[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1344
ชื่อ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
ฉายา: จุม
อายุงาน: 7 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550  ศิลปะมหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544  ศิลปะบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2539    
4  ม.3  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2536    
5  ป.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2533    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2558 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2557 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2556 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2555 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2554 กรรมการ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2544  ร่วมแสดงนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายภาพ INDY ณ หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2  19 ก.ค. 2545  ร่วมแสดงผลงานถ่ายภาพ "ผมและลูกศิษย์ไปเที่ยวกรุงเทพฯ" ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562) กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
     หน้าที่ ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562) กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
     หน้าที่ ออกแบบ Pop Up และป้ายไวนิลกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562) กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (12)
 อบรมทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 ฝึกทักษะการถ่ายภาพ 12 พ.ค. 2561
 คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 28 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด 28 มิ.ย. 2561
 ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 ก.ค. 2561
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ 20 ส.ค. 2561
 ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 22 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 22 พ.ย. 2561
 ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 23 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
อบรมวันสุดท้าย12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(829)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 256119 เม.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.319 เม.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.118 เม.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.618 เม.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.218 เม.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.518 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.617 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมบาสเกตบอล17 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/817 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/717 เม.ย. 2562
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์11 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เทเบิลเทนนิส10 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนMCP Genius Kids (Math) ป.2-310 เม.ย. 2562
ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.410 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/510 เม.ย. 2562
การร่วมลงนามสัญญา ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ SAMSUNG E-Board 75" 10 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/410 เม.ย. 2562
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสั่งจองแหวนที่ระลึก 88 ปี 10 เม.ย. 2562
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน 10 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/39 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/29 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/19 เม.ย. 2562
เชพร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง สอนทำซูชิ ในกิจกรรมเชฟจิ๋วกระทะร้อน8 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน English Summer Course8 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/78 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/78 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/68 เม.ย. 2562
ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2 5 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เชฟจิ๋วกระทะร้อน5 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.45 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำ5 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/55 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/45 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/35 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/25 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/15 เม.ย. 2562
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 5 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/64 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/54 เม.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 4 เม.ย. 2562
รับเหรียญทอง ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม สอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน พัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.4-63 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน คีย์บอร์ดพื้นฐาน ชั้น ป.1-ป.33 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/33 เม.ย. 2562
ตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย3 เม.ย. 2562
รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25612 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน รำไทย2 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีฬาเทเบิลเทนนิส2 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีฬาเทควันโด2 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง1 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีตาร์1 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/71 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/61 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/51 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/41 เม.ย. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ ป.4-629 มี.ค. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมบาสเกตบอล29 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/329 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/229 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/1 (28/03/62)29 มี.ค. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562(ภาคบ่าย)28/03/6228 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้า โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 28/03/6228 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้า โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 28/03/6228 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้า โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 28/03/6228 มี.ค. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ภาคบ่าย)27 มี.ค. 2562
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 627 มี.ค. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ภาคบ่าย)26 มี.ค. 2562
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ภาคเช้า)26 มี.ค. 2562
เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 25 มี.ค. 2562
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 25626 มี.ค. 2562
ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 6 มี.ค. 2562
จัดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 มี.ค. 2562
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร) 5 มี.ค. 2562
ประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard 5 มี.ค. 2562
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 1 มี.ค. 2562
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 27 ก.พ. 2562
ตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 2562
การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ 27 ก.พ. 2562
รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 27 ก.พ. 2562
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6 27 ก.พ. 2562
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ27 ก.พ. 2562
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference 26 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 26 ก.พ. 2562
นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศรับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน 25 ก.พ. 2562
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 23 ก.พ. 2562
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 23 ก.พ. 2562
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 10022 ก.พ. 2562
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 22 ก.พ. 2562
คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 2722 ก.พ. 2562
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย22 ก.พ. 2562
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 256121 ก.พ. 2562
เปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 2562
ซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น21 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม 21 ก.พ. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 20 ก.พ. 2562
รับรางวัลแข่งขัน การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 20 ก.พ. 2562
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ20 ก.พ. 2562
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-320 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 256120 ก.พ. 2562
กิจกรรม Recital 201818 ก.พ. 2562
รับรางวัลชนะเลิศ คันธนูโค้งกลับ ประเภทบุคคล ชาย Match play 18 ก.พ. 2562
งานอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561 15 ก.พ. 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561 15 ก.พ. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 15 ก.พ. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)15 ก.พ. 2562
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) 14 ก.พ. 2562
ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น 14 ก.พ. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 14 ก.พ. 2562
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 14 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่22/2561 14 ก.พ. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 14 ก.พ. 2562
Crossword Game Competition 2018 for Grade 413 ก.พ. 2562
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ) 13 ก.พ. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน13 ก.พ. 2562
ถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 13 ก.พ. 2562
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program13 ก.พ. 2562
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Semi-Final Round) 13 ก.พ. 2562
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 4 students (Audition Round) 11 ก.พ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันแบดมินตัน 11 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (อัลบั้ม 211 ก.พ. 2562
การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูภาษาไทย11 ก.พ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด CMU OPEN ครั้งที่ 8 11 ก.พ. 2562
นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษาขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 10 ก.พ. 2562
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (อัลบั้ม 1)8 ก.พ. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561 8 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561 8 ก.พ. 2562
การนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program8 ก.พ. 2562
ประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 (ชั้น ป.3 และ ป.6) 7 ก.พ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทนนิส7 ก.พ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล7 ก.พ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล 7 ก.พ. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 6 ก.พ. 2562
งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2561 6 ก.พ. 2562
อบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program 6 ก.พ. 2562
กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 (ชั้น ป.2 และ ป.5) 6 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีของโรงเรียน 2561 6 ก.พ. 2562
จัดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6 ก.พ. 2562
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program 5 ก.พ. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 5 ก.พ. 2562
ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 25625 ก.พ. 2562
กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1 5 ก.พ. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561(ฟุตบอล)4 ก.พ. 2562
แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด4 ก.พ. 2562
รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน SEAMO 2018 4 ก.พ. 2562
Montfort Variety Education 2018 ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 อัลบั้ม 34 ก.พ. 2562
Montfort Variety Education 2018 ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 อัลบั้ม24 ก.พ. 2562
รับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ 4 ก.พ. 2562
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562 3 ก.พ. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 3 ก.พ. 2562
ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน 3 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา 3 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 1 ก.พ. 2562
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561 31 ม.ค. 2562
ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561 31 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561 31 ม.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561 31 ม.ค. 2562
เเข่งขัน Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (Semi-Final Round)30 ม.ค. 2562
ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 30 ม.ค. 2562
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน Best all around งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 30 ม.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 30 ม.ค. 2562
สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP 30 ม.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP 30 ม.ค. 2562
Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (First Round) 29 ม.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562 29 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 29/01/6229 ม.ค. 2562
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 29 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 28/01/6228 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 25/01/6228 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 24/01/6228 ม.ค. 2562
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp # 7 28 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนมกราคม 256228 ม.ค. 2562
ประชุมพิจารณาบริษัททัวร์ที่ไปทัศนศึกษา น้ำดื่ม ประกันอุบัติเหตุนักเรียน โต๊ะจีนครูเกษียณ ร้านจำหน่ายเครื่องปรุง ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล บริษัทจำหน่ายไอศกรีม 25 ม.ค. 2562
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE นักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program 25 ม.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน 25 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต 24 ม.ค. 2562
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ 23 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล23 ม.ค. 2562
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 23 ม.ค. 2562
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 23 ม.ค. 2562
ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Panasonic Interactive Display บริษัทอินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์ 23 ม.ค. 2562
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 (อัลบั้ม 2)23 ม.ค. 2562
รับรางวัลร้องเพลงละคร Broadway รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศThe 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 23 ม.ค. 2562
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 22 ม.ค. 2562
แข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก วิ่ง 4x50 เมตร ป.2 เเละ ป.522 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 22 ม.ค. 2562
ครูธิดาพร ทองคำ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 256122 ม.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 21 ม.ค. 2562
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) 21 ม.ค. 2562
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #718 ม.ค. 2562
ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp #7 18 ม.ค. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561 18 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 18 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561 17 ม.ค. 2562
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) 17 ม.ค. 2562
งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 16 ม.ค. 2562
จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก 15/01/62 ) 15 ม.ค. 2562
ประชุมครูไทย EP ครั้งที่ 2 15 ม.ค. 2562
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ 15 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 ม.ค. 2562
ประชุมครูค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 15 ม.ค. 2562
สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด 14 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 11 ม.ค. 2562
รับรางวัลจากการเเข่งขัน The 14 th Thailand National Cheerleading Championship 2018 11 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 11 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp 11 ม.ค. 2562
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ 11 ม.ค. 2562
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) 10 ม.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561 10 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่17/2561 10 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 256110 ม.ค. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 9 ม.ค. 2562
แข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 9 ม.ค. 2562
Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (อัลบั้ม 2)9 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. รณิศร แสนหลวง ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด 8 ม.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 8 ม.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 7 ม.ค. 2562
จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) 7 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม 4 ม.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561 3 ม.ค. 2562
วันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 25613 ม.ค. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 3 ม.ค. 2562
Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.421 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.1 และ ป.5)21 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.3 และ ป.4) 20 ธ.ค. 2561
Montfort Variety Education 2018 (ระดับชั้น ป.1 และ ป.5)อัลบั้ม119 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (ชั้น ป.2 และ ป.6) 19 ธ.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่ การแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 18 ธ.ค. 2561
ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 17 ธ.ค. 2561
ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 17 ธ.ค. 2561
พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 17 ธ.ค. 2561
รางวัลพิเศษ ประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน13 ธ.ค. 2561
รับรางวัลเหรียญทอง (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับประเทศ12 ธ.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 6 12 ธ.ค. 2561
ประชุมครูชั้น ป.2 เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ งานประจำปี 2561 12 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร งานประจำปี 2561 12 ธ.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 12 ธ.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 12 ธ.ค. 2561
รับรางวัลการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 256111 ธ.ค. 2561
ประชุมครูชาวต่างประเทศ 11 ธ.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 5 11 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ธนิสา วันหวัง นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Jorakay Junior Badminton Championship 201811 ธ.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 11 ธ.ค. 2561
ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน นำเสนอวิดีโอและรูปแบบพิธีเปิดงานประจำปี 2561 11 ธ.ค. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 7 ธ.ค. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 7 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศ (ภาคเหนือ)รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน สิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 217 ธ.ค. 2561
มอบของรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช7 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร7 ธ.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561 6 ธ.ค. 2561
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ 6 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 6 ธ.ค. 2561
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ 4 ธ.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 4 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview งานประจำปี 2561 3 ธ.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 3 ธ.ค. 2561
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25623 ธ.ค. 2561
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561 3 ธ.ค. 2561
ผู้อำนวยการและตัวแทนครูร่วมคำนับพระสังฆราช เนื่องในวันฉลองศาสนนาม 3 ธ.ค. 2561
แข่งบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ3 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกชุดการแสดง Preview 29 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2561 29 พ.ย. 2561
จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 29 พ.ย. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 29 พ.ย. 2561
จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 28 พ.ย. 2561
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 428 พ.ย. 2561
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 2) 28 พ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/256128 พ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 28 พ.ย. 2561
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 2)26 พ.ย. 2561
ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 26 พ.ย. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 22 พ.ย. 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256222 พ.ย. 2561
กิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST 22 พ.ย. 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 21 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 21 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 20 พ.ย. 2561
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ 20 พ.ย. 2561
กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง20 พ.ย. 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 20 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 20 พ.ย. 2561
กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 316 พ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance" 16 พ.ย. 2561
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 1) 16 พ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes" 16 พ.ย. 2561
งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 15 พ.ย. 2561
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 1) 15 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน งานประจำปี 2561 15 พ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 415 พ.ย. 2561
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.2 และ ป.6 (ครั้งที่ 1) 14 พ.ย. 2561
ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 14 พ.ย. 2561
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI 13 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา12 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 พ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT 12 พ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT 12 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.1 เเละป.29 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่15/2561 8 พ.ย. 2561
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5/1-ป.5/4 8 พ.ย. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 07/11/618 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 เเละ ป.6 หลักสูตร English Program 7 พ.ย. 2561
