[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1094
ชื่อ: มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ฉายา: baby
อายุงาน: 28 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ป.1 - 3 ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ 1 เม.ย. 2562
2561 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ 2 เม.ย. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง BBL โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 18 ก.ย. 2558-19 ก.ย. 2558
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 การเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 31 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 31 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 21 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 21 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 26 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 เม.ย. 2544  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
2  3 มิ.ย. 2545  วิทยากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เกียรติบัตร
3  30 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
4  15 ก.ค. 2546  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ใบวุฒิบัตร
5  16 ม.ค. 2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
6  16 มิ.ย. 2554  การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
7  14 มิ.ย. 2555  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโดยไม่ขาด ลา มาสายเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4 ธ.ค. 2544  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 118 23 2919 4 ธ.ค. 2544 ใบเครื่องราชเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
25 ธ.ค. 2549  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 123 248 1146 25 ธ.ค. 2549 ใบเครื่องราชจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,   งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (8)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ขั้นตอน 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
     หน้าที่ ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน กำหนดการ ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (262)
   6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน
   6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน
   6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561
   5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
   6.1.2 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
   นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)
   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561
   ครูวิรัชดา และม.จารึก ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานการจัดทำงานวิจัยของครูและบุคลากร
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)
   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561
   หารือเรื่อง Theme การแสดงงานประจำปี 2561
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561
   ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
   ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561
   ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561
   ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561
   ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561
   6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561
   กิจกรรมบูรณาการเรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561
   นักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา"
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
   ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน
   ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อรับฟังการนำเสนอชุดการแสดง จำนวนนักเรียนที่แสดง ท่าเต้น ฉากการแสดงงานประจำปี 2561
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561
   คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
   ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators
   ครูวิรัชดาขออนุญาตเข้าพบเพื่อเรียนปรึกษางานในเรื่อง เครื่อง RISO และการกำหนดวันการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปีของโรงเรียน
   ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
   ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
   ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators
   ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561 ที่ปรับแก้ไขของแต่ละระดับชั้น
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดง นำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บแบบประเมินการจัดกิจกรรมในวัน Open House ของผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โดยใช้ QR Code
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 1)
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "PEACE & LOVE"
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "The Mystery Museum"
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 1)
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง "Let's Enjoy the Journey"
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 1)
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The imagination series by papers"
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 2)
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 2)
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 2)
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561
   ประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่ การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018
   เปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
   6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
   6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
   ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8
   ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
   ส่งครูและนักเรียนเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 23
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561
   ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
   ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2561
   คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
   คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
   ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
   คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561
   ครูวิรัชดา และคณะกรรมการขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอขั้นตอนงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   คัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
   ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9
   ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561
   ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   จัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น
   จัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
   จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   จัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562
   ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562
   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   แจกภาพนักเรียนที่รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
   ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรในการสอนโครงการดูแลนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
   ผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจเข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)
   สิ้นสุด ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   สิ้นสุด ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4
   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3
   วันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP 18 มิ.ย. 2561
 งานวัดและประเมินผล แจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2561
 ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2561 16 พ.ย. 2561
 แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2561 13 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (31)
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 3 พ.ค. 2561
 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 12 พ.ค. 2561
 ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน 28 พ.ค. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 หารือเรื่อง Theme การแสดงงานประจำปี 2561 22 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา 4 ก.ค. 2561
 ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน (ภาคบ่าย) 6 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 25 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561 15 ส.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 3 ก.ย. 2561
 ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 5 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 6 ก.ย. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 2561
 สอบสอนครูภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 2 ต.ค. 2561
 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" 3 ต.ค. 2561
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน 5 ต.ค. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 2561
 ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 30 ต.ค. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 21 ม.ค. 2562
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (ภาคบ่าย) 28 ม.ค. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน 7 ก.พ. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 ก.พ. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3 เม.ย. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ 3 เม.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 5 เม.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนแทรกชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 7 มี.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่3 เม.ย. 2562
ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่5 ม.ค. 2562
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)