[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1067
ชื่อ: มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ฉายา: nui
อายุงาน: 23 ปี 7 เดือน 27 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (3)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547  ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.4
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ ระดับชั้น ป.4
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการ ระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ ระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ งานหลักสูตร
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 กรรมการ ระดับชั้น ป.4
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2553 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 0
2557 งานหลักสูตร 0
2556 บุคลากรทางการศึกษา 0
2555 งานหัฒนาหลักสูตรและการสอน 0
2547 งานหลักสูตร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 8
2556 การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 28 ต.ค. 2551 - 30 พ.ค. 2552
2556 มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 16
2556 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 8
2556 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 26 พ.ย. 2553 - 28 พ.ย. 2553 36
2556 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การอบรมครูโรงเรียนอกชนประเภทสามัญศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 28 เม.ย. 2553 - 30 เม.ย. 2553 36
2556 การนิเทศการสอน แบบ Coaching โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 01 มิ.ย. 2553 - 08 ต.ค. 2553
2556 การนิเทศการสอน แบบ Coaching โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 16 มิ.ย. 2554 - 26 พ.ย. 2554
2556 การนิเทศการสอน แบบ Coaching โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 15 มิ.ย. 2555 - 14 ธ.ค. 2555

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557 25 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 มิ.ย. 566  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 1 ปี  เกียรติบัตร
2  2012 พ.ย. 559  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
3  2013 มิ.ย. 556  รางวัลและเกียรติยศแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานนานปี (20ปี)  แหวนทองคำ
4  2013 มิ.ย. 556  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 1 ปี  เกียรติบัตร
5  2014 มิ.ย. 555  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาดลา มาสาย เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4 ธ.ค. 3087  ที่5 108 23 74 17 ธ.ค. 3087 ประกาศนียบัตร
25 ธ.ค. 3092  ที่4 123 74 58 26 ธ.ค. 3093 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหลักสูตร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (188)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหาคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากร ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียน ขั้นตอน 6.3.4 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ กำหนดการ แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน โครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียน กำหนดการ เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดระบบการกำกับ ดูแลความประพฤติของผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของโรงเรียน ขั้นตอน - คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน กำหนดการ เลือกตั้งประธานนักเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กำหนดการ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน กำกับให้เกิดระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯและเพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอน 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดระบบการกำกับ ดูแลความประพฤติของผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของโรงเรียน ขั้นตอน 6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ชั้น ป.1, ป.3, ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดระบบการกำกับ ดูแลความประพฤติของผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของโรงเรียน ขั้นตอน 6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ชั้น ป.2, ป.4, ป.5
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ การถวายเทียนพรรษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบ ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบ ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดการ พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เรียน ขั้นตอน 6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสี
     หน้าที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ กำหนดการ ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา กำหนดการ การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
     หน้าที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ กำหนดการ ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2557
     หน้าที่ การพัฒนาการสอนหลักสูตรภาษาจีน    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา กำหนดการ การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการลงทเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณและบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ขั้นตอน 6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการ รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (8.1), (GR.8.1, 9.1, 9.2) กำหนดการ ประชุมครูและบุคลากร เรื่องการจัดการแผนงานในระบบ SWIS
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขั้นตอน 6.4.4 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขั้นตอน 6.4.4 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต กำหนดการ กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขั้นตอน 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขั้นตอน 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กำหนดการ กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ กำหนดการ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการแจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    แผนงาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณและบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ขั้นตอน 6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการ แจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการแจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    แผนงาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณและบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ขั้นตอน 6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการ แจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการแจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    แผนงาน จัดระบบการรับเงิน จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการเงิน งบประมาณและบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี ขั้นตอน 6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการ แจกแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
     หน้าที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ กำหนดการ ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 4/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 4/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 4/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 4/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     หน้าที่ รายชื่อคณะกรรมการฯ    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 (คณะกรรมการนำนักเรียนถ่ายภาพ)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน ขั้นตอน 6.15 งานจัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (8.1.1)
     หน้าที่ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน ขั้นตอน 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาแทรกชั้น หลักสูตรปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และหลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2558    แผนงาน ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน ขั้นตอน 6.13 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาแทรกชั้น หลักสูตรปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และหลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2558
