[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1166
ชื่อ: มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ฉายา: นุช
อายุงาน: 14 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (25)


6 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ไม่มีวุฒิการศึกษา   2556  อบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง  
2  ไม่มีวุฒิการศึกษา  (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)มมร. 2548  วุฒิครู ศึกษาศาสตร์  เกียรติบัตร
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม 2547  ปริญญาตรี  ใบปริญญา
4  ม.6  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2543  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6  เกียรติบัตร
5  ม.3  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2540  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3  เกียรติบัตร
6  ป.6  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 2538  วุฒิป.6  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานอภิบาล
2561 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2554 กรรมการ งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2559 วัดน้อยมงฟอร์ตธรรมบูชา 28 พ.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 "เดินทางต่อไปด้วยความยินดี" สักการการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน 13 ต.ค. 2558-15 ต.ค. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2016 "เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ศูนย์มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 มิ.ย. 2554  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 1 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
2  14 มิ.ย. 2555  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 2 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
3  15 มิ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2557  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 2 90 24 ต.ค. 2556 เกียรติบัตร-โล่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (280)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
   6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
   6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561)
   6.8 งานสอนคำสอน
   6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6
   6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
   6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561
   6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ
   6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา
   6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนึกผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล
   ประชุมงานอภิบาล
   งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน
   ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   ขอบคุณหน่วยงานสถานที่ที่นำนักเรียนทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาลนำส่งจดหมายในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ปีการศึกษา 2561
   พิจารณารถตู้เพื่อใช้กิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.4/4 กับ ป.4/8
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/2 กับ ป.4/5
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/1 กับ ป.4/7
   นักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9
   นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3
   นักเรียน ป.3/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่พร้อมการบวชพระสงฆ์
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/3 กับ ป.4/6
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/1 กับ ป.3/4
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9
   นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8
   งานอภิบาลขอเข้าพบผอ. เพื่อนำเสนอเรื่องสถานที่ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันคล้ายวันเกิด ผอ.
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5กับ ป.4/1
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4
   นักเรียน ป.3/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1
   คู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4
   นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7
   นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8
   นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/3 และ ป.5/2
   นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7
   อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561
   บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561
   พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
   นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7
   นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4
   นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/3 กับ ป.6/7
   นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561)
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/8 กับ ป.6/9
   นักเรียน ป.1-ป.6 ทำใบงาน การประกวดภาพระบายสี Mind Mapping และเรียงความ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/1 กับ ป.6/6
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/6 พบกับ ป.6/4
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม
   งานอภิบาลแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนจิตตาภิบาล
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4
   ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด
   งานอภิบาลเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษามิสซานักบุญหลุยส์
   กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.6
   ซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนชั้นป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
   ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561
   นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/9 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   6.11 ค่ายกระแสเรียก
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน
   เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
    งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
   ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนคาทอลิกในการร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก
   สัมมานาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   เชิญ ผอ. คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
   คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
   6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ
   6.11 ค่ายกระแสเรียก
   ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ
   เชิญผอ.ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
   6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ
   นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน
   นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   อนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษากิจกรรมงานอภิบาล
   นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ผู้อำนวยการและตัวแทนครูร่วมคำนับพระสังฆราช เนื่องในวันฉลองศาสนนาม
   เชิญ ผอ.คำนับพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   เชิญผอ.พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมพร้อมเปิดถ้ำพระกุมาร
   พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร
   คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   ครูคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย
   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6)
   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4)
   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)
   6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
   6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
   6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2561
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม
   เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม
   เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   อนุญาตเข้าพบ ผอ. เรื่องปัจฉิมนิเทศ ป.6
   นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/9 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ตัวแทนครูร่วมแสดงความเสียใจ งานศพผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4/6
   นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์
   ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
   งานอภิบาล มอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ตลอดปีการศึกษา 2561
   ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต
    งานอภิบาล มอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ตลอดปีการศึกษา 2561
   นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   อนุญาตเข้าพบ ผอ. เรื่องปัจฉิมนิเทศ ป.6
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561
   เชิญผอ.เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561
   งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found
   นักเรียนคาทอลิก ป.3,ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์
   นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์
   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561
   งานอภิบาลเป็นตัวแทนสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตตารมณ์มหาพรต
   6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ
   6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
   6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2561
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   งานอภิบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
   6.8 งานสอนคำสอน
   6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6
   6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
   6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา
   6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนึกผู้อำนวยการ ประจำปี 2561
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (180)
 ด้วยรักและศรัทธา...แม้แดดแรงก็ไม่กลัวดำ 12 พ.ค. 2561
 ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย 18 พ.ค. 2561
 พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ 30 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 31 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า 1 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 1 มิ.ย. 2561
 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท 3 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์ 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 มิ.ย. 2561
 ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียนป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 มิ.ย. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561 23 มิ.ย. 2561
 ประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 23 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 29 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า 29 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 29 มิ.ย. 2561
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 2561
 ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 6 ก.ค. 2561
 ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด 10 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 16 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 16 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 24 ส.ค. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 25 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 29 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 29 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 5 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 5 ก.ย. 2561
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561 17 ก.ย. 2561
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 พ.ย. 2561
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561 3 ธ.ค. 2561
 ค่ายเพือนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 6 ธ.ค. 2561
 เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 17 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 ม.ค. 2562
  นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 ม.ค. 2562
 ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 1 ก.พ. 2562
  นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 4 ก.พ. 2562
 งานอภิบาลมอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4 ก.พ. 2562
 บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 16 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 17 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนเข้าศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 29 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (93)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน30 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์23 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า22 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน10 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์9 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์23 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์21 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า20 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์16 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์14 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด13 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า13 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ9 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์9 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน1 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด4 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า4 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด30 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน30 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์29 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด28 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า28 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์24 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน24 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด21 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์17 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า17 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน16 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด14 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า14 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์10 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า10 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด9 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน9 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้8 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์8 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด7 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า7 ส.ค. 2561
ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด10 ก.ค. 2561
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์29 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า29 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด26 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า26 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์22 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า22 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด21 มิ.ย. 2561
นักเรียนป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้20 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์20 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด19 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า19 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์15 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า15 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์8 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้7 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด7 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน7 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์6 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์1 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด31 พ.ค. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 พ.ค. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์31 พ.ค. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้31 พ.ค. 2561
ถ่ายภาพกัน12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(45)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน30 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน10 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์9 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์23 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์21 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์16 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ16 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า4 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์29 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า28 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน24 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า14 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า10 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน9 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์8 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า7 ส.ค. 2561
ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด10 ก.ค. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า26 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า22 มิ.ย. 2561
นักเรียนป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์20 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า19 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า15 มิ.ย. 2561
ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน7 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์6 มิ.ย. 2561
นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท3 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า1 มิ.ย. 2561
พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2561
ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย18 พ.ค. 2561
งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน 18 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)