[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1097
ชื่อ: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 30 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (180)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2558 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2555 กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.4 งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2554 กรรมการ งานติดตามประเมินผล นโยบายและแผนฯ
2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 ประธานกรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 ต.ค. 2559-5 ต.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 25 มิ.ย. 2558
2558 การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุม ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัญสัมชัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2557-3 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ภาษี การบันทึกบัญชี มูลนิธิเซ็นต์คาเบรียล 21 พ.ย. 2557-22 พ.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 2543  เป็นครูแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
2  0 2545  ได้รับรางวัลครูดีเด่นสมาคมครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  
3  0 2545  เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสมาคมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
4  0 มิ.ย. 2546  ได้รับรางวัลโล่เงิน ครูผู้สอนนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
5  0 2549  ได้นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้ารับเสด็จและถวายรายงานผลการเรียนในการเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยหอย อำเภอแม่วาง, เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว, บ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว และบ้านรัปปอร์ต อำเภอสะเมิง ตั้งแต่ปี 2549-2556  
6  0 2550  ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของครูสนับสนุนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
7  0 2550  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
8  0 2551  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  
9  0 2552  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับเหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)