[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
ฉายา: -
อายุงาน: 2019 ปี 7 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานดุริยางค์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561 รายงาน
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561 รายงาน
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561 รายงาน
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560 รายงาน
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559 รายงาน
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 เม.ย. 2559 รายงาน
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558 รายงาน

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่    แผนงาน สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ขั้นตอน 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     หน้าที่    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Guitar 21 พ.ค. 2562
 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Colorful summer through Chinese 21 พ.ค. 2562
 บรรยากาศการถ่ายภาพผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน 22 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(45)
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับภาคเหนือตอนบน22 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 22 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน18 ก.ค. 2562
นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ17 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 15 ก.ค. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ 15 ก.ค. 2562
เข้าพบผู้อำนวยการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน8 ก.ค. 2562
หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 25628 ก.ค. 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง 4 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 4 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน4 ก.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/54 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน3 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี การแข่งขันฟุตบอล ยูธคัพ 3 ก.ค. 2562
ทำบุญพระประจำวันเกิด 1 ก.ค. 2562
งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้า27 มิ.ย. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน27 มิ.ย. 2562
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ 27 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน20 มิ.ย. 2562
นักเรียนเครื่องสายร่วมแสดงในงานกิจกรรมพันธสัญญา19 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้19 มิ.ย. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน17 มิ.ย. 2562
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" 14 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius 14 มิ.ย. 2562
ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ 14 มิ.ย. 2562
งานพันธะสัญญา ดุริยางค์บรรเลงต้อนรับผู้ปกครอง14 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 11 มิ.ย. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน7 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุงใหม่) 7 มิ.ย. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/77 มิ.ย. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน4 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE 24 พ.ค. 2562
งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake 22 พ.ค. 2562
ปะชุมครูหลักสูตร English Program 21 พ.ค. 2562
แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร21 พ.ค. 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 256217 พ.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน16 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 16 พ.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน15 พ.ค. 2562
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน15 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/6211 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)