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.37 พ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH7 พ.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 6/2561 7 พ.ย. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ 6 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 2561
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.2 6 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 6 พ.ย. 2561
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ5 พ.ย. 2561
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 5 พ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ 5 พ.ย. 2561
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4)2 พ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2 พ.ย. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา 1 พ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรัฏฐ์ ชวชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 1 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2561 1 พ.ย. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 51 พ.ย. 2561
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 31 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 31 ต.ค. 2561
สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST 31 ต.ค. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561 31 ต.ค. 2561
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 30 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2561 30 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30 ต.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 5/256130 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการมอบรางวัล Montfort’s Got Talent ชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา2561 30 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล ChiangMai Open Rapid Chess Championships 201830 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ในการแข่งขันเทควันโด รายการ Lampang Taekwondo Open Championship 201830 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ The 13th Morino Miyako Sedai Open Taekwomdo Championships 201830 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids 30 ต.ค. 2561
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 29 ต.ค. 2561
มอบถ้วยรางวัลเเข่งขัน Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา256129 ต.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6 29 ต.ค. 2561
รับรางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเรื่อง "The study about yeast concentration that dissolves to Sucrose."25 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2561 25 ต.ค. 2561
ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ 25 ต.ค. 2561
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 524 ต.ค. 2561
ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ 24 ต.ค. 2561
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” (วันที่ 19/10/61)23 ต.ค. 2561
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ (20/10/2561)23 ต.ค. 2561
โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM”( 21/10/61 อัลบั้ม1)22 ต.ค. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561 22 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 22 ต.ค. 2561
คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 22 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 19 ต.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) 19 ต.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 19 ต.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 18 ต.ค. 2561
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 201818 ต.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 18 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการแสดง นำเสนอการแสดง งานประจำปี 2561 18 ต.ค. 2561
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 17 ต.ค. 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16 ต.ค. 2561
การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ 5 ต.ค. 2561
เชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร) 4 ต.ค. 2561
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp 4 ต.ค. 2561
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp 4 ต.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (03/10/61)3 ต.ค. 2561
งานอภิบาลจัดกิจกรรม Lost and Found 2 ต.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 2 ต.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS 2 ต.ค. 2561
ประชุมครูคณะกรรมการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Winter Wonder Camp#7 1 ต.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561 29 ก.ย. 2561
ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256129 ก.ย. 2561
คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 28 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators 28 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 27 ก.ย. 2561
ทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic 27 ก.ย. 2561
ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media 27 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 25626 ก.ย. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4 26 ก.ย. 2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 26 ก.ย. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2561 25 ก.ย. 2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 25 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 25 ก.ย. 2561
รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 24 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 21 ก.ย. 2561
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักกีฬากอล์ฟในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ย. 2561
ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 20 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2561 20 ก.ย. 2561
สอบสอนครูภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. นฤภร ไชยมะโน ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 2 20 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลThe Regional Eagles' Cup 201919 ก.ย. 2561
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 19 ก.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 19 ก.ย. 2561
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทนนิส 18 ก.ย. 2561
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project 18 ก.ย. 2561
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program 18 ก.ย. 2561
ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators 17 ก.ย. 2561
วัดตัวนักเรียนระดับชั้น ป.4 สำหรับกิจกรรมการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 2561
ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ 17 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 17 ก.ย. 2561
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid 14 ก.ย. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 14 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.614 ก.ย. 2561
แข่งขัน Montfort's Got Talent The best musician รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.314 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 14 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน เพื่อหารือการจัดรายการอาหารโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2561 14 ก.ย. 2561
คณะกรรมการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators 14 ก.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561 14 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาการขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร English Program 13 ก.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561 13 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 13 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2561 13 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.613 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The best dancer รอบชิงชนะเลิศ ป.1-313 ก.ย. 2561
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน 12 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 12 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.612 ก.ย. 2561
Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.312 ก.ย. 2561
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 11 ก.ย. 2561
นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน11 ก.ย. 2561
การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 11 ก.ย. 2561
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 11 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. รณิศร แสนหลวง นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด 11 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 11 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 10 ก.ย. 2561
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 10 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อย" 10 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2018 World Time 10 ก.ย. 2561
ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS 10 ก.ย. 2561
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 38 ก.ย. 2561
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด7 ก.ย. 2561
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid 7 ก.ย. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 7 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 7 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 7 ก.ย. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 17 ก.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน7 ก.ย. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 167 ก.ย. 2561
กิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ)7 ก.ย. 2561
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 6 ก.ย. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5 6 ก.ย. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่10/2561 6 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 5 ก.ย. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 5 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 4 ก.ย. 2561
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด 4 ก.ย. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 4 ก.ย. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 4 ก.ย. 2561
การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ 4 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 4 ก.ย. 2561
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด3 ก.ย. 2561
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 3 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 3 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียน งานประจำปี 2561 3 ก.ย. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 3 1 ก.ย. 2561
คัดเลือกนักแสดงงานประจำปี ระดับชั้น ป.4 ที่มีความสามารถด้านการใช้อุปกรณ์ Scooter, Rollerblade, Skateboard และ จักรยานผาดโผน 1 ก.ย. 2561
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์อัตราบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 1 ก.ย. 2561
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 1 ก.ย. 2561
สภานักเรียนจัดการเเข่งขัน Master chef kids (รอบคัดเลือก) 1 ก.ย. 2561
นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า 30 ส.ค. 2561
ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 30 ส.ค. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 5 30 ส.ค. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 2 30 ส.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนชั้นป.4-6 30 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่9/2561 30 ส.ค. 2561
ตรวจเอกสารหลักฐานการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 30 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 256130 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 29 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 ระดับชั้น ป.129 ส.ค. 2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 29 ส.ค. 2561
กาดนัด MCP ครั้งที่ 229 ส.ค. 2561
ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน 29 ส.ค. 2561
รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 201828 ส.ค. 2561
สนุกคิดกับ A MATH รอบคัดเลือก ป.5 เเละ ป.628 ส.ค. 2561
จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (28.08.61)28 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 27 ส.ค. 2561
แข่งขันสนุกคิดกับ A MATH ระดับชั้นป.5และป.6ประจำปีการศึกษา 256127 ส.ค. 2561
Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Final Round) 27 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (27.08/61)27 ส.ค. 2561
แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2561 25 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศและแนะนำวิธีในการเล่นสนุกคิดกับ A MATH ประจำปีการศึกษา 2561ให้กับนักเรียน 24 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ24 ส.ค. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 24 ส.ค. 2561
Crossword Game Competition 2018 for Grade 6 students (Semi-Final Round)24 ส.ค. 2561
อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 24 ส.ค. 2561
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 24 ส.ค. 2561
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ24 ส.ค. 2561
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 24 ส.ค. 2561
งานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 ส.ค. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ป.4 23 ส.ค. 2561
การแข่งขัน Crossword Game Competition 2018 นักเรียนชั้นป.6 23 ส.ค. 2561
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก นักเรียนชั้นป.2 23 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่8/2561 23 ส.ค. 2561
รับรางวัลเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ22 ส.ค. 2561
การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 22 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 22 ส.ค. 2561
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 22 ส.ค. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 256122 ส.ค. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 22 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (22/08/61)22 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 4/256122 ส.ค. 2561
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย21 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ21 ส.ค. 2561
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "SINGHA 3x3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018"21 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (21/08/61)21 ส.ค. 2561
ประชุมรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2561 21 ส.ค. 2561
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 20 ส.ค. 2561
สภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 20 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (อัลบั้ม2)20 ส.ค. 2561
รับรางวัลแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมเปี้ยนชิพ 2018 20 ส.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง กิจกรรมบูรณาการ 17 ส.ค. 2561
การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 317 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" อัลบั้ม 117 ส.ค. 2561
แข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 617 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรุงขนมหวานบัวลอย17 ส.ค. 2561
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (15/08/61)17 ส.ค. 2561
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Musician รอบคัดเลือก16 ส.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 16 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 216 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นป.5)16 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคม) นักเรียนชั้น ป.6 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5 16 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 16 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Dancer รอบคัดเลือก 16 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี 2561 15 ส.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 15 ส.ค. 2561
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี15 ส.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2561
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก15 ส.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer เพลงสากล รอบคัดเลือก (07/08/2561)15 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 15 ส.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561 15 ส.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 15 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่7/2561 15 ส.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 14 ส.ค. 2561
