[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1344
ชื่อ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
ฉายา: จุม
อายุงาน: 6 ปี 9 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550  ศิลปะมหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544  ศิลปะบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2539    
4  ม.3  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2536    
5  ป.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2533    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2558 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2557 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2556 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2555 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2554 กรรมการ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2544  ร่วมแสดงนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายภาพ INDY ณ หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2  19 ก.ค. 2545  ร่วมแสดงผลงานถ่ายภาพ "ผมและลูกศิษย์ไปเที่ยวกรุงเทพฯ" ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 อบรมทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 ฝึกทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 มิ.ย. 2561
 ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 ก.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
อบรมวันสุดท้าย12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(302)
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Musician รอบคัดเลือก16 ส.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 16 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 216 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นป.5)16 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 16 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก 16 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561 15 ส.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 15 ส.ค. 2561
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี15 ส.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก15 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก (07/08/2561)15 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 15 ส.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561 15 ส.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 15 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่7/2561 15 ส.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 14 ส.ค. 2561
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6 14 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 214 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 256114 ส.ค. 2561
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5 14 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Champion League Badminton Youth League Season 214 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี14 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561 10 ส.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 10 ส.ค. 2561
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ 10 ส.ค. 2561
คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot10 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 210 ส.ค. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6 9 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 09/08/619 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ส.ค. 2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 9 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. ธนพัชร์ สมศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.2/5 ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด8 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส 8 ส.ค. 2561
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ 8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ งานประจำปี 2561 8 ส.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ส.ค. 2561
คุณจำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 8 ส.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 7 ส.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 7 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู7 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (07.08.61)7 ส.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561 6 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 06/08/616 ส.ค. 2561
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer รอบคัดเลือก เพลงไทยสากล6 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 6 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop"6 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 3 ส.ค. 2561
ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone 3 ส.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 รุ่น EEB การแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลอันดับที่ 3 รุ่น DB ในการแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 3 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 2 ส.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 2 ส.ค. 2561
ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 2 ส.ค. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561 2 ส.ค. 2561
ประชุมพนักงานโรงอาหาร 2 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. กันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 2 ส.ค. 2561
งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล 1 ส.ค. 2561
ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 1 ส.ค. 2561
งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี 1 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ ชั้นป.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน World Robot Games North Thailand 2018 1 ส.ค. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 31 ก.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561 26 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้26 ก.ค. 2561
นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 2018 GLOBE Taiwan Science Festival26 ก.ค. 2561
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้25 ก.ค. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมกาดนัด MCP ครั้งที่ 125 ก.ค. 2561
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน25 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 24 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้24 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 2561
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24 ก.ค. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 24 ก.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 24 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ ได้จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/256123 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 23 ก.ค. 2561
แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 23 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้23 ก.ค. 2561
การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 23 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต 21 ก.ค. 2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.521 ก.ค. 2561
งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ 20 ก.ค. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 20 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 19 ก.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 19 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้17 ก.ค. 2561
นำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 17 ก.ค. 2561
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 16 ก.ค. 2561
การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 4-613 ก.ค. 2561
มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3 13 ก.ค. 2561
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2561 13 ก.ค. 2561
ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.613 ก.ค. 2561
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 13 ก.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561 12 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561 12 ก.ค. 2561
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล 12 ก.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 12 ก.ค. 2561
กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3 12 ก.ค. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ) 11 ก.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/256111 ก.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 11 ก.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 11 ก.ค. 2561
ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 11 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 10 ก.ค. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 10 ก.ค. 2561
งานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561 10 ก.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2561
นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม9 ก.ค. 2561
ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 9 ก.ค. 2561
ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภคศิริ ศิริลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ในการแข่งขันหมากรุกสากล9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. วาสิตา หวานเสียง นักเรียนชั้น ป.1/5 ในการแข่งขันหมากรุกสากล 9 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4 6 ก.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 6 ก.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.66 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 5 ก.ค. 2561
ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5 ก.ค. 2561
ประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome5 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561 5 ก.ค. 2561
อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 5 ก.ค. 2561
การประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน 4 ก.ค. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 4 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9 4 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4 3 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ2 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/1 และนักเรียนชั้น ป.6/6 2 ก.ค. 2561
นำเสนอการจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 629 มิ.ย. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. วรินทร รตนประภา ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน KYORUGI TERM Smart Taekwondo 29 มิ.ย. 2561
บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 28 มิ.ย. 2561
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 28 มิ.ย. 2561
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 28 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561 28 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561 28 มิ.ย. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 28 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/3 และนักเรียนชั้น ป.6/7 28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน28 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม27 มิ.ย. 2561
อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 27 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 27 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4 27 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 27 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิงนักเรียนชั้น ป.6/7 กับนักเรียนชั้น ป.6/2 และนักเรียนชั้น ป.6/1 กับนักเรียนชั้น ป.6/8 27 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) 27 มิ.ย. 2561
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) 26 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6 และป.526 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9 26 มิ.ย. 2561
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ 26 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม26 มิ.ย. 2561
กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.326 มิ.ย. 2561
กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.526 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7 26 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน26 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 26 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม25 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7 25 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด25 มิ.ย. 2561
เเข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 125 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการ เลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคน25 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ25 มิ.ย. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 256123 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 22 มิ.ย. 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 256121 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 21 มิ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 21 มิ.ย. 2561
บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage20 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8 20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7 19 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน 18 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 16 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 15 มิ.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 มิ.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4 15 มิ.ย. 2561
ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 14 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )14 มิ.ย. 2561
การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5 กับ ป.4/1 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 13 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 13 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 13 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.3/1 และนักเรียนชั้น ป.3/4 13 มิ.ย. 2561
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9 12 มิ.ย. 2561
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256112 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6 11 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 210 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 110 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3) 9 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 8 มิ.ย. 2561
งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน 8 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.4 "ธรรมชาติบันดาลใจ"7 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 06/06/616 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 06/06/616 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 6 มิ.ย. 2561
งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) 6 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. สิริปภา ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 6 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 มิ.ย. 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25615 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 04/06/614 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน1 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 31 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/256131 พ.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 31 พ.ค. 2561
ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรุ่น BEAM Line Tracing Beginner 30 พ.ค. 2561
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1- 628 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 28 พ.ค. 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 1/256125 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2561
คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 23 พ.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง 23 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง นักเรียนชั้น ป.5/6 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นป. 123 พ.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 23 พ.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป.1 23 พ.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 23 พ.ค. 2561
ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 22 พ.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 22 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 21 พ.ค. 2561
ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
การประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 121 พ.ค. 2561
ประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 พ.ค. 2561
สำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อออกแบบจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 18 พ.ค. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม ชั้น ป.4/118 พ.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ 17 พ.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 17 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 16 พ.ค. 2561
ประชุมงานอภิบาล 16 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 15 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"15 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)12 พ.ค. 2561
อบรมวันสุดท้าย12 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)11 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256110 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)