[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1344
ชื่อ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
ฉายา: จุม
อายุงาน: 6 ปี 5 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550  ศิลปะมหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544  ศิลปะบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2539    
4  ม.3  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2536    
5  ป.6  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2533    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2558 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2557 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2556 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2555 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2554 กรรมการ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2544  ร่วมแสดงนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายภาพ INDY ณ หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2  19 ก.ค. 2545  ร่วมแสดงผลงานถ่ายภาพ "ผมและลูกศิษย์ไปเที่ยวกรุงเทพฯ" ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (15)
     หน้าที่ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560    แผนงาน ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง ขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560(ย 1.2.2) กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน    แผนงาน บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร กำหนดการ เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน    แผนงาน จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน ขั้นตอน 6.1 จัดตารางการอยู่เวรของครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 6.6 กิจกรรมพันธสัญญา กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน พิธีไหว้ครู กำหนดการ พิธีไหว้ครู
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต    แผนงาน สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ขั้นตอน 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent    แผนงาน ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent (1.6, 10.3)
     หน้าที่ ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     หน้าที่ การจัดทำป้าย Pop Up ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหน้าเว็บไซต์โรงเรียน และป้ายไวนิล กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กำหนดการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 9 พ.ย. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(955)
กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course 25 เม.ย. 2561
การสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 23 เม.ย. 2561
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 23 เม.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 20 เม.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 20 เม.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4 20 เม.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.5 19 เม.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 319 เม.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.619 เม.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 เม.ย. 2561
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.218 เม.ย. 2561
ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน17 เม.ย. 2561
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อัลบั้ม211 เม.ย. 2561
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อัลบั้ม 111 เม.ย. 2561
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ GLOBE Student Research11 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 10 เม.ย. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (10/04/61)10 เม.ย. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (09/04/61) 9 เม.ย. 2561
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 35 เม.ย. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (05/04/61)5 เม.ย. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (04/04/61)4 เม.ย. 2561
ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 3 เม.ย. 2561
จำหน่ายแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 3 เม.ย. 2561
ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 3 เม.ย. 2561
จำหน่ายแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2561 3 เม.ย. 2561
ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 3 เม.ย. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (03/04/61)3 เม.ย. 2561
ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 2 เม.ย. 2561
จำหน่ายแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2561 2 เม.ย. 2561
ประชุมนักการและพนักงานเรื่องการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 30 มี.ค. 2561
ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 30 มี.ค. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (30/03/61)30 มี.ค. 2561
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบ O-Net30 มี.ค. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (29/03/61)29 มี.ค. 2561
ประชุมครูผู้สอน เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 29 มี.ค. 2561
ประชุมวางแนวทางการเข้าแถวและเดินแถวแบบลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 29 มี.ค. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (28/03/61)28 มี.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสอนโครงการ MCP Genius Kids (Math) 27 มี.ค. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (27/03/61)27 มี.ค. 2561
ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 227 มี.ค. 2561
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 26 มี.ค. 2561
เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 26 มี.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 2 8 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 4/2560 8 มี.ค. 2561
จัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 7 มี.ค. 2561
การประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากรชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 7 มี.ค. 2561
7 มี.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ป.1 6 มี.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560 6 มี.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 6 มี.ค. 2561
ฝ่ายวิชาการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน 6 มี.ค. 2561
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมพิจารณาผลการทดสอบนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561 6 มี.ค. 2561
งานวัดผลจัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2560 6 มี.ค. 2561
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 6 มี.ค. 2561
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 5 มี.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 5 มี.ค. 2561
จัดสอบนักเรียนแทรกชั้น ระดับชั้น ป.1-6 5 มี.ค. 2561
สอบนักเรียนชิงทุนการศึกษามงฟอร์ต 5 มี.ค. 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2561 5 มี.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย5 มี.ค. 2561
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 5 มี.ค. 2561
รางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด 3 รายการ2 มี.ค. 2561
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 2 มี.ค. 2561
รับเหรียญทอง โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 2 มี.ค. 2561
รับรางวัลชนะเลิศ Sumo2018 Balancing Robot 2 มี.ค. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ชั้น ป.2,4,6 28 ก.พ. 2561
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ชั้น ป.1,3,5 27 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 27 ก.พ. 2561
รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์” 26 ก.พ. 2561
รับรางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพ หมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล26 ก.พ. 2561
ตัวแทนประเทศไทยส่งรูปภาพเข้าร่วมแข่งขัน United Through Space 26 ก.พ. 2561
จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 26 ก.พ. 2561
กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี RECITAL 201725 ก.พ. 2561
ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมเข้ากับระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย 25 ก.พ. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 256025 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 23 ก.พ. 2561
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560 23 ก.พ. 2561
ประชุมครูผู้สอน IE เรื่อง "การปรับหน่วยการเรียนรู้" 23 ก.พ. 2561
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด22 ก.พ. 2561
