[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
ฉายา: -
อายุงาน: 2018 ปี 11 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานดุริยางค์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561 รายงาน
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561 รายงาน
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561 รายงาน
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560 รายงาน
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559 รายงาน
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 เม.ย. 2559 รายงาน
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558 รายงาน

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (4)
     หน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ กำหนดการ นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
     หน้าที่    แผนงาน บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดการ ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร
     หน้าที่    แผนงาน บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดการ ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร
     หน้าที่ ประธานในที่ประชุม    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 Montfort’s Got Talent the Best Singer ชั้น ป.1-3 17 ก.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 ฝึกอบรมทักษะถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 26 มิ.ย. 2561
 นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.6 (ครูสุทธิพร) 27 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.2 (ครูณัฐยรัตน์) 27 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.5 (ครูสุวิมล) 27 ส.ค. 2561
 โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM”( 21/10/61 อัลบั้ม1) 22 ต.ค. 2561
 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage 1 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(165)
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์14 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า13 พ.ย. 2561
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 256112 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ9 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์9 พ.ย. 2561
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน 7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้7 พ.ย. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน7 พ.ย. 2561
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ 6 พ.ย. 2561
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.1 5 พ.ย. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน5 พ.ย. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา 1 พ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ ได้รางวัลในการแข่งขันแบดมินตัน TOT Mizuno Cup 20181 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน1 พ.ย. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา 31 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" สำหรับนักเรียน หลักสูตร English Program 31 ต.ค. 2561
บันทึก VDO การแสดงรำเปิดงาน “มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี”30 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 30 ต.ค. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน22 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฬิรปพา บุญเพ็ง นักเรียนชั้นป. 6/8 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย16 ต.ค. 2561
สอบสัมภาษตำแหน่งครูผู้สอน 5 ต.ค. 2561
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 25614 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 3 ต.ค. 2561
ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู3 ต.ค. 2561
ชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนกันยายน 25613 ต.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (02/10/61ภาคบ่าย)3 ต.ค. 2561
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูณัฐธิดา ถนอมการ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/22 ต.ค. 2561
คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ1 ต.ค. 2561
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน28 ก.ย. 2561
รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.027 ก.ย. 2561
งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 256126 ก.ย. 2561
ประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ 24 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ CGA Junior Qualified สนาม 420 ก.ย. 2561
ประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018 19 ก.ย. 2561
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ “Style your STEM” ประจำปี256118 ก.ย. 2561
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 18 ก.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/256117 ก.ย. 2561
ประชุมพนักงานโรงอาหาร 12 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-611 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-311 ก.ย. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ 7 ก.ย. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ 7 ก.ย. 2561
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.67 ก.ย. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ ชั้น ป.5/8 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ 7 ก.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 57 ก.ย. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3 6 ก.ย. 2561
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด5 ก.ย. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 5 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ5 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ5 ก.ย. 2561
ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนเดือนกันยายน 25615 ก.ย. 2561
ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน5 ก.ย. 2561
ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot 4 ก.ย. 2561
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด 3 ก.ย. 2561
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery วันที่ 2 กันยายน 25613 ก.ย. 2561
ประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 1 ก.ย. 2561
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2561 1 ก.ย. 2561
กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 6 31 ส.ค. 2561
งานกีฬา ตรวจเอกสารหลักฐานการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน30 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 28 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด28 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.5 (ครูวิไลวรรณ)27 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.5 (ครูสุวิมล)27 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.2 (ครูณัฐยรัตน์)27 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.6 (ครูสุทธิพร)27 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.4 (ม.สมชาย)27 ส.ค. 2561
แข่งขันA MATH ปี2561 รอบคัดเลือก27 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์24 ส.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 423 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5 23 ส.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561 23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด23 ส.ค. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.6 (ครูณัฐธิดา)22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า17 ส.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 416 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน16 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 256114 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี14 ส.ค. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5 10 ส.ค. 2561
มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2561 10 ส.ค. 2561
มอบรางวัลการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 ส.ค. 2561
การตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ ชั้นป.5/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 3 ส.ค. 2561
รับรางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ “Hong-Kong International Robotic Olympiad 2018” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศฮ่องกง1 ส.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 23 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศ 23 ก.ค. 2561
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 23 ก.ค. 2561
ตัดต้นมะฮอกกานีข้างสนามฟุตบอล23 ก.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.417 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้16 ก.ค. 2561
สำรวจทรัพย์สินประจำวัน13 ก.ค. 2561
จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา4 ก.ค. 2561
งานลูกเสือนำลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาล2 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9 29 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง ชั้นป.5/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 29 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้28 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.3 27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้27 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 ทำกิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด26 มิ.ย. 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย 26 มิ.ย. 2561
ประชุมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทย์คณิต25 มิ.ย. 2561
asdf22 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์22 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2 21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด19 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8 13 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด12 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 11/06/6111 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น 4/3 กับ ป.4/6 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.48 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 มิ.ย. 2561
ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 มิ.ย. 2561
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 28 พ.ค. 2561
จัดทำหนังสือรับรอง23 พ.ค. 2561
เยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน18 พ.ค. 2561
การอบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
Happy 2018 semester12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
Reader to be leader 12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
การอบรมก่อนเปิดภาคเรียส12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ต้อนรับน้องใหม่12 พ.ค. 2561
อบรมฝึกถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
อบรมฝึกถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
สัมนาวันเสาร์12 พ.ค. 2561
อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ทดสอบการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
บรรยากาศการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม12 พ.ค. 2561
เตรียมการสอนก่อนเปิดเทอมค่ะ :)12 พ.ค. 2561
ถ่ายภาพกัน12 พ.ค. 2561
Happy12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
กิจกรรมอบรมก่อนเปิดภาคเรียน6112 พ.ค. 2561
อบรมวันที่312 พ.ค. 2561
ภาพการอบรม12 พ.ค. 2561
อมรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ศรัทธา12 พ.ค. 2561
การฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ภาพถ่ายสัมมานาเปิดปีการศึกษา 256112 พ.ค. 2561
อบรมสัมมนา12 พ.ค. 2561
อบรมสนุกสนานก่อนเปิดเรียน12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ฝึกซ้อม​ส่งงาน12 พ.ค. 2561
ทดสอบการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ก้มหน้าก้มตาทำงานค่ะ12 พ.ค. 2561
อบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
อบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
สัมมนาเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ต้องพกความมั่นใจ(ไม้ค้ำ)มาอบรมด้วยครับ12 พ.ค. 2561
ส่งรูป12 พ.ค. 2561
ทดสอบภาพ12 พ.ค. 2561
เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ทดสอบถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
อบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)