[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1166
ชื่อ: มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ฉายา: นุช
อายุงาน: 13 ปี 9 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (25)


6 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ไม่มีวุฒิการศึกษา   2556  อบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง  
2  ไม่มีวุฒิการศึกษา  (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)มมร. 2548  วุฒิครู ศึกษาศาสตร์  เกียรติบัตร
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม 2547  ปริญญาตรี  ใบปริญญา
4  ม.6  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2543  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6  เกียรติบัตร
5  ม.3  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2540  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3  เกียรติบัตร
6  ป.6  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 2538  วุฒิป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2554 กรรมการ งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหน้างานอภิบาล 0
2558 หัวหน้างานอภิบาล 0
2557 ครูอภิบาล 0
2556 ครูงานอภิบาล สอนหลักสูตรนักบุญหลุยส์ป.1และป.6 0
2556 เป็นครูผู้ช่วย จนกว่ารับครูใหม่ ป.1/2 0
2555 ครูอภิบาล สอนหลักสูตรนักบุญหลุยส์ ป.1และป.6 0
2554 ครูอภิบาล สอนหลักสูตรนักบุญหลุยส์ ป.1และป.6 0
2553 ครูอภิบาล ป.3-ป.6 0
2552 ครูอภิบาล ป.3-ป.6 0
2551 ครูอภิบาล ป.3-ป.6 0
2550 ครูอภิบาล+ครูผู้ช่วยป.1+ช่วยสอนการงานอาชีพป.1-ป.3 ป.1-ป.3 0
2549 ครูอภิบาล+ครูผู้ช่วยป.6 ป.6 0
2548 ครูอภิบาล ป.3-ป.6 0
2547 ครูผู้ช่วย ป.3 0
2546 ครูฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ป.3 0 แฟ้มฝึกงาน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 - 10 ก.พ. 2559
2555 อบรมสัมมนาครูอภิบาลโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล หัวหิน
2555 อบรมสัมมนาครูอภิบาลโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 30 มิ.ย. 2554 - 09 ก.ย. 2554
2555 การใช้โปรมแกรม Macromedia Flash และ Flip Album โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 15 ส.ค. 2551 4
2555 การตัดต่อ VDO ด้วยโปรมแกรม Proshow GOLD โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 14 ส.ค. 2551 4
2555 โครงการการส่งเสริมและประสานงานการทำวิจัยของบุคลากรในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2551 2
2555 การสัมมนาเชิงปฏิบัตการเรื่อง มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ สถานฝึกอบรมพัฒนกรณ์ 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552
2555 อบรมสัมมนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 04 ก.ย. 2552
2555 อบรมเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552
2555 คุณลักษณะและรูปแบบการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนคาทอลิก อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 24 มิ.ย. 2553 - 26 มิ.ย. 2553
2555 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเซียพัทยา 22 ส.ค. 2553 - 25 ส.ค. 2553
2555 การผลิตสื่อ Animation โดย ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับเบื้องต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 28 ส.ค. 2553 14
2555 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 24 ก.ย. 2553 - 26 ก.ย. 2553
2555 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2252 ครูคาทอลิกกับการเสริมสร้างบรรยากาศคาลอลิกในโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ต.ค. 2552
2555 สัมมนาประจำปี2553ครูคาทอลิกกับการรักและรับใช้ Love and Service โรงแรมลานนาพาเลส เชียงใหม่ 13 พ.ย. 2553
2555 สัมมนาประจำปี2554 ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดืียวในพระคริสตเจ้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 27 พ.ย. 2554
2555 สัมนาประจำปี 2555 เสริมศักนภาพครูคาทอลิก เพื่องานอภิบาลในโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 พ.ย. 2555

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 เป็นวิทยากรฐานพระคัมภีร์ "สานสัมพันธ์วันครอบครัวนักเรียนคาทอลิก" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมัธยม 11 ก.ย. 2554 - 11 ก.ย. 2554 0
2555 ประชุมสามัญประจำปีการศึกษาครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2554 0
2555 เป็นวิทยากรค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภองาว 04 ธ.ค. 2552 - 09 ธ.ค. 2552 0
2555 Participated in SIGNIS Word Congress 2009 โรงแรมดิเอ็มเพรส 18 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552 0
2555 เป็นวิทยากรค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ จอมทองเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2555 - 06 ธ.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560 7 ชั่วโมง 30 นาที
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560 7 ชั่วโมง 30 นาที
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559 7 ชั่วโมง 30 นาที
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 30 นาที
2559 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2559 วัดน้อยมงฟอร์ตธรรมบูชา 28 พ.ค. 2559 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 "เดินทางต่อไปด้วยความยินดี" สักการการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน 13 ต.ค. 2558-15 ต.ค. 2558 27 ชั่วโมง 15 นาที
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2016 "เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ศูนย์มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 9 ชั่วโมง 45 นาที
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557 25 ชั่วโมง 0 นาที
543 0 543 0 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 มิ.ย. 2554  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 1 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
2  14 มิ.ย. 2555  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 2 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
3  15 มิ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2557  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 2 90 24 ต.ค. 2556 เกียรติบัตร-โล่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (12)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (382)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   6.8 งานสอนคำสอน (TQA.3.4)
   6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 (TQA.3.4) (อ.1) (ย 1.4.1)
   6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต (2.2.1) (TQA.1.2ค, .3.4, 2.1.2อ) (ย 1.1.1, 1.1.2, 2.3.1 )
   6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
   6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1)
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2560
   6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิ (JPIC) (TQA.1.2ค)
   6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดี
   6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของงานอภิบาล
   ประชุมงานอภิบาล
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2)
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2)
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 (ย 1.2.2)
   6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 (ย 1.2.2)
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2)
   6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2)
   6.8 งานสอนคำสอน (TQA.3.4)
   6.8 งานสอนคำสอน (TQA.3.4)
   6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 (TQA.3.4) (อ.1) (ย 1.4.1)
   6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 (TQA.3.4) (อ.1) (ย 1.4.1)
   6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต (2.2.1) (TQA.1.2ค, .3.4, 2.1.2อ) (ย 1.1.1, 1.1.2, 2.3.1 )
   6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต (2.2.1) (TQA.1.2ค, .3.4, 2.1.2อ) (ย 1.1.1, 1.1.2, 2.3.1 )
   6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
   6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
   6.13 ร่วมกิจกรรมกับ พระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1)
   6.13 ร่วมกิจกรรมกับ พระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1)
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2560
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2560
   6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิ (JPIC) (TQA.1.2ค)
   6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิ (JPIC) (TQA.1.2ค)
   6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดี
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดี
   6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล
   นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2560
   6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า
   6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2)
   ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์การนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์การนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560
   พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   ประชาสัมพันธ์นักเรียน ชั้น ป.3-ป.6 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2017
   นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า
   6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า
   นักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   ประชาสัมพันธ์ครูที่ปรึกษาเรื่องการเบิกกระเช้าและพวงหรีด
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4
   นักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4
   นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4
   นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.3
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.4
   นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.3
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.4
   นักเรียน ป.3/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบชิงชนะเลิศ ป.3
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบชิงชนะเลิศ ป.4
    อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   เชิญผอ.กล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   งานอภิบาล ร่วมกิจกรรมแห่ศีลมหาสนิท
