[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1004
ชื่อ: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 20 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (74)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2539  ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2535  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
4  ป.6  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าป้อง 2529  ประถมศึกษา  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2556 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรม
2555 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2555 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรม
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม งานระดับชั้น
2553 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2558 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2555 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2550 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2549 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 0
2548 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย, ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 0
2546 หัวหน้าระดับชั้น ป.1, ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 0
2545 หัวหน้าระดับชั้น ป.3, ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 0
2543 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 0
2542 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 0
2541 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 0
2540 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง"ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 - 10 ก.พ. 2559 2
2558 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "ถ้าวันนี้...ฉันเป็นครู" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2558 - 10 ก.พ. 2558 2
2558 สัมมนา เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับชีวิตคริสตชนผู้เป็นครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2
2558 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2558 - 29 พ.ย. 2558 8
2557 ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2557 - 10 ก.พ. 2557 3
2556 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ สัมมนาเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 ม.ค. 2556 - 19 ม.ค. 2556 3
2556 เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 1 สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟเชียงใหม่ 30 ก.ค. 2556 - 30 ก.ค. 2556 8
2555 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 11 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555 43
2555 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 13 ก.พ. 2555 - 16 ก.พ. 2555 43
2555 เข้าร่วมและผ่านการอบรมระดับดี โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สายงาน วิชาการ (หลักสูตร 72 ชั่วโมง) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 01 ก.ค. 2555 - 01 ก.ค. 2555 72
2555 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 7
2555 การประชุม การเสวนาสมัชชานักเรียนเชียงใหม่สู่ผู้นำอาเซียนและร่วมกันจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 31 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555 3
2555 อบรม เรื่อง การพัฒนาชีวิตจิตและการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อายุงาน 10-16 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ก.ย. 2555 - 16 ก.ย. 2555 7
2555 ASEAN EDUCATION CHALLENGE 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2555 - 27 ส.ค. 2555 7
2554 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 08 มิ.ย. 2554 - 11 มิ.ย. 2554 43
2554 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 ต.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 30
2554 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2554-2556 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 08 ม.ค. 2554 - 09 ม.ค. 2554 10
2553 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 2 อายุงาน 11-20 ปี รุ่นที่ 3 มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 19 มี.ค. 2553 - 21 มี.ค. 2553 24
2553 การอบรมหลักสูตร"การผลิตสื่อ Animation โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับเบื้องต้น" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 21 ส.ค. 2553 - 28 มี.ค. 2553 12
2553 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง"การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 21
2553 การสัมมนาคณะัผู้ร่วมบริหาร เรื่อง หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน จ.เชียงใหม่ 26 มิ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2553 14
2553 อบรมวิจัย เรื่อง การแปลผลการวิจัยและการเขียนรายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2553 - 30 พ.ย. 2553 3
2553 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ สัมมนาเรื่อง เทคนิคการแก้ไขพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 28 ส.ค. 2553 - 28 ส.ค. 2553 3
2552 เข้าร่วมตรวจติดตามการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 26 ม.ค. 2552 - 29 ม.ค. 2552 48
2552 การสัมมนา"การสร้างวินัยเชิงบวก" สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาล จ.ลำพูน 28 มี.ค. 2552 - 29 มี.ค. 2552 19
2552 การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 7
2552 โครงการส่งเสริมและประสานงานการทำวิจัยของบุคลากรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 มิ.ย. 2552 - 11 มิ.ย. 2552 7
2552 การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และศาสนพิธีวิถีล้านนา วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2552 - 10 ก.ค. 2552 7
2552 การฝึกอบรมหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 14
2552 การอบรมโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีวิถีล้านนา วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 ส.ค. 2552 - 14 ส.ค. 2552 7
2552 การอบรม เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 7
2552 อบรม เรื่อง การทำวิจัยในระบบโรงเรียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 ต.ค. 2552 - 12 ต.ค. 2552 7
2552 Certificate of participated in SINGNIS World Congress 2009 held in Chiang Mai โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552 28
2552 คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม"ครูเอกชนสัมพันธ์" สวนสัตว์เชียงใหม่ 16 ม.ค. 2553 - 16 ม.ค. 2552 7
2552 การสัมมนาเรื่อง ทบทวนแผนงาน/โครงการ ผู้ร่วมบริหาร อเวย์สวนสวรรค์ แม่ริม รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 14
2551 Participated in a two-day orientation program including seminars on The Australian Education System University of Wollongong 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 14
2551 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 07 ก.ค. 2551 - 10 ก.ค. 2551 41
2551 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 54 ค่ายลูกเสือสุเทพ 12 ต.ค. 2551 - 18 ต.ค. 2551 121
2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตราสารจัดตั้ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านพักรับรอง คุณภาณุพงศ์ ศักดาธร อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 12 มี.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2551 10
2551 การสัมมนาและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2551 เรื่อง การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร ( Excellence Teamwork) โรงแรมโบทานิครีสอร์ทเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 12 ก.ค. 2551 - 13 ก.ค. 2551 11
2551 การเสวนาเรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ธ.ค. 2551 - 18 ธ.ค. 2551 2
2550 อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน-การเขียนภาษาไทย โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 03 มี.ค. 2550 - 04 มี.ค. 2550 14
