[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1080
ชื่อ: มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ฉายา: ดิว
อายุงาน: 16 ปี 5 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2540  -  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2553 หัวหน้างานแนะแนว งานแนะแนว
2553 หัวหน้างานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องเรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 20 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคเด็กสำหรับครูและบุคลากรสาธารณสุข ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (116)
   บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1
   บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   การเลือกตั้งประธานนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-3
   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-6
   ขออนุญาตนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2
   ขออนุญาตนำสภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
    จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   ทดสอบระบบเสียงของห้องเสียงตามสาย
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Master chef kids
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบคัดเลือก)
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Master chef kids
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ)
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids
   สภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3
    คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2561
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6
   ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5
   แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5
   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง)
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11
   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา)
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (12)
 การอบรมถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 15 มิ.ย. 2561
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 15 มิ.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 28 ก.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561 28 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ 28 ก.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 28 ก.ย. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561 28 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 19 ต.ค. 2561
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 24 พ.ย. 2561
 ชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 30 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (8)
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 256128 ก.ย. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 256128 ก.ย. 2561
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ28 ก.ย. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 256128 ก.ย. 2561
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน28 ก.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 มิ.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 มิ.ย. 2561
การอบรมถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ28 ก.ย. 2561
การอบรมถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)