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.5
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างตรีวาร
   นักเรียน ป.3/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.5
   งานอภิบาลร่วมพิธีบวชพระสงฆ์และฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.4/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล
   6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2)
   นักเรียน ป.3/9,ป.4/9เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6
   จัดบอร์ดประวัตินักบุญหลุยส์ และประกาศผลการประกวด
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศระดับชั้น ป.6
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6
   ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.1-ป.6
   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 1
   6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   นักเรียนชั้น ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   นักเรียน ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   นักเรียน ป.6/6เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ
   ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปี2560
   นักเรียน ป.4/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   6.11 ค่ายกระแสเรียก
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรม Lost and Found
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรม Lost and Found
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   จัดกิจกรรม Lost and Found
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรม Lost and Found
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   จัดกิจกรรม Lost and Found
   อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2560
   เชิญผอ.ให้โอวาทนักเรียนคาทอลิกพร้อมร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
   งานอภิบาลเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่องการนำเสนอกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
   คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
   สิ้นสุด 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   6.11 ค่ายกระแสเรียก
   6.11 ค่ายกระแสเรียก
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.6/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.4/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   สิ้นสุด 6.11 ค่ายกระแสเรียก
   ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ
   นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ
   เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ
   นักเรียน ป.6/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   นักเรียน ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ย 1.2.2)
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ย 1.2.2)
   นักเรียน ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน
   นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ย 1.2.2)
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.4/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
    คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในฉลองศาสนนาม
   เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม
   งานอภิบาลขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมของงานอภิบาล
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและเสกถ้ำพระกุมาร
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวามคมและเสกถ้ำพระกุมาร
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   คณะกรรมการการตรวจและให้คะแนนการตกแต่งบรรยากาศวันคริสตมาส
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 3
   งานอภิบาลร่วมงานวันครูคำสอนไทย
   พิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
   งานอภิบาลเป็นตัวแทนโรงเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันคริสต์มาส
   รับมอบของบริจาค
   ประชุมงานอภิบาล
   6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส วันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ย 1.2.2)
   สิ้นสุด 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19
   6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
    6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2560 (ย 1.2.2)
   6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
   6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม
   นักเรียน ป.4/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
   งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว
   งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว
   ประชุมงานอภิบาล
   นักเรียน ป.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิม
   นักเรียน ป.5/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/9,ป.6/9เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาลเข้าพบผู้อำนวยการ
   6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2560 (ย 1.2.2)
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์
   กิจกรรมLost and Found
   กิจกรรมLost and Found
   กิจกรรมLost and Found
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศประจำปี 2561
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า
   ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
   สิ้นสุด 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
   ขอเรียนเชิญผอ.เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 4
   นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบเพื่อเตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์
   นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์
   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษาและให้โอวาทปิดปีการศึกษา
   ประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
   ผู้อำนวยการและงานอภิบาลเข้าเยี่ยมภราดาอังเดร เกแก็ง
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนัก ผู้อำนวยการ ประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2560 (ย 1.2.2)
   สิ้นสุด 6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิ (JPIC) (TQA.1.2ค)
   สิ้นสุด 6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
   6.19 กิจกรรมธนาคารความดี
   สิ้นสุด 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2560 (ย 1.2.2)
   สิ้นสุด 6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของงานอภิบาล
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สอบนักเรียนทุนมงฟอร์ต
   งานอภิบาลนำกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตตลอดปีการศีกษา 2560
   งานอภิบาลนำกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตตลอดปีการศีกษา 2560
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.8 งานสอนคำสอน (TQA.3.4)
   สิ้นสุด 6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 (TQA.3.4) (อ.1) (ย 1.4.1)
   สิ้นสุด 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต (2.2.1) (TQA.1.2ค, .3.4, 2.1.2อ) (ย 1.1.1, 1.1.2, 2.3.1 )
   สิ้นสุด 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
   สิ้นสุด 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1)
   6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2560
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (200)
 งานอภิบาลส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์การนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/1 ไปสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด 30 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 30 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 30 พ.ค. 2560
 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนกล่าวบทนำไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 30 พ.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/1 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 31 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 31 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านสมานใจ 31 พ.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 1 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 1 มิ.ย. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/1 ไปสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 1 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/2 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 7 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 7 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 7 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 8 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 9 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 14 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ 14 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 14 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 14 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 2560
 นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 16 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์ 16 มิ.ย. 2560
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 17 มิ.ย. 2560
 แห่ศีลมหาสนิท 19 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 20 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต 20 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 20 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 21 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 21 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัีมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 22 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 23 มิ.ย. 2560
 เลี้ยงอาการสัตบุรุษในการฉลองวัด 26 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 27 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย 27 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 27 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษา 27 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ 28 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 28 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 29 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 29 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านสมานใจ 30 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 30 มิ.ย. 2560
