[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1124
ชื่อ: มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ฉายา: จง
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network: www.facebook.com/9banjong
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  วทม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2540  วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
3  ม.6  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  ม.3  โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 ที่ปรึกษา งานสื่อสารมวลชน
2561 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2557 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2556 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2555 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2555 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียน
2554 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียน
2553 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3) 1 พ.ย. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ VDO Conference โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada เชียงใหม่ 5 พ.ย. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม โรงแรม Dusit Princess จังหวัดเชียงใหม่ 6 พ.ย. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada เชียงใหม่ 7 พ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่2) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 20 ม.ค. 2560
2559 ศึกษา ดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ ณ บริษัท ซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ 16 ก.พ. 2560-19 ก.พ. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองผ่านระบบ Student Care Solution ห้องประชุมบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์เชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร A 27 พ.ค. 2558
2558 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 ผู้บริหารยุคใหม่กับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ Google Apps for Education ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2559
2558 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน - วัดบุญราศีบุญเกิด กฤษบำรุง 20 ก.พ. 2559-22 ก.พ. 2559
2558 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน - วัดบุญราศีบุญเกิด กฤษบำรุง 20 ก.พ. 2559-22 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร วิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ Active board (รุ่นใหม่) ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน SWIS ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เล็ก LEGO 1 ก.ย. 2557-4 ก.ย. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  14 ส.ค. 2535  ตัวแทนนักเรียน จ.น่าน เข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2  14 ส.ค. 2536  ตัวแทนนักเรียนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3  15 พ.ค. 2538  นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
4  18 ม.ค. 2539  เกียรติบัตร ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5  21 พ.ย. 2552  โล่ห์รางวัลครูดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน,   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (128)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์
   6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
   6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์
   6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ป.1-3 ก่อนเปิดภาคเรียน
   ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
   ตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
   6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล
   6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล
   6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
   6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล
   6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   ขออนุญาตเข้าพบท่านประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายฯ
   ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561
   นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง
   ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561
   ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561
   นำเสนอระบบบันทึกแผนการสอนต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
   บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2
   ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2
   เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1)
   เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2)
   ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1)
   ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2)
   เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3)
   ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3)
   ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ
   ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media
   ทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   เรียนเชิญผู้อำนวยการทดสอบระบบขายอาหารด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561
   อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage
   ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
   ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561
   ประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ
   เชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ
   ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Panasonic Interactive Display บริษัทอินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์
   ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2561
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference
   นัดพบ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล
   ร่วมลงนามสัญญา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ SAMSUNG E-Board 75
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์
   6.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโสตทัศนูปกรณ์
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
   6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล
   6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (12)
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 3 พ.ค. 2561
 ทดสอบสร้างอัลบั้มภาพ 2 11 พ.ค. 2561
 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง 3 มิ.ย. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ 20 ส.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage 1 พ.ย. 2561
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมทดสอบระบบแสง สี เสียง เวทีการแสดงสำหรับใช้ในกิจกรรมงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 24 พ.ย. 2561
 ด.ช.จิรัฏฐ์ และ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ เข้ารับรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 10 ม.ค. 2562
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 31 ม.ค. 2562
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ 29 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (4)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 431 ม.ค. 2562
ด.ช.จิรัฏฐ์ และ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ เข้ารับรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2110 ม.ค. 2562
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง3 มิ.ย. 2561
ตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน13 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 431 ม.ค. 2562
ตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน13 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)