[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1161
ชื่อ: มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ฉายา: จุ๊บแจง
อายุงาน: 14 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

2 รูป

3 รูป

3 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
2    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
3  ม.6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2536    
4  ม.3  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2533    
5  ป.6  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2530    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานวิจัย
2561 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2560 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2559 กรรมการ งานวิจัย
2558 กรรมการ งานวิจัย
2557 กรรมการ งานวิจัย
2556 กรรมการ งานวิจัย
2555 กรรมการ งานวิจัย
2554 กรรมการ งานวิจัย
2553 งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา
2553 งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560
2560 การประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 11 พ.ย. 2560
2560 การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 7 เม.ย. 2561-9 เม.ย. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 งาน Research Day จัดโดย หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาวิชาการล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 "ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.ย. 2558
2558 การประชุมวิชาการนานาชาติ "Asian Perspectives on Peace and Development : Questioning the Future of GMS and ASEAN" คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2558-18 ธ.ค. 2558
2558 งาน The 2nd International Young Researcher Symposium หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 28 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  1. ประกาศนียบัตรเรียนดีขณะศึกษาที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2  0 543  2. ประกาศนียบัตรเรียนดี เหรียญทองแดง ขณะศึกษาที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี  
3  16 พ.ค. 2548  ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ขั้น ปีการศึกษา 2548  
4  15 พ.ค. 2549  ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ขั้น ปีการศึกษา 2549  
5  14 พ.ค. 2550  ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ขั้น ปีการศึกษา 2550  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิจัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวิจัย
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (100)
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (8.1),(8.2.2),(9.3.1),(9.3.2)
   6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ
   6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน
   4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
   6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ
   6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก
   6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners”
   งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และความเป็นครู เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาครู
   งานวิจัยนำงานวิจัยในชั้นเรียนส่งที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
   สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561
   งานวิจัยขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา
   งานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา
   สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)
   ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
   ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
   ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
   งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล
   งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล
   การให้คำแนะนำเรื่องการปรับแก้โครงร่างการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม/เครื่องมือวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน โดยคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล
   งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล
   สรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561
   สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   สิ้นสุด 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด)
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1
   สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นล้านนา”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   สรุปประเมินกิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1
   1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561
   3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   6.1.7 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
   สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   สรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening"
   สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 - ป.6
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Peace & Love” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Mystery Museum” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Legends of Our Heroes” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Let’s Enjoy the Journey” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The imagination series by papers” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   แจกแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561
   สรุปประเมินผลการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14
   เก็บรวบรวมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “World of Dance” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีของโรงเรียน 2561
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561
   สิ้นสุด 3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 2
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ
   6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน
   สิ้นสุด 4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
   6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก
   สิ้นสุด 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (16)
 อบรมถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 25 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 24 ส.ค. 2561
 ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 5 ก.ย. 2561
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 10 กันยายน 2561 11 ก.ย. 2561
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 11 กันยายน 2561 11 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ม.ค. 2562
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (ภาคบ่าย) 28 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (4)
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 11 กันยายน 2561 11 ก.ย. 2561
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 10 กันยายน 256111 ก.ย. 2561
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล 23 ส.ค. 2561
อบรมถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ม.ค. 2562
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 11 กันยายน 2561 11 ก.ย. 2561
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล วันที่ 10 กันยายน 256111 ก.ย. 2561
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล 23 ส.ค. 2561
อบรมถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)