[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1110
ชื่อ: มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ฉายา: วิทย์
อายุงาน: 14 ปี 11 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /7

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2546  ค.บ.  
2  ม.6  โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2539  ม.6  
3  ม.3  โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2537  ม.3  
4  ป.6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2534  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานกีฬา
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานกีฬา
2558 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานกีฬา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2555 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2554 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2553 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในโรงเรียน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 22 มิ.ย. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  31 พ.ค. 2547  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เกียรติบัตร
2  17 ก.ค. 2547  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลโฟร์โม์ตคิดตี้ คัพ ภาคเหนือ  
3  29 ส.ค. 2550  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เกียรติบัตร
4  8 มี.ค. 2551  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่  เกียรติบัตร
5  31 พ.ค. 2555  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เหรียญรางวัล
6  7 ก.ค. 2556  รองชนะเิลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 5  เกียรติบัตร
7  9 ส.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก นันยางโกลหนู ชิงแชมป์ภาคเหนือ  เกียรติบัตร
8  29 พ.ย. 2556  รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 7  เกียรติบัตร
9  2 ก.พ. 2557  รางวัลชนะเิลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 12 ปี  เกียรติบัตร
10  27 เม.ย. 2557  รางวัลชนะเิลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ( ระดับเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ) รุ่นอายุ 12 ปี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2555  5 130 4 75 28 ม.ค. 2556 ประกาศนียบัตร/เครื่องราชฯ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกีฬา,   งานบริหารระดับชั้น ป.6,   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกีฬา
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (15)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7    แผนงาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ขั้นตอน 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent    แผนงาน ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent (1.6, 10.3)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (435)
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   กีฬาบาสเกตบอล
   การแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (1.2) (TQA.3.3)
   6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (1.2) (TQA.3.3)
   6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (TQA.3.3) (ย 1.3.2)
   6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (TQA.3.3) (ย 1.3.2)
   -กรีฑาภายนอก
   -กรีฑาภายนอก
   -กีฬาแบดมินตัน
   -กีฬาแบดมินตัน
   -กีฬาเทเบิลเทนนิส
   -กีฬาเทเบิลเทนนิส
   -กีฬากอล์ฟ
   -กีฬากอล์ฟ
   -กีฬาเทนนิส
   -กีฬาเทนนิส
   -กีฬาเทควันโด
   -กีฬาเทควันโด
   -กีฬาหมากกระดาน
   -กีฬาหมากกระดาน
   -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์
   -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์
   -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ
   -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ
   - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่
   - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่
   - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง
   - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง
   - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น
   - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น
   - กีฬาฟุตบอลรายการเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
   - กีฬาฟุตบอลรายการเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
   - กีฬาฟุตบอลรายการ AIA YOUTH CLUP
   - กีฬาฟุตบอลรายการ AIA YOUTH CLUP
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   - กีฬายิมนาสติกลีลา
   - กีฬายิมนาสติกลีลา
   - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม
   - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)
   - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)
   6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป
   6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป
   6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ
   6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ
   6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป
   6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7. รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา
   - กีฬาบาสเกตบอล
   - กีฬาบาสเกตบอล
   - กีฬาฟุตบอลนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ
   -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่
   - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่
   - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคมจูเนียร์ฟุตบอลคัพ
   - กีฬาฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคมจูเนียร์ฟุตบอลคัพ
   กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3)
   6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3)
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการให้สัมภาษณ์เด็กหญิงอารยา พรหมเมือง ชั้น ป.4/4 นักกีฬาหมากรุกสากล จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
    หนังสือพิมพ์แนวหน้าสัมภาษณ์แรงบันดาลใจการเล่นกีฬาจากเด็กหญิงอารยา พรหมเมือง นักกีฬาหมากรุกสากล
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันรายการTable tennis Nakorn Chiang Mai Cup 2017
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันรายการTable tennis Nakorn Chiang Mai Cup 2017
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   งานกีฬา เข้าร่วมอบรมการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในโรงเรียน
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงาน
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน
   ดำเนินงานตามโครงการ
   6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
   6.2 การประชุมคณะกรรมการวางแผน การจัดการแข่งขัน
   6.3 การจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวน การต่าง ๆ
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีนักกีฬายิงธนู
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3)
   6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3)
