[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1120
ชื่อ: มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ฉายา: ต่าย
อายุงาน: 19 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network: [email protected]
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ม.6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2557  มัธยมศึกษาสายสามัญ ปีที่ 6  ใบรับรอง
2  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2541  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์
3    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
4  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2532  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
5  ม.3  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2526  มัธยมศึกษาสายสามัญ ปีที่ 3  ใบรับรอง
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2524  ประถมศึกษาปีที่ 6  ใบสุทธิ์

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2561 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2560 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2556 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2554 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2553 หัวหน้างานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสุขภิบาล
2553 หัวหน้างานอาคารสถานที่และสุขาภิบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมหลักสูตร การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 3 ก.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (ช่วงเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ 27 ส.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนยุคใหม่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมนวัตกรรมรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะในอนาคต ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมสาระ+พัดห้องสมุดอัจฉริยะ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 4 ต.ค. 2559-6 ต.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 แนวทางการบำบัดน้ำเสียและการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับสถานศึกษา โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ 28 เม.ย. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาคเอกชน โรมแรมเชียงใหม่เซนธาราดวงตะวัน 29 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ธ.ค. 2551  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เอกสารใบเครื่องราช

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2551  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 5 0 0 0 5 ธ.ค. 2551 ใบรับรอง

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (21)
   6.2.1 ซ่อมหลังคาและฝ้าห้องทวีปัญญาในบ้านพักภราดา
   6.2.2 ปรับปรุงขยายห้องวิชาการและวัดผล
   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
   6.2.3 จัดทำป้าย ภาษาไทยเพิ่มจากภาษาจีนและอังกฤษ อาคารเรียนสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์และอาคารมงฟอร์ต
   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
   6.7.1 ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาซุ้มไม้สวนสุขภาพ
   6.3.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานที่เสื่อมสภาพ นำเครื่องปรับอากาศเดิมของห้องเรียนที่คัดไว้ใส่แทน
   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
   ตรวจเช็คถังดับเพลิง
   ตรวจเช็คถังดับเพลิง
   ตรวจเช็คถังดับเพลิง
   ตรวจเช็คถังดับเพลิง
   งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
   สิ้นสุด 6.2.1 ซ่อมหลังคาและฝ้าห้องทวีปัญญาในบ้านพักภราดา
   สิ้นสุด 6.2.2 ปรับปรุงขยายห้องวิชาการและวัดผล
   สิ้นสุด 6.7.1 ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาซุ้มไม้สวนสุขภาพ
   สิ้นสุด 6.2.3 จัดทำป้าย ภาษาไทยเพิ่มจากภาษาจีนและอังกฤษ อาคารเรียนสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์และอาคารมงฟอร์ต
   สิ้นสุด 6.3.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานที่เสื่อมสภาพ นำเครื่องปรับอากาศเดิมของห้องเรียนที่คัดไว้ใส่แทน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พ.ค. 2562
 ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน 17 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน 17 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)