[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2018 ปี 6 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2558  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ ผ่าน

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานดุริยางค์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560 รายงาน
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559 รายงาน
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 เม.ย. 2559 รายงาน
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558 รายงาน

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ฝึกอบรมทักษะถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(58)
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2 21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด19 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8 13 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด12 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 11/06/6111 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น 4/3 กับ ป.4/6 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.48 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 มิ.ย. 2561
ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 มิ.ย. 2561
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 28 พ.ค. 2561
จัดทำหนังสือรับรอง23 พ.ค. 2561
เยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน18 พ.ค. 2561
การอบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
Happy 2018 semester12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
Reader to be leader 12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
การอบรมก่อนเปิดภาคเรียส12 พ.ค. 2561
ฝึกอยรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ต้อนรับน้องใหม่12 พ.ค. 2561
อบรมฝึกถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
อบรมฝึกถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
สัมนาวันเสาร์12 พ.ค. 2561
อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ทดสอบการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
บรรยากาศการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม12 พ.ค. 2561
เตรียมการสอนก่อนเปิดเทอมค่ะ :)12 พ.ค. 2561
ถ่ายภาพกัน12 พ.ค. 2561
Happy12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
กิจกรรมอบรมก่อนเปิดภาคเรียน6112 พ.ค. 2561
อบรมวันที่312 พ.ค. 2561
ภาพการอบรม12 พ.ค. 2561
อมรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ศรัทธา12 พ.ค. 2561
การฝึกอบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ภาพถ่ายสัมมานาเปิดปีการศึกษา 256112 พ.ค. 2561
อบรมสัมมนา12 พ.ค. 2561
อบรมสนุกสนานก่อนเปิดเรียน12 พ.ค. 2561
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ฝึกซ้อม​ส่งงาน12 พ.ค. 2561
ทดสอบการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
ก้มหน้าก้มตาทำงานค่ะ12 พ.ค. 2561
อบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
อบรมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
สัมมนาเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ต้องพกความมั่นใจ(ไม้ค้ำ)มาอบรมด้วยครับ12 พ.ค. 2561
เข้าอบรมสัมมนาก่อนเปิดเทอม12 พ.ค. 2561
ให้ทุกวันมีแต่รอยยิ้ม12 พ.ค. 2561
ส่งรูป12 พ.ค. 2561
ทดสอบภาพ12 พ.ค. 2561
เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
ทดสอบถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
อบรมการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)