 การตัดกระดาษแบบจีน 30 มิ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์ 4 ก.ค. 2560
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2560 12 ก.ค. 2560
 แฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ 14 ก.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต 1 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 1 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 1 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 2 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้าอากาเป้ 2 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 2 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 4 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคนและร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่ 4 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 4 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 8 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 8 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 9 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 9 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 9 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 10 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 10 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 10 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์ 11 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 11 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 16 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 16 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ 16 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 17 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 17 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 17 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 18 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 18 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 18 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 22 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 23 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 23 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 24 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/6 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 25 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 25 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 29 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 29 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 29 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต 29 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 30 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 30 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 30 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/1 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 ส.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 31 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ส.ค. 2560
 ชมรมเย็บปักถักร้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 8 ก.ย. 2560
 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2560 9 ก.ย. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/1 ไปสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 17 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 17 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 17 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 18 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิสมานใจ 18 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า 18 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 19 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 19 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 19 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 20 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 20 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 20 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.6/2 ไปสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 24 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 24 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 24 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 25 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 25 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 27 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 27 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 27 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 31 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 31 ต.ค. 2560
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 ต.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 1 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 1 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 1 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 2 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 2 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 7 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย 7 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษา 7 พ.ย. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 8 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 8 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 8 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 9 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 9 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 9 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/7 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 10 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 10 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 10 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 14 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต 14 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 14 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 14 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 15 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ 15 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/7 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 15 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 16 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย 16 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 16 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/8 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์ 17 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า 17 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 21 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 21 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 22 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 22 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 23 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 23 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 23 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 24 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 พ.ย. 2560
 นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 24 พ.ย. 2560
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 19 6 ธ.ค. 2560
 ผลงานการประกวดภาพระบายสีกิจกรรมคริสต์มาส 7 ธ.ค. 2560
 ผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 14 ธ.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 10 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 11 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 11 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 11 ม.ค. 2561
 งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตร่วมใจบรรเทาภัยหนาว 14 ม.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 18 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 18 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 23 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 23 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ 24 ม.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 24 ม.ค. 2561
 สัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต 7 ก.พ. 2561
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 19 ก.พ. 2561
 นักเรียนเตรียมความพร้อม 19 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (128)
นักเรียนเตรียมความพร้อม19 ก.พ. 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์19 ก.พ. 2561
