[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1284
ชื่อ: มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ฉายา: ตี๋รูปหล่อ
อายุงาน: 10 ปี 4 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 2551  ปริญญาตรี  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  อนุปริญญา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2548  ป.กศ.สูง  ใบประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3  ปวช  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2546  ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  วุฒิการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพ
4  ม.3  โรงเรียนบ้านปางหัด 2543  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศณียบัตร
5  ป.6  โรงเรียนบรรพตวิทยา 2540  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกาศณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.2
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.2
2554 กรรมการ งานลูกเสือ
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.2
2553 ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
2553 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2553 งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  18 มี.ค. 2543  1เหรียญเงินกีฬายูโดเยาวชนแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
2  18 มี.ค. 2544  1เหรียญเงินกีฬายูโดเยาวชนแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
3  18 มี.ค. 2545  1เหรียญเงินกีฬายูโดเยาวชนแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
4  16 มิ.ย. 2546  1เหรียญทองกีฬามวยปล้ำพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
5  10 ต.ค. 2546  2เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
6  1 ส.ค. 2547  1 เหรียญเงินกีฬายูโดวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
7  10 ต.ค. 2547  2เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
8  1 ส.ค. 2548  2เหรียญเงินกีฬายูโด-มวยปล้ำพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
9  10 ต.ค. 2548  2เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
10  18 ต.ค. 2548  1เหรียญเงินกีฬามวยปล้ำกีฬาแห่งชาตินครเชียงใหม่เกมส์  เกียรติบัตร
11  18 ต.ค. 2548  เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประเทศเวียดนาม  อันดับที่ 2กีฬาแห่งชาติ
12  1 มิ.ย. 2549  2เหรียญเงินกีฬามวยปล้ำพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
13  10 ต.ค. 2549  2เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
14  16 มิ.ย. 2550  1เหรียญเงินกีฬามวยปล้ำสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
15  1 ก.ค. 2550  1เหรียญทองแดงกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
16  10 ต.ค. 2550  2เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
17  16 ก.ค. 2551  1เหรียญทองกีฬามวยปล้ำสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
18  16 ก.ค. 2551  1เหรียญเงินกีฬามวยปล้ำสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
19  10 ต.ค. 2551  1เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
20  10 ต.ค. 2551  1เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
21  18 ธ.ค. 2551  1เหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำกีฬาแห่งชาตินครศรีธรรมราชเกมส์  เกียรติบัตร
22  18 ธ.ค. 2551  เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวนักมวยปล้ำทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ประเทศฟิลิปปินส์  จากอันดับที่ 3กีฬาแห่งชาติ
23  10 ต.ค. 2552  1เหรียญทองกีฬามวยปล้ำแห่งชาติภาค 5  เกียรติบัตร
24  20 ต.ค. 2552  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านปางหัด จังหวัดเชียงราย  เกียรติบัตร
25  16 ม.ค. 2553  กิจกรรมบันทึกความเป็นครูดี  เกียรติบัตร
26  16 ม.ค. 2553  จัดกิจกรรมครูเอกชนสัมพันธ์  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)