[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1160
ชื่อ: มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ฉายา: ยุทธ
อายุงาน: 17 ปี 7 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /8

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.ราชภัฏ 2543  คุรุศาสตร์  วุฒิทางการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2555 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2554 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ งานลูกเสือ
2553 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 บทบาทสถานศึกษากับการเฝ้าระวังร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ภายใต้หัวข้อ “สายสืบบุหรี่ เหล้า เฝ้าระวังเด็กและเยาวชน” ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานลูกเสือ,   งานบริหารระดับชั้น ป.6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานลูกเสือ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (13)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    แผนงาน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (132)
   6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ (2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (ย 1.1.3)
   6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)
   6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3)
   6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
   6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ
   6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ
   6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)
   6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)
   6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)
   6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)
   6.13 ศึกษาดูงานอบรมกิจกรรมลูกเสือ
   6.13 ศึกษาดูงานอบรมกิจกรรมลูกเสือ
   6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม
   ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขตที่ 1
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6
   6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)
   6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4
   ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
   6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)
   6.9 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม
   6.9 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม
   6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)
   วันสถาปนาลูกเสือไทย
   6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม
    รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   6.10 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี
   6.10 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี
   6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี
   6.10 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี
   สิ้นสุด 6.11 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี
   6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3)
   6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   6.6 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ(ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   สิ้นสุด 6.12 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
   6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)
   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
   ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560
   ค่าย Day Camp ชั้น ป.3
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
   สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
   6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6(ย 1.1.3)
   6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6(ย 1.1.3)
   6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1
   พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
   สิ้นสุด 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4)
   ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)
   ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560
   ค่าย Day Camp ป.1
   ค่าย Day Camp ป.2
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1
   6.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2)(ย 1.1.3)
   6.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2)(ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2
   6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2)(ย 1.1.3)
   สิ้นสุด 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2
   6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อสรุปรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 และนำเสนอการอบรมสัมนนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่บุคลากร
   2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.11 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
   สิ้นสุด 6.11 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
   สิ้นสุด 6.12 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ
   สิ้นสุด 6.12 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ
   สิ้นสุด 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำ เสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำ เสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ (2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (ย 1.1.3)
   สิ้นสุด 6.8 สารวัตรลูกเสือ(ย 1.1.3)
   สิ้นสุด 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3)
   สิ้นสุด 6.13 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ
   สิ้นสุด 6.14 อบรม/ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 12 มิ.ย. 2560
 ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 14 มิ.ย. 2560
 พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 30 มิ.ย. 2560
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 11 ต.ค. 2560
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6 (25 พฤศจิกายน 60) 25 พ.ย. 2560
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 9 ก.พ. 2561
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 9 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)