[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1164
ชื่อ: มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560)
ฉายา: แจง
อายุงาน: 14 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (98)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2537  มัธยมศึกษา  
4  ปริญญาเอก  โรงเรียนบ้านบัวขาววันครู (2500) 2531  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มครู EP
2559 กรรมการ กลุ่มครู IE
2559 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2559 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2558 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มครู EP
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มครู IE
2558 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มครู EP
2557 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2554 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2553 ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2553 Teacher English Program English Program
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/9
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/7
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/8
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/8

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 "CEFR : สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครู สู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน" ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2559-25 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 19 มิ.ย. 2558
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 Teaching 21st Century Skill with Oxford University Press Mercure Hotel, Chiang Mai 15 ต.ค. 2558
2558 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 28 พ.ย. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวกรอบของ CEFR ณ หอประชุมอนุสรณ์ 80 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 31 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัญสัมชัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2557-3 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ก.ย. 2557  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)