[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1081
ชื่อ: มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ฉายา: แหวว
อายุงาน: 16 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (39)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2562 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มครู EP
2562 กรรมการ กลุ่มครู IE
2562 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มครู EP
2561 กรรมการ กลุ่มครู IE
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2561 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2561 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2560 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มครู EP
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มครู IE
2560 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.3
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/4
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน" ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2560
2560 การสัมมนา เรื่อง An invitation to Oxford Days Thailand, 2017 "Thinking Skills and Mindsets for Growth” โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 11 ต.ค. 2560
2560 การอบรม "Teaching for Early Success-Techniques and Activities for Effective Teaching of Young Learner" Lanna Palace Hotel, Changklan Road, Amphoe Mueang, Chiang Mai 27 ม.ค. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 23 ต.ค. 2558-24 ต.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2554  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554  เกียรติบัตร, เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  9 มิ.ย. 2554  บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร, รูปถ่าย
3  14 มิ.ย. 2555  บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร, รูปถ่าย
4  13 มิ.ย. 2556  บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร, รูปถ่าย
5  12 มิ.ย. 2557  บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร, รูปถ่าย
6  11 มิ.ย. 2558  บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร, รูปถ่าย
7  16 มิ.ย. 2559   บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตร,รูปถ่าย
8  15 มิ.ย. 2560   บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร, รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2556  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 128 25 85 2 ธ.ค. 2554 ราชกิจจานุเบกษา
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มครู EP,   กลุ่มครู IE,   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ,   งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มครู EP
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มครู IE
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (6)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งที่ต้องการ    แผนงาน บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ขั้นตอน 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (380)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ EP และ IE
   6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ EP และ IE
   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ
   6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
   6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา
   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.3 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.3 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
   6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
   6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ
   สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ประสานเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ส่งจดหมายเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   วันสุดท้ายของแบบตอบรับจดหมายเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   6.1.3 ภาคพิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องตำแหน่ง English Teacher Coordinator
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP)
   การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 2
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   พบตัวแทนสำนักพิมพ์ McGraw Hill แนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator
   การตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop"
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 3/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 4/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program
   ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่)
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ
   ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาการขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร English Program
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program
   การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561
   การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   อบรมเทคนิคการสอน STEM หัวข้อเรื่อง "Lesson Planning and Teaching methods for Active Learning" ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง "Inspiring and Engaging our Learners: Practical classroom ideas to take away" ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ
   การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 5/2561
   บันทึก VDO การแสดงรำเปิดงาน “มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี”
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" สำหรับนักเรียน หลักสูตร English Program
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 6/2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.6 หลักสูตร English Program
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.1 หลักสูตร English Program
   กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.2 หลักสูตร English Program
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน งานประจำปี 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561
   ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานลำดับพิธีการ งานประจำปี 2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   จัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562
   การแจกจดหมายการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program
   การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   บันทึกวิดีโอชุดการแสดงพิธีเปิด งานประจำปี 2561
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561
    ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน นำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ประชุมครูชาวต่างประเทศ
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร งานประจำปี 2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2561
   ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561
   ซ้อมใหญ่พิธีการ การแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 และพิธีสักการะนักบุญมงฟอร์ต
   ครูชาวต่างประเทศซ้อมร้องเพลงกับวงเครื่องสายตะวันตกและวงโยธวาทิต
   การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน
   การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 7/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ประชุมครูไทย EP ครั้งที่ 2
   ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562
   ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba
   ตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE นักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program
   ส่งแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ Samsung E-Board ในการเรียนการสอน ห้องเรียนหลักสูตร English Program ของกลุ่มครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP
   สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP
   ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program
   การนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 8/2561
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program และหลักสูตรปกติ
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
   เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่
   การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas
   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน
   การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง
   กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง
   กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน
   6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ
   6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน
   สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
   6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา
   สิ้นสุด 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (93)
 ทดสอบ 12 พ.ค. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 หารือเรื่อง Theme การแสดงงานประจำปี 2561 22 มิ.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP 26 มิ.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 30 มิ.ย. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP 2 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Jonas Emil Enehaug 2 ก.ค. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 4 ก.ค. 2561
 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 4 ก.ค. 2561
 จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco 4 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Liam Michael Bye 4 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton 4 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน มิสกนกวรรณ สายมา 4 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน มิสภิรญา รัตนรมย์ 4 ก.ค. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP 23 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba 24 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 25 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Angelito Yutuc Yutuc 25 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Fedel Rey Almia Orellano 31 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Wannipa Wanwang 31 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Thidaporn Thongkhum 31 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Porferio Canda 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Kaniknan Sorndej 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Piraya Rattanarom 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Kanokwan Saima 3 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Pattaraporn Kampanatbovorn 6 ส.ค. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 6 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Pramuan Pungsee 6 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Ketwadee Kaewsri 7 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Thanaporn Chamnansil 7 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial 7 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Nantiya Thaimai 8 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mrs. Thanapa Pajuwang 9 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna 9 ส.ค. 2561
 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 14 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mrs. Wilaiwan Kruetep 15 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mrs. Wikanda Chakitsaraphong 15 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mrs. Noppawan Metheechutikul 16 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Sarawuth Darongdussadee 16 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Nirundorn Sriworakul และ Mr. Raymond Ancog 18 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial 20 ส.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Brigette Madamba 23 ส.ค. 2561
 ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 5 ก.ย. 2561
 ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 5 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2561
 สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program 12 ก.ย. 2561
 นิเทศการสอน Rosellie Baradillo 14 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program 14 ก.ย. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 2561
 สอบสอนครูภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 25 ก.ย. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 2 ต.ค. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 3 ต.ค. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ 5 ต.ค. 2561
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน 5 ต.ค. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 2561
 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานลำดับพิธีการ งานประจำปี 2561 24 พ.ย. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 26 พ.ย. 2561
 การประชุมทีมงานพิธีการ-พิธีกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 2 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูประมวล พวงสี ป.2/4 7 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo (ห้องเรียน 4/7) 7 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูเกศวดี แก้วศรี ป.3/7 7 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูนันทิยา ไทยใหม่ 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Alexandra Jayne Hadley 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Jennifer Ann Lunney 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Russell John Ramos Micumao 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูธนพร ชำนาญศิลป์ 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูธนาภา ปาจุวัง 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Jacek Andrzej Pierzynski 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ม.สราวุธ ดรงค์ดุษฎี 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูวิไลวรรณ เครือเทพ 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Michael Steven Glaser 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูวิกานดา จักรอิศราพงศ์ 10 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial 10 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูภัทรภร กัมปนาทบวร 14 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูกนกวรรณ สายมา 14 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน ครูภิรญา รัตนรมย์ 14 ม.ค. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 21 ม.ค. 2562
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 2 ก.พ. 2562
 ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร 4 ก.พ. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน 7 ก.พ. 2562
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 2562
 สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 26 มี.ค. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 5 เม.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน Assumption United International Summer Camp ณ ประเทศอังกฤษ 7 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (111)
กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง13 มี.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง12 มี.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง12 มี.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 25624 มี.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"15 ก.พ. 2562
ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร4 ก.พ. 2562
ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25612 ก.พ. 2562
นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas24 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Aileen Tagalawan Dumagan22 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธิดาพร ทองคำ17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวรรณิภา วันหวัง17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Nikita Louise Morton16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ม.นิรันดร ศรีวรกุล16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูญาดา หมื่นตาบุตร16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Rosellie Aclon Baradillo16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูภิรญา รัตนรมย์14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mrs. Rowena Degino Komkham14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna (ห้องเรียน 3/5)14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูกนกวรรณ สายมา14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูภัทรภร กัมปนาทบวร14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูณพวรรณ เมธีชุติกุล10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวิกานดา จักรอิศราพงศ์10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Michael Steven Glaser9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวิไลวรรณ เครือเทพ9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ม.สราวุธ ดรงค์ดุษฎี9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Jacek Andrzej Pierzynski9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธนาภา ปาจุวัง9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธนพร ชำนาญศิลป์8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Russell John Ramos Micumao8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Jennifer Ann Lunney8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Alexandra Jayne Hadley8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูนันทิยา ไทยใหม่8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูเกศวดี แก้วศรี ป.3/77 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo (ห้องเรียน 4/7)7 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูประมวล พวงสี ป.2/47 ม.ค. 2562
