[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1160
ชื่อ: มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ฉายา: ยุทธ
อายุงาน: 18 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /7

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.ราชภัฏ 2543  คุรุศาสตร์  วุฒิทางการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานลูกเสือ
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2555 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2554 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ งานลูกเสือ
2553 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 บทบาทสถานศึกษากับการเฝ้าระวังร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ภายใต้หัวข้อ “สายสืบบุหรี่ เหล้า เฝ้าระวังเด็กและเยาวชน” ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานลูกเสือ,   งานบริหารระดับชั้น ป.6,   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานลูกเสือ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (81)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ
   สำรวจค่ายลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
   งานลูกเสือนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ทดสอบทักษะลูกเสือ เพื่อคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
   งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
   งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
   งานลูกเสือ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนลูกเสือเบลเยี่ยม
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงสรุปการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 และปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
   งานลูกเสือ สำรวจสถานที่จัดค่ายและประสานงานค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ครั้งที่ 2
   งานลูกเสือ ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอแบบวอกเกิ้ลลูกเสือ
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
   สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ครูผู้ดูแล ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4)
    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4)
    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4)
   พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9)
   ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
   ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
   ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ชั้นป.5
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   งานเลี้ยงอำลาลูกเสือ รุ่นพี่กองร้อยพิเศษ ชั้น ป.6
   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ตลอดปีการศึกษา 2561
   8.2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   งานลูกเสือเป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   งานลูกเสือเป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   งานลูกเสือเป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   งานลูกเสือเป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   งานลูกเสือเป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Marsilling Skyhawk Air Scout Camp 2019 ครั้งที่ 1
   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Marsilling Skyhawk Air Scout Camp 2019
   สิ้นสุด 8.2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เรื่อง ปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
   ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ
   6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (11)
 กิจกรรมฝึกการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 5 มิ.ย. 2561
 งานลูกเสือนำลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 ก.ค. 2561
 งานลูกเสือ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 6 ก.ค. 2561
 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 17 ก.ค. 2561
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 20 ก.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 ก.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 2561
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 4 ต.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 19 ต.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 29 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
กิจกรรมฝึกการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมฝึกการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)