[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1254
ชื่อ: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
ฉายา: โบเล่
อายุงาน: 11 ปี 10 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (130)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใบรายงานผลการศึกษา
2    วิทยาลัยแสงธรรม 2546  ศิลป์ศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2539  ศิลป์คำนวณ  
4  ม.3  โรงเรียนสันติวิทยา 2536  สามัญ  
5  ป.6  โรงเรียนสันติวิทยา 2530  สามัญ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2556 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2554 กรรมการ งานอภิบาล
2553 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม หัวข้อ "ความเพียรทนในการทดลอง ยก.1:3" วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 23 มิ.ย. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560
2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ปี ค.ศ.2018 ศูนย์มิสซังคาทอลิก เชียงใหม่ 6 ก.พ. 2561-7 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2559 วัดน้อยมงฟอร์ตธรรมบูชา 28 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่1/2559 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (campus ministry) ครั้งที่ 1/2558 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2558-29 ส.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2016 "เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ศูนย์มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (campus ministry) ครั้งที่ 2/2558 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน - วัดบุญราศีบุญเกิด กฤษบำรุง 20 ก.พ. 2559-22 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 สัมมนาเชิงปฎิบัติการหน่วยงานอภิบาล (campus Ministry) ครั้งที่ 1/ 2557 โรงเรียนอัญสัมชันสมุทรปราการ 22 ส.ค. 2557-23 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาครู ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 16 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557
2557 สัมมาองค์กร หน่วยงานอภิบาลและพัฒนาสังคม สังฆณฑลเชียงใหม่ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2557-21 พ.ย. 2557
2557 สัมมนามหาพรตประจำปี 2558 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2558-17 ก.พ. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2555  "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
     หน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด กำหนดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (178)
 ฝึกทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 อบรมฝึกทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย 18 พ.ค. 2561
 พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ 30 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 31 พ.ค. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า 1 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 1 มิ.ย. 2561
 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท 3 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 6 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 7 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์ 8 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 มิ.ย. 2561
 ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียนชั้น ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 15 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 19 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 20 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียนป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 21 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 มิ.ย. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2561 23 มิ.ย. 2561
 ประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 23 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 27 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 29 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า 29 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 29 มิ.ย. 2561
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 8 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 14 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 16 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 16 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 17 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 23 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 24 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 24 ส.ค. 2561
 อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 25 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 29 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 29 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 30 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 31 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 5 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 5 ก.ย. 2561
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561 17 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 24 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 30 ต.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 6 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 7 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 8 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ 9 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด 13 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 14 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 15 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 16 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 20 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 21 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ 23 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 พ.ย. 2561
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561 3 ธ.ค. 2561
 ค่ายเพือนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 6 ธ.ค. 2561
 เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 8 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 10 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 11 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 17 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 23 ม.ค. 2562
  นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ 23 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 24 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 30 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 31 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 31 ม.ค. 2562
  นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 4 ก.พ. 2562
 งานอภิบาลมอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4 ก.พ. 2562
 บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 16 ก.พ. 2562
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 17 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (77)
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 17 ก.พ. 2562
นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 16 ก.พ. 2562
บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
งานอภิบาลมอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4 ก.พ. 2562
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว25 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล24 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ22 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล17 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล10 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว9 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล8 ม.ค. 2562
เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่8 ม.ค. 2562
ค่ายเพือนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 206 ธ.ค. 2561
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 25613 ธ.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ23 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล22 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้21 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล20 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ16 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้14 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล13 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว9 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล1 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว24 ต.ค. 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/256117 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์5 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้5 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล4 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล30 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้29 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล28 ส.ค. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 25 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว24 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล21 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว17 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล16 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล14 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว10 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล9 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว8 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล7 ส.ค. 2561
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 25616 ก.ค. 2561
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว29 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล26 มิ.ย. 2561
ประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/256123 มิ.ย. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 256123 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว22 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว20 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล19 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว15 มิ.ย. 2561
ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล12 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว8 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล7 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว6 มิ.ย. 2561
นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท3 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า1 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ30 พ.ค. 2561
พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2561
ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย18 พ.ค. 2561
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(73)
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 17 ก.พ. 2562
นักเรียนคาทอลิก ป.3, ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 16 ก.พ. 2562
บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ 11 ก.พ. 2562
งานอภิบาลมอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4 ก.พ. 2562
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 30 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล29 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว25 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล24 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 23 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ22 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล17 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล10 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว9 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล8 ม.ค. 2562
เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่8 ม.ค. 2562
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 25613 ธ.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ23 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล22 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้21 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล20 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ16 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล15 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้14 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล13 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว9 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล8 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว7 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล6 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล1 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล30 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว24 ต.ค. 2561
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์5 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล4 ก.ย. 2561
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล30 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้29 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล28 ส.ค. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 25 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว24 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล23 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว22 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล21 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว17 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล16 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล14 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว10 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล9 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว8 ส.ค. 2561
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล7 ส.ค. 2561
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 25616 ก.ค. 2561
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว29 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว27 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล26 มิ.ย. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 256123 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว22 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล21 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว20 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล19 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว15 มิ.ย. 2561
ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 12 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล12 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว8 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล7 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว6 มิ.ย. 2561
นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท3 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า1 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล31 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ30 พ.ค. 2561
พิจารณารถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมผัสชีวิต 22 พ.ค. 2561
ส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิตะวันฉาย18 พ.ค. 2561
ฝึกทักษะการถ่ายภาพ12 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (8)  
   1. สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
   2. พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   3. แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   4. เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561
   5. วันไหว้ครู
   6. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
   7. ผู้อำนวยการเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคน
   8. คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ปีการศึกษา 2561