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-6 14 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 214 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 256114 ส.ค. 2561
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5 14 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Champion League Badminton Youth League Season 214 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี14 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและพิธีการ งานประจำปี 2561 10 ส.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 10 ส.ค. 2561
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ 10 ส.ค. 2561
คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot10 ส.ค. 2561
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 210 ส.ค. 2561
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6 9 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 09/08/619 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ส.ค. 2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 9 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. ธนพัชร์ สมศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.2/5 ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด8 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส 8 ส.ค. 2561
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ 8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ งานประจำปี 2561 8 ส.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 8 ส.ค. 2561
การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 ส.ค. 2561
คุณจำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 8 ส.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 7 ส.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 7 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู7 ส.ค. 2561
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (07.08.61)7 ส.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561 6 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 06/08/616 ส.ค. 2561
แข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singer รอบคัดเลือก เพลงไทยสากล6 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 6 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop"6 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 3 ส.ค. 2561
ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone 3 ส.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลอันดับที่ 2 รุ่น EEB การแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดี ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลอันดับที่ 3 รุ่น DB ในการแข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2017-2018 3 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ชั้นป.2/7 ได้รับรางวัลหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 3 ส.ค. 2561
สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 2 ส.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 2 ส.ค. 2561
ประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 2 ส.ค. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561 2 ส.ค. 2561
ประชุมพนักงานโรงอาหาร 2 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. กันต์ธีร์ วัฒนานันท์ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด Chiang Rai Taekwondo Championship 2018 2 ส.ค. 2561
งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอล 1 ส.ค. 2561
ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 1 ส.ค. 2561
งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี 1 ส.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ ชั้นป.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน World Robot Games North Thailand 2018 1 ส.ค. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 31 ก.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561 26 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้26 ก.ค. 2561
นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 2018 GLOBE Taiwan Science Festival26 ก.ค. 2561
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้25 ก.ค. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมกาดนัด MCP ครั้งที่ 125 ก.ค. 2561
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน25 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 24 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้24 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 2561
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24 ก.ค. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 24 ก.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.4 เรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น Crossword Game ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 24 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ ได้จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/256123 ก.ค. 2561
งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 23 ก.ค. 2561
แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 23 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้23 ก.ค. 2561
การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 23 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญองเดอมงฟอร์ต 21 ก.ค. 2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.521 ก.ค. 2561
งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ 20 ก.ค. 2561
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 20 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดการแสดงงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 19 ก.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 19 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561
นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้17 ก.ค. 2561
นำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 17 ก.ค. 2561
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 17 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 16 ก.ค. 2561
การมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 4-613 ก.ค. 2561
มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3 13 ก.ค. 2561
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2561 13 ก.ค. 2561
ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.4-ป.613 ก.ค. 2561
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 13 ก.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561 12 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561 12 ก.ค. 2561
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล 12 ก.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 12 ก.ค. 2561
กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ชั้น ป.1-ป.3 12 ก.ค. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ) 11 ก.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/256111 ก.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 11 ก.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 11 ก.ค. 2561
ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 11 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 10 ก.ค. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 10 ก.ค. 2561
งานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561 10 ก.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2561
นายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม9 ก.ค. 2561
ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 9 ก.ค. 2561
ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภคศิริ ศิริลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ในการแข่งขันหมากรุกสากล9 ก.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. วาสิตา หวานเสียง นักเรียนชั้น ป.1/5 ในการแข่งขันหมากรุกสากล 9 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม6 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/7 พบกับ ป.6/4 6 ก.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 6 ก.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.66 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 5 ก.ค. 2561
ครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5 ก.ค. 2561
ประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome5 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561 5 ก.ค. 2561
อาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 5 ก.ค. 2561
การประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน 4 ก.ค. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 4 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.6/7และ ป.6/9 4 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ป.6/2 กับ ป.6/4 3 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ2 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 ก.ค. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/1 และนักเรียนชั้น ป.6/6 2 ก.ค. 2561
นำเสนอการจัดกิจกรรม Montfort's Got Talent 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 629 มิ.ย. 2561
ประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 29 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. วรินทร รตนประภา ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน KYORUGI TERM Smart Taekwondo 29 มิ.ย. 2561
บันทึก VDO การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 28 มิ.ย. 2561
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 28 มิ.ย. 2561
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 28 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561 28 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561 28 มิ.ย. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 28 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.6/3 และนักเรียนชั้น ป.6/7 28 มิ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน28 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม27 มิ.ย. 2561
อาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 27 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 27 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.6/5 กับ ป.6/4 27 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 27 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิงนักเรียนชั้น ป.6/7 กับนักเรียนชั้น ป.6/2 และนักเรียนชั้น ป.6/1 กับนักเรียนชั้น ป.6/8 27 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) 27 มิ.ย. 2561
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2561
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) 26 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6 และป.526 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9 26 มิ.ย. 2561
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ 26 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม26 มิ.ย. 2561
กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.326 มิ.ย. 2561
กิจกรรม "ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่"วันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.526 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ชั้น ป.5/6 และ ป.5/7 26 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน26 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 26 มิ.ย. 2561
นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม25 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/2 และ ป.5/7 25 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด25 มิ.ย. 2561
เเข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 125 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการ เลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคน25 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ25 มิ.ย. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 256123 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 22 มิ.ย. 2561
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 256121 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 21 มิ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 21 มิ.ย. 2561
บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage20 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8 20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7 19 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน 18 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 16 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 15 มิ.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 มิ.ย. 2561
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4 15 มิ.ย. 2561
ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 14 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )14 มิ.ย. 2561
การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5 กับ ป.4/1 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 13 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 13 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 13 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.3/1 และนักเรียนชั้น ป.3/4 13 มิ.ย. 2561
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9 12 มิ.ย. 2561
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256112 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6 11 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 210 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 110 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3) 9 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 8 มิ.ย. 2561
งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน 8 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.4 "ธรรมชาติบันดาลใจ"7 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 06/06/616 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 06/06/616 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 6 มิ.ย. 2561
งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) 6 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. สิริปภา ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 6 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 มิ.ย. 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25615 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 04/06/614 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน1 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 31 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/256131 พ.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 31 พ.ค. 2561
ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรุ่น BEAM Line Tracing Beginner 30 พ.ค. 2561
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1- 628 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 28 พ.ค. 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 1/256125 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2561
คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 23 พ.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง 23 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง นักเรียนชั้น ป.5/6 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นป. 123 พ.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 23 พ.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป.1 23 พ.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 23 พ.ค. 2561
ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 22 พ.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 22 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 21 พ.ค. 2561
ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
การประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 121 พ.ค. 2561
ประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 พ.ค. 2561
สำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อออกแบบจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 18 พ.ค. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม ชั้น ป.4/118 พ.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ 17 พ.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 17 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 16 พ.ค. 2561
ประชุมงานอภิบาล 16 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 15 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"15 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)12 พ.ค. 2561
อบรมวันสุดท้าย12 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)11 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256110 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)