[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1136
ชื่อ: มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 27 ปี 1 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539  การจัดการทั่วไป  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2561 รองประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานตรวจสอบ จัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริการ
2556 กรรมการ งานตรวจสอบ จัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริการ
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
2554 กรรมการ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
2553 งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
2553 งานจัดซื้อ – จัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2562 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) 25 พ.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม หัวข้อ "ความเพียรทนในการทดลอง ยก.1:3" วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 23 มิ.ย. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 8 ต.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูยุคใหม่กับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ Google Apps for Education วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 21 มี.ค. 2559-22 มี.ค. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (62)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
   6.1.2 สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์
   6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
   6.1.4 ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์
   6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา
   6.1.6 การตัดแต่ง และบำรุง รักษาพันธุ์ไม้
   6.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   6.2 การดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงเรียน
   6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ
   6.2.3 ดูแลบ่อดักไขมัน
   6.2.4 ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และบริเวณโรงเรียน
   6.2.5 ดูแลสุขาภิบาลระบบน้ำดื่ม น้ำใช้
   6.3 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
   6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน
   6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
   6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1.3.1 งานปลูกต้นอโศกแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน บริเวณประตู 1-3
   ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน
   6.1.3.2 งานปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณหน้าห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
   สิ้นสุด 6.1.3.2 งานปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณหน้าห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.1.3.1 งานปลูกต้นอโศกแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน บริเวณประตู 1-3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.1.2 สั่งซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์
   สิ้นสุด 6.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.1.4 ซื้อพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการตกแต่งภูมิทัศน์
   สิ้นสุด 6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.1.6 การตัดแต่ง และบำรุง รักษาพันธุ์ไม้
   สิ้นสุด 6.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   สิ้นสุด 6.2 การดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2.2 สุขาภิบาลห้องน้ำ ห้องสุขา บ่อเกรอะ
   6.2.3 ดูแลบ่อดักไขมัน
   สิ้นสุด 6.2.4 ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และบริเวณโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2.5 ดูแลสุขาภิบาลระบบน้ำดื่ม น้ำใช้
   สิ้นสุด 6.3 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน
   6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
   สิ้นสุด 6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
   สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 27 พ.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)