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3)
   6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3)
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีนักกีฬาบัลเล่ย์
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอแบบเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัลกรีฑาสี ประจำปี 2560 และความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขันกีฬนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.สปอนเซอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
   ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"
   งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.สปอนเซอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
   งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ, นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
   ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 คัดเลือกประธานและรองประธานสี
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย
   งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการแข่งขันและTheme ขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2560
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 3
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขันรายการแม่โจ้โอเพ่น
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขันรายการแม่โจ้โอเพ่น
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ระดับนานาชาติ
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีนักกีฬาว่ายน้ำ ที่เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น
   กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   การแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส
    งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ระดับนานาชาติ
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พลศึกษาคัพ ครั้งที่1
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ10 ปี และ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล สิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 20
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ10 ปี และ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล สิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 20
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 8,10,12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการฉงซินคัพ ครั้งที่ 11
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 8,10,12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการฉงซินคัพ ครั้งที่ 11
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 8,10,12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการฉงซินคัพ ครั้งที่ 11
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก )
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก )
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก )
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก )
   ประชุมประธานและรองประธานสี เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก )
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก)
   งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 และ 11 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแม่โจ้ คัพ
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 และ 11 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแม่โจ้ คัพ
   งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560
   ขอเชิญ ผอ.ให้เกียรติประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   งานกีฬา ประชุมครูประจำชั้น ป.1-6 เตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชินชิงแชมป์ประเทศไทย ( รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ )
   งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองชี้แจงกำหนดการกรีฑาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
    ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
    ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขันรายการเชียงรายสปริ้นเตอร์ 2561
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขันรายการเชียงรายสปริ้นเตอร์ 2561
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา เข้าร่วมประชุมจับฉลากและแถลงข่าวฟุตบอล สีเส้า
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
   งานกีฬา ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย รอบภาคเหนือ
   งานกีฬา ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย รอบภาคเหนือ
   งานกีฬา ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย รอบภาคเหนือ
   สิ้นสุด 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3)
   สิ้นสุด 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3)
   สิ้นสุด - กีฬาบาสเกตบอล
   สิ้นสุด - กีฬาบาสเกตบอล
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   กีฬาบาสเกตบอล
    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (1.2) (TQA.3.3)
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (1.2) (TQA.3.3)
   สิ้นสุด 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (TQA.3.3) (ย 1.3.2)
   สิ้นสุด 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (TQA.3.3) (ย 1.3.2)
   สิ้นสุด -กรีฑาภายนอก
   สิ้นสุด -กรีฑาภายนอก
   สิ้นสุด -กีฬาแบดมินตัน
   สิ้นสุด -กีฬาแบดมินตัน
   สิ้นสุด -กีฬาเทเบิลเทนนิส
   สิ้นสุด -กีฬาเทเบิลเทนนิส
   สิ้นสุด -กีฬากอล์ฟ
   สิ้นสุด -กีฬากอล์ฟ
   สิ้นสุด -กีฬาเทนนิส
   สิ้นสุด -กีฬาเทนนิส
   สิ้นสุด -กีฬาเทควันโด
   สิ้นสุด -กีฬาเทควันโด
   สิ้นสุด -กีฬาหมากกระดาน
   สิ้นสุด -กีฬาหมากกระดาน
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ
   สิ้นสุด -กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง
   สิ้นสุด - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการ AIA YOUTH CLUP
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการ AIA YOUTH CLUP
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคมจูเนียร์ฟุตบอลคัพ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคมจูเนียร์ฟุตบอลคัพ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)
   สิ้นสุด - กีฬายิมนาสติกลีลา
   สิ้นสุด - กีฬายิมนาสติกลีลา
   สิ้นสุด - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม
   สิ้นสุด - ค่ายา เวชภัณฑ์และน้ำดื่ม
   สิ้นสุด 6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป
   สิ้นสุด 6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป
   สิ้นสุด 6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ
   สิ้นสุด 6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ
   สิ้นสุด 6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป
   สิ้นสุด 6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป
   สิ้นสุด 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ
   สิ้นสุด - กีฬาฟุตบอลรายการสาธิตจูเนียร์ คัพ
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร 5 ม.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)