2550 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 37 เรื่อง"เรียนที่จะรักและรักที่จะเรียนรู้ Learn to Love; Love to Learn" โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 26 ส.ค. 2550 - 29 ส.ค. 2550 48
2550 ประชุมทางวิชาการงานรวมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยเขตภาคเหนือประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 03 ก.ย. 2550 - 04 ก.ย. 2550 7
2550 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ เต่าการ์เด้นท์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 07 เม.ย. 2550 - 08 เม.ย. 2550
2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์กร (Talent management) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 09 ต.ค. 2550 - 09 ต.ค. 2550 6
2548 ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2548 - 11 มี.ค. 2548 7
2548 การอบรมหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มี.ค. 2548 - 18 มี.ค. 2548 14
2548 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง"การพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง" โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 04 เม.ย. 2548 - 06 เม.ย. 2548 21
2548 การอบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2548 - 25 ส.ค. 2548 14
2548 การอบรมหลักสูตร"การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนีโอฮิวแมนนิส" รุ่นที่ 41 สำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 พ.ย. 2548 - 20 พ.ย. 2548 14
2547 การอบรม หลักสูตร SPSS Version 11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 มี.ค. 2547 - 12 มี.ค. 2547 15
2546 การอบรมหลักสูตร"ทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ" โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน 26 ก.ค. 2546 - 26 ก.ค. 2546 7
2546 การอบรม หลักสูตร MICROSOFT POWERPOINT 97 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 15
2545 การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ค่ายธรรมภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อ.สันป่าตอง จ.เชียง 22 พ.ย. 2545 - 22 พ.ย. 2545 12
2545 การอบรมหลักสูตร"ศิลปะการจัดพิธีการและการเป็นพิธีกร" โรงแรมนครพิงค์พาเลซ จ.เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2545 - 14 ธ.ค. 2545 7
2544 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเชาว์อารมณ์ (EQ) บ้านนวกะมงฟอร์ต สันทราย เชียงใหม่ 13 ก.พ. 2544 - 13 ก.พ. 2544 7
2543 การอบรมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 มี.ค. 2543 - 24 มี.ค. 2543 77
2543 การฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ค่่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 พ.ค. 2543 - 20 พ.ค. 2543 7
2543 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 314 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 29 ต.ค. 2543 - 29 ต.ค. 2543 7
2542 ๊Using Cooperative Learning to Manage Constructivist Approaches in Mathematics Chid-Centred Class โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 เม.ย. 2542 - 05 พ.ค. 2542 ึ42
2542 Using Information Teachnology in Teaching/Learning Primary Mathematics Through Problem Solving Approach โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ต.ค. 2542 - 30 ต.ค. 2542 ี42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2552 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงแรมดาราเทวี โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ 13 มี.ค. 2552 - 13 มี.ค. 2552 3
2552 ศึกษาดูงาน โรงเรียนจูวานอัน ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 27 ธ.ค. 2552 - 27 ธ.ค. 2552 7
2551 การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 23 ม.ค. 2551 - 23 ม.ค. 2551 3
2551 The Australian Education System at The University of Wollongong, Pimary and Secondary Education in Australia Australia 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 10
2551 การจัดนิทรรศการในด้านการเรียนรู้ธรรมชาติและดอยสุเทพ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ก.พ. 2551 - 29 ก.พ. 2551 7
2550 ประชุมทางวิชาการงานรวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเขตภาคเหนือประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 03 ก.ย. 2550 - 04 ก.ย. 2550 7
2549 การจัดการเรียนการสอนแนวนีโอฮิวแมนนีสต์ โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพ 23 ม.ค. 2549 - 27 ม.ค. 2549 36
2548 การจัดการศึกษาแนวนีโอฮิวแมนนีสต์ โรงเรียนบ้านอุ่นรัก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 03 ก.ย. 2548 - 04 ก.ย. 2548 16
2542 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิืทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ 16 มี.ค. 2542 - 16 มี.ค. 2542 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560 7 ชั่วโมง 30 นาที
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 โครงการพัฒนาผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่ ห้องประชุมสำนักงานคริสตจักรภาคที่ 1 10 ก.ค. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การสัมมนาการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานคริสจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ 30 ก.ย. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559 7 ชั่วโมง 30 นาที
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 30 นาที
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสัมมนา "เก่งได้ไร้ขีดจำกัด" ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 28 พ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558 1 ชั่วโมง 30 นาที
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557 25 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 เม.ย. 2544  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
2  23 เม.ย. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
3  16 ม.ค. 2549  ครูดีเด่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันครู ปี 2548  โล่เชิดชูเกียรติ
4  12 มิ.ย. 2551  ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2550  โล่เชิดชูเกียรติ
5  7 พ.ค. 2554  ครูดีศักดิ์ศรีแห่งการศึกษาไทย "มีจิตเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม สร้างสรรค์การศึกษาให้ก้าวไกล" ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของหนังสือพิมพ์แกนกลาง  โล่เกียรติยศ
6  7 พ.ค. 2554  ครูดีศักดิ์ศรีแห่งการศึกษาไทย "มีจิตเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม สร้างสรรค์การศึกษาให้ก้าวไกล" ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาบริหารสถานศีกษาการศึกษาดีเด่น ของหนังสือพิมพ์แกนกลาง  ประกาศเกียรติคุณ
7  16 มิ.ย. 2554  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2553 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
8  14 มิ.ย. 2555  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2554 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
9  1 ก.ค. 2555  เข้าร่วมและผ่านการอบรมระดับ ดี โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สายงาน วิชาการ (หลักสูตร 72 ชั่วโมง)  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2556  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2555 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
11  17 พ.ย. 2556  ได้รับเครื่ื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
12  12 มิ.ย. 2557   ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2556 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
13  11 มิ.ย. 2558  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2557 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
14  16 มิ.ย. 2559  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2558 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
15  15 มิ.ย. 2560  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2559 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 7 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2550  ที่ 5 ดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 120 5 ธ.ค. 2549 ประกาศนียบัตร เข็ม
10 ก.พ. 2557  ที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 65 5 ธ.ค. 2555 ประกาศนียบัตร เข็ม