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-13 มกราคม 2558    แผนงาน ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน ขั้นตอน 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 กำหนดการ ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     หน้าที่ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหาคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากร ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-13 มกราคม 2558    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.5 การทดสอบระดับชาติ กำหนดการ สอบวัดคุณภาพนักเรียนฯ CGPTA-FSG และ FSGST ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-13 มกราคม 2558    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.5 การทดสอบระดับชาติ กำหนดการ สอบวัดคุณภาพนักเรียนฯ CGPTA-FSG และ FSGST ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-13 มกราคม 2558    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.5 การทดสอบระดับชาติ กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ CGPTA-FSG และ FSGST
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    แผนงาน จัดทำทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการ ศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามความต้องการของโรงเรียน ขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา กำหนดการ
     หน้าที่ คณะกรรมการตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 6.1 การพัฒนาหลักสูตร กำหนดการ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ การประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 3 สถาบัน ครั้งที่ 44    แผนงาน จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ขั้นตอน 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก กำหนดการ
     หน้าที่ การพัฒนาการสอนหลักสูตรภาษาจีน    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา กำหนดการ การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหาคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากร ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
     หน้าที่ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 6.1 การพัฒนาหลักสูตร กำหนดการ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 3/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 3/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 3/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 3/2557    แผนงาน รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอน 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี กำหนดการ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กำหนดการ การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ออกแบบการจัดกิจกรรม กำหนดการ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558    แผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2557-2558    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ ขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2557-2558
     หน้าที่    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 6.1 การพัฒนาหลักสูตร กำหนดการ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
     หน้าที่ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 6.1 การพัฒนาหลักสูตร กำหนดการ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful"   แผนงาน งานประจำปีของโรงเรียน ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ กำหนดการ งาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful"
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful"   แผนงาน งานประจำปีของโรงเรียน ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ กำหนดการ งาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful"

• ปฏิทิน : (102)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   จัดหาคู่มือครูระดับชั้น ป.1-6
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การพัฒนาหลักสูตร
   6.1.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย
   6.1.2 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร
   จัดหาคู่มือครูระดับชั้น ป.1-6
   6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และใช้หลักสูตร สร้างสื่อและวิจัยในชั้นเรียน
   จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
   จัดให้มีการผลิตสื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วยจุดประสงค์ ออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลิตสื่อ ทดลองใช้สื่อ ปรับแก้ไข
   6.1.4 กำกับติดตาม / นิเทศการสอน
   6.1.5 วัดและประเมินผล
   6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ
   6.3 การกำกับติดตามและนิเทศ
   6.4 การพัฒนาครูและบุคลากร
   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตร
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
   สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด จัดหาคู่มือครูระดับชั้น ป.1-6
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   ชั้น ป.6 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "The Royal Botanic Garden"
   ชั้น ป.5 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "รักษ์ป่า รักชีวิต น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"
   ชั้น ป.2 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "ธรรมชาติสรรสร้างธรรมศิลป์"
   ชั้น ป.1 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "สืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าเวียงกุมกาม"
   ชั้น ป.4 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "My Wonderful Garden"
   ชั้น ป.3 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "MCP Go Green"
   การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
   การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง BLOOMS
   การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องALL THINGS ARE BRIGHT AND BEAUTIFUL
   การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
   การจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
    การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   การจัดอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาหลักสูตรและการสอน"
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาหลักสูตรและการสอน"
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 การพัฒนาหลักสูตร
   สิ้นสุด 6.1.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย
   สิ้นสุด จัดหาคู่มือครูระดับชั้น ป.1-6
   6.1.2 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร
   สิ้นสุด 6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และใช้หลักสูตร สร้างสื่อและวิจัยในชั้นเรียน
   สิ้นสุด จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
   สิ้นสุด จัดให้มีการผลิตสื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วยจุดประสงค์ ออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลิตสื่อ ทดลองใช้สื่อ ปรับแก้ไข
   สิ้นสุด 6.1.4 กำกับติดตาม / นิเทศการสอน
   สิ้นสุด 6.1.5 วัดและประเมินผล
   สิ้นสุด 6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ
   สิ้นสุด 6.3 การกำกับติดตามและนิเทศ
   สิ้นสุด 6.4 การพัฒนาครูและบุคลากร
   สิ้นสุด 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตร
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (7)
 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 10 พ.ค. 2557
 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน 10 พ.ค. 2557
 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร 12 พ.ค. 2557
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone 17 พ.ค. 2557
 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน 2 ส.ค. 2557
 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 9 ต.ค. 2557
 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS 29 ก.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างข้อสอบ หลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน
   2. ประชุมฝ่ายวิชาการ
   3.
   4. การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน