต่งตั้งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการปฏิรูปคุณภาพการจัดการศึกษา และนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest - TMC) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2018      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP)      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี–กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง The miracle of the natural colors “มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา”      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561            
000/2561       ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 2 / 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.4      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการละครเพลง 2018      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ English Program (EP) (แก้ไขและเพิ่มเติม)      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ “Style your STEM”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี, โท และเอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Mystery Museum”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Legends of Our Heroes”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “World of Dance”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The imagination series by papers”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Let’s Enjoy the Journey”      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Peace & Love”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 3 / 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายแบบเรียน และ เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.5      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายแบบเรียน และ เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี ชั้นโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ชั้น ป.5      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 และ ป.2 ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #7”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Recital 2018      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้ออุปกรณ์/เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 4 / 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562