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (16)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent    แผนงาน ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent (1.6, 10.3)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (384)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3)
   6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3)
   6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (ย2.6.1)
   6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)
   6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)
   6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
   6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
   6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1)
   6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1)
   6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอ
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
   6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1)
   6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน
   6.1 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
   พิธีไหว้ครู
   พิธีไหว้ครู
   6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย
   6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
   6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) (ย 1.5.2)
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
   ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
   6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)
   พิธีไหว้ครู
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
   6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย
   พิธีไหว้ครู
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
   พิจารณาคัดเลือกนักเรียนกล่าวบทนำไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   สิ้นสุด กิจกรรมวันวิสาขบูชา
   สิ้นสุด กิจกรรมวันวิสาขบูชา
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
   6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)
   6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนถือพานไหว้ครู
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
   ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
   ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
   ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
   6.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
   6.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา
   6.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
   พิธีไหว้ครู
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
    มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3 ที่รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
   การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
    มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.1 ที่รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
   ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2
   ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี
   6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี
   6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี
   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
   การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีไหว้ครู
   พิธีไหว้ครู
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   คณะกรรมการศึกษาสถานที่ในการจัดงานประจำปี 2560
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ที่รับรางวัลการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
   6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3
   6.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของโครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
   6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6
   6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6
   6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard ของนักเรียน
   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2560 ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย
   ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี สำรวจพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานจัดงานประจำปี 2560
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 สำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพการแสดงนักเรียน
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อหารือรูปแบบการจัดงานและรูปแบบพิธีเปิด งานประจำปี 2560
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   ฝ่ายพิธีการ พิธีกรและกำกับการแสดงภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษารูปแบบการจัดงานและรูปแบบพิธีเปิด
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   ประชุมคณะกรรมการ รายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ของแต่ละฝ่าย
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8
   6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.3 และ ป.6
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.2 และ ป.5
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9
   ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   มอบของรางวัลแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ที่ได้รางวัลเนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม รายงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
   ประชุมคณะกรรมการ รายงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   บริจาคฝาอลูมิเนียม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีกร และกำกับการแสดงภาคการคืน งานประจำปี 2560
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ซ้อมลำดับพิธีการ งานประจำปี 2560
   มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 ที่รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 17 "กิจกรรมล่องแม่ปิง ไหว้สา ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น"
   6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี
   6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ซ้อมใหญ่พิธีสักการะบุญหลุยส์
   ซ้อมใหญ่ลำดับพิธีการ งานประจำปี 2560
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4)
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสักการะนักบุญหลุยส์
   พิธีสักการะนักบุญหลุยส์
   งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5)
   งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.3 ป.6)
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
   การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   นักเรียนรับภาพหมู่การแสดงและDVD การแสดงงานประจำปี 2560
   นักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่
   นักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่
   มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)
   เริ่มรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
   ประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12
   วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13
   6.2.8 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) (ย 1.5.2)
   กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
   6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.2.10 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมใน โรงเรียน (13.1)
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
   กิจกรรมวันสงกรานต์
   กิจกรรมวันสงกรานต์
   กิจกรรมวันสงกรานต์
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (ย2.6.1)
   6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2)
   6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   กิจกรรมวันสงกรานต์
   6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย
   กิจกรรมวันสงกรานต์
   6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3)
   6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (16)
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 18 พ.ค. 2560
