[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1080
ชื่อ: มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ฉายา: ดิว
อายุงาน: 15 ปี 5 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2540  -  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2553 หัวหน้างานแนะแนว งานแนะแนว
2553 หัวหน้างานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องเรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 20 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคเด็กสำหรับครูและบุคลากรสาธารณสุข ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (12)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (229)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)
   6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)
   6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
   6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
   6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (10.3)
   6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
   6.12 คณะกรรมการนักเรียน (ย 1.1.2)
   6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)
   6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
   6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   6.10 กิจกรรม Classroom Meeting
   6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
   6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)
   6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   ประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   ถ่ายรูป และบันทึกเสียง นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   เลือกตั้งประธานนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1-ป.3
   กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 1
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2
   สิ้นสุด 6.10 กิจกรรม Classroom Meeting (10.3)
   6.10 กิจกรรม Classroom Meeting
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 2
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1
   6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.4, 1.5, 10.3) (TQA.3.3)
   6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.4, 1.5, 10.3) (TQA.3.3)
   6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3)
   6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 3
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7
   สิ้นสุด 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)
   สิ้นสุด 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (TQA.3.2ก, 3.3)
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
    เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
   เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2
   6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.4, 1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 4
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   กิจกรรมพัฒนา EQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 5
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.4, 1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3)
   6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)
   6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)
   แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4
   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียนและผู้ปกครอง)
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 12
   เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของครูที่ปรึกษา)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กาดนัด MCP ครั้งที่ 6
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 13
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 14
   สิ้นสุด 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)
   สิ้นสุด 6.7 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3)
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 15
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
   สิ้นสุด 6.12 คณะกรรมการนักเรียน (ย 1.1.2)
   สิ้นสุด 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)
   สิ้นสุด 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
   6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, 3.3)
   สิ้นสุด 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
   6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)
   สิ้นสุด 6.13 กิจกรรมเสียงตามสาย
   สิ้นสุด 6.14 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (14)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 1 มิ.ย. 2560
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560 22 มิ.ย. 2560
 กิจกรรม Classroom meeting ชั้น ป.1-ป.3 22 มิ.ย. 2560
 กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.6 22 มิ.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 12 ก.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 12 ก.ย. 2560
 เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 12 ก.ย. 2560
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2560
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ 20 ก.ย. 2560
 ชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 16 ต.ค. 2560
 กิจกรรมพัฒนา EQ 5 ม.ค. 2561
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 8 ม.ค. 2561
 สอบวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ป.4 8 ม.ค. 2561
 ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน 7 มี.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (12)
ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน7 มี.ค. 2561
สอบวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ป.48 ม.ค. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน8 ม.ค. 2561
กิจกรรมพัฒนา EQ5 ม.ค. 2561
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ20 ก.ย. 2560
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.612 ก.ย. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.212 ก.ย. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.312 ก.ย. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.412 ก.ย. 2560
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.622 มิ.ย. 2560
กิจกรรม Classroom meeting ชั้น ป.1-ป.322 มิ.ย. 2560
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 256022 มิ.ย. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน7 มี.ค. 2561
ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ20 ก.ย. 2560
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.612 ก.ย. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.212 ก.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)