[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1091
ชื่อ: มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ฉายา: โอ๋
อายุงาน: 16 ปี 5 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (190)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปกศ.สูง  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2562  ปกศ.สูงพลศึกษา  เอกสารแสดงผลการเรียน
2  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภาคสมทบราชภัฏ 2543  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
4  ม.6  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 2539    รบ 1-ป
5  ม.3  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 2536    รบ 1-ป
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนตัน 2533    ปพ ๐๕

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2559 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2558 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2558 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2557 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 รองประธานกรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2553 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2553 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต ชั้น 3 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561
2561 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ 21 มิ.ย. 2561
2561 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 ประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5 มิ.ย. 2560-6 มิ.ย. 2560
2560 ประชุมประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โรงแรมคุ้มภูคำ 23 ก.ค. 2560
2560 อบรม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (รอบสี่) โรงเรียนดาราวิทยาลัย 9 ก.ย. 2560
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ต.ค. 2560-4 ต.ค. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 16 ส.ค. 2559-18 ส.ค. 2559
2559 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 ต.ค. 2559-5 ต.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 26 มิ.ย. 2558
2558 ระบบประกันคุณภาพ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 18 ก.ย. 2558
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 สัมมนาผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ห้องประชุม Centenally Hall ชั้นที่ 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 8 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัญสัมชัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2557-3 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2556 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 11/2556 มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 มิ.ย. 2556-22 มิ.ย. 2556

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
2560 การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 03 ต.ค. 2559 1

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ,   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (5)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ขั้นตอน 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
     หน้าที่ ร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน    แผนงาน บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอน 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ กำหนดการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ คณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   แผนงาน โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ขั้นตอน 6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ กำหนดการ สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

• ปฏิทิน : (227)
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน
   6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
   6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ
   6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
   6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ
   6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน
   6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด
    6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   6.1 การจัดการเรียนการสอน IE
   6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST
   6.3ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ
   6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
   6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ
   6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC)
   6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ
   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
   6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน
   6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์
   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
   ประชุมคณะกรรมการดูแลเครื่องออกกำลังกาย MCP Healthy Zone
   6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 7
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ
   6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (TQA1.2 ก, 6.1)
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานแถลงข่าวงานฉลอง 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
   ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
   ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 2
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
   นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม
   นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคมและรับฟังข้อเสนอแนะ
   ประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
   ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากร เป็นวิทยากรเรื่องการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
    งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9
   ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
   6.1.6 การจำหน่ายร้านสวนสนุก
   ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone
   คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
   ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561
   6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561
   6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
   ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
   6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน
   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561
   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1)
   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2)
   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 3)
   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4)
   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5)
   6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
   ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
   สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์
   6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2561
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
   ขออนุญาตนำผู้สมัคร ครูสอนเปียโน จำนวน 2 คน เข้าพบท่านผู้อำนวยการ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯครั้งที่3/2561
   ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
   6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
   ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1)
   ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2)
   ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3)
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561
   ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4)
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานประจำปี MC NIGHT ครั้งที่ 9
   6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
   ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5)
   6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ประชุมคณะกรรมการสวนสนุก งานประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
   เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7
   ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 13
   6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561
   ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC RED CARPET 2018
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน
   ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28
   6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
   ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14
   6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
   6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
   6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (TQA 6.1)
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย
   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0
   ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0
   6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
   สำนักฯขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอข้อมูลประกาศโรงเรียนปี 88 ปฏิรูปการศึกษา
   สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   สิ้นสุด 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน
   6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
   6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ
   6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
   6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน
   6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   6.6 โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
   6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด
    6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (21)
 ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 17 พ.ค. 2561
 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน 28 พ.ค. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
 การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 13 ก.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 31 ส.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 11 ก.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) 13 ก.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) 14 ก.ย. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 2 ต.ค. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 3 ต.ค. 2561
 สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 16 ต.ค. 2561
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 14 พ.ย. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) 6 ธ.ค. 2561
 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เดือนมกราคม 2562 31 ม.ค. 2562
 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14 13 ก.พ. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 5 มี.ค. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 7 มีนาคม 2562 7 มี.ค. 2562
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 7 มี.ค. 2562
 ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15 3 เม.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (5)
ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15 3 เม.ย. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 7 มี.ค. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 7 มีนาคม 25627 มี.ค. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 5 มี.ค. 2562
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14 13 ก.พ. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15 3 เม.ย. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 7 มี.ค. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 7 มีนาคม 25627 มี.ค. 2562
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 5 มี.ค. 2562
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14 13 ก.พ. 2562
ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 12 ธ.ค. 2561
งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-256414 พ.ย. 2561
ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/256112 พ.ย. 2561
ตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 14 ส.ค. 2561
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 13 ก.ค. 2561
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 29 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. ร่วมกิจกรรมโรงเรียน