[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1098
ชื่อ: มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 4 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (22)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 2540  การศึกษาบัณฑิต  
3  ม.6  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2535  มัธยมศึกษา  
4  ม.3  โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5  ป.6  โรงเรียนบ้านชะแม จ.สงขลา -  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
2556 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2556 รองประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
2555 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.6 งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2554 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2554 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2553 ครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2553 Teacher English Program English Program
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/9

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัญสัมชัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2557-3 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)