[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1129
ชื่อ: มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ฉายา: ครุเอ๋
อายุงาน: 21 ปี 1 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (61)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537  ปริญญาตรี  
2  อนุปริญญา  สวนสุนันทา 2534    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2562 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2560 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2558 กรรมการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.3
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.3
2553 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/5
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/6
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/2
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/2
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/6
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/6

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน 4 ต.ค. 2560-14 ต.ค. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ต.ค. 2558-12 ต.ค. 2558
2558 การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ต.ค. 2558-11 ต.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,   งานบริหารระดับชั้น ป.3,   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน,   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (6)
     หน้าที่ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งไฟล์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
     หน้าที่ ขอความร่วมมือครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น แต่งข้อสอบ เพื่อใช้ในการแข่งขันงานสัปดาห์ห้องสมุด ส่งไฟล์ภายในวันที่ พุธ 25 กรกฎาคม 2561 ค่ะ    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
     หน้าที่ ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
     หน้าที่ ส่งหลักสูตร (คำอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, หน่วยการเรียนรู้ และกำหนดการสอน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
     หน้าที่ ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
     หน้าที่ ขอครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ละระดับชั้น ส่งไฟล์คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (137)
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA
   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน
   6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน
   แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน
   ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ
   เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
   การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน
   จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน
   มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน
   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561
    ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
   มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
   นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   เชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ
   นักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน
   นักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว
   นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   นักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน
   อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
   การแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ
   อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6
   ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์
   ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   ครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน
   นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
   การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
   ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
   นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า
   การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน
   นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
   ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
   การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน
   ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน
   การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
   ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
   การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
   การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14
   การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   ขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน
   ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน
   มอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด
   ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
   นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA
   6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   สิ้นสุด 6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
   6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
   6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (11)
 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน 28 พ.ค. 2561
 ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน (ภาคบ่าย) 6 ก.ค. 2561
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน 28 ก.ย. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561) 10 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561) 10 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561) 11 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561) 12 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561) 13 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561) 16 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561) 17 ต.ค. 2561
 ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561) 18 ต.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
ฝึกทดสอบทักษะถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(13)
คณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 25615 มี.ค. 2562
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)18 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (17/10/2561)17 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (15-16/10/2561) 16 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (14/10/2561) 16 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (13/10/2561) 13 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)12 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (11/10/2561)11 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (10/10/2561)10 ต.ค. 2561
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (9/10/2561)10 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน 28 ก.ย. 2561
ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 14 ก.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 ส.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)