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings1 ธ.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ5 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา27 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา25 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program14 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Rosellie Baradillo14 ก.ย. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program14 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Rosellie Baradillo6 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา6 ก.ย. 2561
ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน5 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Jennifer Lunney5 ก.ย. 2561
ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis5 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Brigette Madamba23 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Arlyn Agravante Dingcong22 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas21 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez20 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial20 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Nirundorn Sriworakul และ Mr. Raymond Ancog18 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Sarawuth Darongdussadee16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Noppawan Metheechutikul16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Wikanda Chakitsaraphong15 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Wilaiwan Kruetep15 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ14 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez14 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Thanapa Pajuwang9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Nantiya Thaimai8 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Thanaporn Chamnansil7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Ketwadee Kaewsri7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Pramuan Pungsee6 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Pattaraporn Kampanatbovorn6 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Kanokwan Saima3 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Piraya Rattanarom1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Kaniknan Sorndej1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Porferio Canda1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Thidaporn Thongkhum31 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Wannipa Wanwang31 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Fedel Rey Almia Orellano31 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Angelito Yutuc Yutuc25 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 125 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba24 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP23 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน มิสภิรญา รัตนรมย์4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน มิสกนกวรรณ สายมา4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Liam Michael Bye4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco4 ก.ค. 2561
จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา4 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ4 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Jonas Emil Enehaug2 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP2 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ30 มิ.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP26 มิ.ย. 2561
ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 256122 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ14 พ.ค. 2561
ทดสอบ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(57)
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง13 มี.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง12 มี.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธิดาพร ทองคำ17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวรรณิภา วันหวัง17 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ม.นิรันดร ศรีวรกุล16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูญาดา หมื่นตาบุตร16 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูภิรญา รัตนรมย์14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูกนกวรรณ สายมา14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูภัทรภร กัมปนาทบวร14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูณพวรรณ เมธีชุติกุล10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวิกานดา จักรอิศราพงศ์10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูวิไลวรรณ เครือเทพ9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ม.สราวุธ ดรงค์ดุษฎี9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธนาภา ปาจุวัง9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูธนพร ชำนาญศิลป์8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูนันทิยา ไทยใหม่8 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูเกศวดี แก้วศรี ป.3/77 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูประมวล พวงสี ป.2/47 ม.ค. 2562
ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham คลอดบุตร 16 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ5 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา27 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา25 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program14 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Rosellie Baradillo14 ก.ย. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program14 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา6 ก.ย. 2561
ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis5 ก.ย. 2561
นิเทศการสอน Brigette Madamba23 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez20 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Nirundorn Sriworakul และ Mr. Raymond Ancog18 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Sarawuth Darongdussadee16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Noppawan Metheechutikul16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Wikanda Chakitsaraphong15 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Wilaiwan Kruetep15 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ14 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Thanapa Pajuwang9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Nantiya Thaimai8 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Thanaporn Chamnansil7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Ketwadee Kaewsri7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Pramuan Pungsee6 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Pattaraporn Kampanatbovorn6 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Kanokwan Saima3 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Piraya Rattanarom1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Kaniknan Sorndej1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Thidaporn Thongkhum31 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Wannipa Wanwang31 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP23 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน มิสภิรญา รัตนรมย์4 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน มิสกนกวรรณ สายมา4 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ4 ก.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP2 ก.ค. 2561
ทดสอบ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)