Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุน ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโรงเรียน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังเกษียณเฉพาะที่บรรจุแผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสะสมร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนจิตตาภิบาล      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561      
000/2561            
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเกษียณนักการและพนักงาน      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.4-ป.6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “สีสันแห่งธรรมชาติ”      
000/2561       แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี โท เอก และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ธรรมชาติบันดาลใจ”      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561      
000/2561       พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      
000/2561       แต่งตั้งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561      
000/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561