[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1112
ชื่อ: มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ฉายา: โอ๋น
อายุงาน: 25 ปี 7 เดือน 24 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (64)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2530  คุรุศาสตร์บัณฑิต  
2  ปกศ.สูง  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2522    
3  มศ.3  มงฟอร์ตวิทยาลัย 2519    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2558 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 รองประธานกรรมการบริหารงานระดับชั้น งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
2555 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.3 งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.3
2554 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ต.ค. 2560-4 ต.ค. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัญสัมชัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2557-3 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  14 มิ.ย. 2539  รับโล่ห์ครูดีเด่นของโรงเรียน  
2  16 มิ.ย. 2540  รับโล่ห์ครูดีเด่นของโรงเรียน  
3  10 มิ.ย. 2553  รับรางวัลปฏิบัติงานไม่ขาด ลา สาย  
4  9 มิ.ย. 2554  รับรางวัลปฏิบัติงานไม่ขาด ลา สาย  
5  14 มิ.ย. 2555  รับรางวัลปฏิบัติงานไม่ขาด ลา สาย  
6  13 มิ.ย. 2556  รับรางวัลปฏิบัติงานไม่ขาด ลา สาย  
7  12 มิ.ย. 2557  รับรางวัลปฏิบัติงานไม่ขาด ลา สาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2544  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2544

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานบริหารระดับชั้น ป.6,   งานบริหารระดับชั้น ป.5,   งานบริหารระดับชั้น ป.4,   งานบริหารระดับชั้น,   งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.4
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม    แผนงาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ขั้นตอน 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (133)
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
   6.2 การกำกับ ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
   6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
   6.4 การกำกับ ติดตาม ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
   6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
   6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารระดับชั้น ป.5
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/2561
   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561
   ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
    ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561
   ประชุมครูระดับชั้น ป.5
   ประชุมครูระดับชั้น ป.4
   ประชุมครูระดับชั้น ป.6
   ตัวแทนโรงเรียนร่วมงานศพและวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนป.5
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
    ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่7/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่7/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่8/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่8/2561
   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561
   ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมสังเกตการณ์การเดินแถวขึ้นห้องเรียนหลังเคารพธงชาติของนักเรียนป.4-6
   ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมสังเกตการณ์การเดินแถวเปลี่ยนห้องเรียนของนักเรียนป.4-6
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่9/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่9/2561
   กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนชั้นป.4-6
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่10/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่10/2561
   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2561
   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2561
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   นักเรียนชั้น ป.6/6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าชมภาพยนตร์
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่15/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่15/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ประชุมครูระดับชั้น ป.5
   ประชุมครูระดับชั้น ป.6
   ประชุมครูระดับชั้น ป.4
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่17/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่19//2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่19//2561
   ขอสารเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่20/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่20/2561
   การบันทึกภาพสำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   งานบริหารระดับชั้นป.6 แจ้งรายละเอียดในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่22/2561
   เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่22/2561
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   เชิญผ.อ.กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนป.6 ในงานอำลาสถาบัน
   งานอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
   สิ้นสุด 6.2 การกำกับ ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.4 การกำกับ ติดตาม ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
   สิ้นสุด 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
   6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารระดับชั้น ป.5
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (19)
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 3 พ.ค. 2561
 ศาลามารีย์พร้อมให้นักเรียน ป.4-6 เข้าแถวและใช้งาน 12 พ.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 31 พ.ค. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 18 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
 สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา 4 ก.ค. 2561
 ตัวแทนโรงเรียนร่วมงานศพและวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 ณ วัดปิยาราม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 23 ก.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 6 ส.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 9 ส.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 27 ส.ค. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 30 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 19 ต.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.6/6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าชมภาพยนตร์ 30 ต.ค. 2561
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน 7 พ.ย. 2561
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 15 พ.ย. 2561
 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
ศาลามารีย์พร้อมให้นักเรียน ป.4-6 เข้าแถวและใช้งาน12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน30 ส.ค. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน9 ส.ค. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน6 ส.ค. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน1 ส.ค. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน23 ก.ค. 2561
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5 18 มิ.ย. 2561
กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน18 มิ.ย. 2561
ศาลามารีย์พร้อมให้นักเรียน ป.4-6 เข้าแถวและใช้งาน12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)