[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1119
ชื่อ: มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
ฉายา: มาสเตอร์โกล์
อายุงาน: 17 ปี 1 เดือน 22 วัน
Social Network: [email protected]
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
2    วิทยาลัยแสงธรรม 2544  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
3  ม.6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2538  มัธยมปลาย  แก้ไข
4  ม.3  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2535  มัธยมต้น  แก้ไข
5  ป.6  โรงเรียนบ้านห้วยบง 2532  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2562 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2554 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2553 หัวหน้างานอภิบาล งานอภิบาล
2553 หัวหน้างานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2559 วัดน้อยมงฟอร์ตธรรมบูชา 28 พ.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (campus ministry) ครั้งที่ 1/2558 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2558-29 ส.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2016 "เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ศูนย์มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล,   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (74)
 ภาพถ่ายสัมมานาเปิดปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ 12 พ.ค. 2561
 ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 18 พ.ค. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561 23 มิ.ย. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61) 3 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 พ.ย. 2561
 ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 27 พ.ย. 2561
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561 3 ธ.ค. 2561
 ค่ายเพือนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 6 ธ.ค. 2561
 เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 17 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 ม.ค. 2562
  นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 ม.ค. 2562
  นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 4 ก.พ. 2562
 งานอภิบาลมอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4 ก.พ. 2562
 บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 16 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 17 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (10)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ4 ก.พ. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ30 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ24 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้23 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ22 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้11 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ11 ม.ค. 2562
ภาพถ่ายสัมมานาเปิดปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้11 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ23 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์21 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด13 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า30 ต.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)