นักเรียน ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย24 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ24 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด18 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน11 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด11 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย24 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด24 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด23 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ22 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์22 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย21 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า17 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด16 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า16 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย16 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์15 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ15 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย14 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า14 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต14 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์10 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า10 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด9 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน9 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้8 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ8 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษา7 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย7 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า7 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน2 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย2 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ1 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้1 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย31 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า31 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า27 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย27 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ25 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย24 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า24 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ20 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า20 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย19 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า19 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า18 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิสมานใจ18 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย17 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า17 ต.ค. 2560
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหารตัวแทนครูเข้าคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด27 ก.ย. 2560
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด31 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้30 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ30 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต29 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย29 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า29 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์25 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย24 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ23 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้23 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์23 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด22 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์18 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า18 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด17 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน17 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์16 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ16 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า11 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน10 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด10 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ9 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้9 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย 8 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 8 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์4 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคนและร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่4 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ2 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้าอากาเป้2 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย1 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า1 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต1 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านสมานใจ30 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด29 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน29 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้28 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์28 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสตศึกษา27 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า27 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉาย27 มิ.ย. 2560
เลี้ยงอาการสัตบุรุษในการฉลองวัด26 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์23 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัีมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด22 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด21 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน21 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย20 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต20 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า20 มิ.ย. 2560
แห่ศีลมหาสนิท19 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์16 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้14 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ14 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์14 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์9 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย8 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้7 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 7 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน1 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด1 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านสมานใจ31 พ.ค. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้31 พ.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย30 พ.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า30 พ.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด30 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(64)
นักเรียนเตรียมความพร้อม19 ก.พ. 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์19 ก.พ. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน11 ม.ค. 2561
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด24 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน23 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์22 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 พ.ย. 2560
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา 20 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า17 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า16 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์15 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า14 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า10 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน9 พ.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์8 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า7 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน2 พ.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์1 พ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า31 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย27 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า24 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า20 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า19 ต.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน19 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า18 ต.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า17 ต.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.6/1 ไปสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน17 ต.ค. 2560
งานอภิบาลเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่องการนำเสนอกิจกรรมสัมผัสชีวิต 15 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 6 ก.ย. 2560
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน31 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า29 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 ส.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล24 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์23 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า18 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน17 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์16 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า11 ส.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์9 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า8 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคนและร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่4 ส.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์2 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า1 ส.ค. 2560
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์30 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน29 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์28 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า27 มิ.ย. 2560
เลี้ยงอาการสัตบุรุษในการฉลองวัด26 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์23 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน22 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน21 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า20 มิ.ย. 2560
แห่ศีลมหาสนิท19 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์16 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์14 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์9 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.4/2 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์7 มิ.ย. 2560
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน1 มิ.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.4/1 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 31 พ.ค. 2560
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า30 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)