 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนกล่าวบทนำไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 30 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 1 มิ.ย. 2560
 ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 7 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 2560
 การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 2560
 การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 2560
 กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 26 มิ.ย. 2560
 การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 26 มิ.ย. 2560
 การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 28 มิ.ย. 2560
 การชั่งกล่องนมที่พับครั้งที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2560 31 ส.ค. 2560
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 6 ก.ย. 2560
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร 28 พ.ย. 2560
 การแข่งขันทักษะ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 14 ม.ค. 2561
 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) 18 ม.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (83)
ผลงานการประกวดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร7 ธ.ค. 2560
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 29 พ.ย. 2560
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร28 พ.ย. 2560
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-628 พ.ย. 2560
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-324 พ.ย. 2560
ชมรมสแต็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-623 พ.ย. 2560
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-322 พ.ย. 2560
ชมรมลดพุงลดโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-621 พ.ย. 2560
ชมรมห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-320 พ.ย. 2560
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-617 พ.ย. 2560
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-316 พ.ย. 2560
ชมรมว่ายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 พ.ย. 2560
ชมรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-314 พ.ย. 2560
ชมรมคนรักวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-613 พ.ย. 2560
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-310 พ.ย. 2560
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-69 พ.ย. 2560
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-38 พ.ย. 2560
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-67 พ.ย. 2560
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-36 พ.ย. 2560
ชมรมประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63 พ.ย. 2560
ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-62 พ.ย. 2560
ชมรมกีต้าร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-618 ต.ค. 2560
ชมรมเครื่องสายตะวันตก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-317 ต.ค. 2560
ชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-616 ต.ค. 2560
ชมรมประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-312 ต.ค. 2560
ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-69 ต.ค. 2560
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-612 ก.ย. 2560
ชมรมเย็บปักถักร้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 ก.ย. 2560
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-37 ก.ย. 2560
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25606 ก.ย. 2560
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25606 ก.ย. 2560
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-65 ก.ย. 2560
ชมรม Dancing kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-34 ก.ย. 2560
การชั่งกล่องนมที่พับครั้งที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/256031 ส.ค. 2560
ชมรม Eng. for Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-631 ส.ค. 2560
ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-330 ส.ค. 2560
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-629 ส.ค. 2560
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 ส.ค. 2560
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-625 ส.ค. 2560
ชมรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-324 ส.ค. 2560
ชมรมนักทดลองวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-623 ส.ค. 2560
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-322 ส.ค. 2560
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-621 ส.ค. 2560
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-317 ส.ค. 2560
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-616 ส.ค. 2560
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 256011 ส.ค. 2560
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-39 ส.ค. 2560
ชมรม A-Math ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 ส.ค. 2560
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 25604 ส.ค. 2560
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 14 ส.ค. 2560
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63 ส.ค. 2560
ชมรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-32 ส.ค. 2560
ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ส.ค. 2560
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-331 ก.ค. 2560
ชมรมหมากรุกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-624 ก.ค. 2560
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-614 ก.ค. 2560
ชมรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-313 ก.ค. 2560
ชมรมฟุตซอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-612 ก.ค. 2560
ชมรมสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-36 ก.ค. 2560
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-65 ก.ค. 2560
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-34 ก.ค. 2560
ชมรมซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63 ก.ค. 2560
นักเรียนรับรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 25603 ก.ค. 2560
การตัดกระดาษแบบจีน30 มิ.ย. 2560
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256028 มิ.ย. 2560
การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 256028 มิ.ย. 2560
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 256027 มิ.ย. 2560
การแข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 256026 มิ.ย. 2560
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-326 มิ.ย. 2560
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 256026 มิ.ย. 2560
กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 256026 มิ.ย. 2560
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-321 มิ.ย. 2560
การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 256021 มิ.ย. 2560
การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 256021 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 256015 มิ.ย. 2560
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256014 มิ.ย. 2560
ประกวดผลงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 25609 มิ.ย. 2560
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25607 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 25601 มิ.ย. 2560
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนกล่าวบทนำไหว้ครู ปีการศึกษา 256030 พ.ค. 2560
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้18 พ.ค. 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 256018 พ.ค. 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร28 พ.ย. 2560
การชั่งกล่องนมที่พับครั้งที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/256031 ส.ค. 2560
การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 256021 มิ.ย. 2560
การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 256021 มิ.ย. 2560
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25607 มิ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. รับเกียรติบัตร
   2. พิธีสวนสนาม