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 2/2560 วันที่สี่ 22 ก.พ. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2560 22 ก.พ. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2560 (สำนักผู้อำนวยการ) 22 ก.พ. 2561
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 1-3 22 ก.พ. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 1 22 ก.พ. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 18 22 ก.พ. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 1 22 ก.พ. 2561
เริ่มรับชำระเงินโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 22 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2560 22 ก.พ. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2560 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการ-การเงิน) 21 ก.พ. 2561
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 4-621 ก.พ. 2561
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 21 ก.พ. 2561
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.1-321 ก.พ. 2561
แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่121 ก.พ. 2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่9/2560 21 ก.พ. 2561
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2560 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายบริหารทั่วไป) 21 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 21 ก.พ. 2561
ครูวิรัชดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมการจัดครูที่ปรึกษาและครูเข้าสอนประจำวิชา ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 2561
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 21 ก.พ. 2561
นักข่าวของหนังสือพิมพ์ Zhongguo Yu Bao ประเทศจีน พบผู้อำนวยการเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Chinese Program 20 ก.พ. 2561
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการเข้าฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่อมพิมพ์คอมคัลเลอร์ 20 ก.พ. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 20 ก.พ. 2561
ฝ่ายวิชาการซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน20 ก.พ. 2561
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 17 ก.พ. 2561
กิจกรรมอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 616 ก.พ. 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (อัลบั้ม 1)16 ก.พ. 2561
การประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ชั้นป.1- ชั้น ป.6 16 ก.พ. 2561
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ และนักเรียนที่ได้ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2561
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่มามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่จักษุแพทย์เห็นควรให้ใช้แว่นสายตา16 ก.พ. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 15 ก.พ. 2561
กิจกรรมประกวดการไหว้ ป.3และป.615 ก.พ. 2561
การซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 256015 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ทีมบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย VS ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 15 ก.พ. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า15 ก.พ. 2561
กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายของไมโลช็อกโกแลตมอลต์ 15 ก.พ. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 15 ก.พ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัทณเอก สมาธิ ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด 15 ก.พ. 2561
กิจกรรมประกวดการไหว้ ชั้น ป.2 เเละ ป.514 ก.พ. 2561
กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 14 ก.พ. 2561
การนำเสนอผลงานนักเรียน หลักสูตร English Program 14 ก.พ. 2561
ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมการนำเสนอลำดับพิธีการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 14 ก.พ. 2561
ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2561 13 ก.พ. 2561
รับฟังการนำเสนอโปรแกรมบริหารโรงเรียน 13 ก.พ. 2561
ประกวดการไหว้13 ก.พ. 2561
ถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 12 ก.พ. 2561
รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี12 ก.พ. 2561
รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี12 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 09/02/61 9 ก.พ. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 9 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 8 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 08/02/61 8 ก.พ. 2561
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเมืองกว่างโจว8 ก.พ. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 4 ประจำปี60 8 ก.พ. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 4 ประจำปี60 8 ก.พ. 2561
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 4 ประจำปี60 8 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (08/02/2561)8 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่15/2560 8 ก.พ. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 17 8 ก.พ. 2561
ประชุมครูผู้สอน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน" 8 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย7 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 07/02/617 ก.พ. 2561
นักศึกษาจีนอำลากลับประเทศจีน7 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (07/02/2561)7 ก.พ. 2561
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 7 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (06/02/2561)7 ก.พ. 2561
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 6 ก.พ. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 6 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 06/02/616 ก.พ. 2561
กิจกรรมLost and Found 6 ก.พ. 2561
กิจกรรมLost and Found 5 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 05/02/615 ก.พ. 2561
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 5 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (05/02/2561) 5 ก.พ. 2561
การประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 75 ก.พ. 2561
การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย 5 ก.พ. 2561
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครบรอบ 60 ปี3 ก.พ. 2561
ถ่ายทำสารคดีเรื่อง Enfants Prodiges ของเด็กหญิงอารยา พรหมเมือง ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านหมากรุกสากล 3 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 02/02/61 2 ก.พ. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (02/02/2561)2 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 1 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 1 ก.พ. 2561
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่8/2560 1 ก.พ. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 16 1 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 01/02/611 ก.พ. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (01/02/2561)1 ก.พ. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 31/01/6131 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”31 ม.ค. 2561
สอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 31 ม.ค. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (31/01/2561)31 ม.ค. 2561
บริการตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น 31 ม.ค. 2561
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (30/01/2561)31 ม.ค. 2561
ประชุมทดสอบและตรวจรับงานระบบ VDO Conference 30 ม.ค. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 30/01/6130 ม.ค. 2561
ประชุมนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 256130 ม.ค. 2561
เชิญประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 30 ม.ค. 2561
แข่งขันฟุตบอล ป.1-3 และ ป.4-630 ม.ค. 2561
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน29 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน Best all around ประจำปีการศึกษา 2560 29 ม.ค. 2561
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Test นักเรียน EP 2, EP 4 และ EP 629 ม.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 27 ม.ค. 2561
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 26 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 26 ม.ค. 2561
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7 25 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2560 25 ม.ค. 2561
ชนะเลิศ (ระดับภาคเหนือ)ครอสเวิร์ดพัซเซิล25 ม.ค. 2561
รับรางวัลประกวดวาดภาพ “ กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย25 ม.ค. 2561
คุณชาตรี เชื้อมะโนชาญ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อำนวยการ 25 ม.ค. 2561
สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภานนอก 25 ม.ค. 2561
ร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล25 ม.ค. 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561 25 ม.ค. 2561
ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ SWIS ของมูลนิธิฯ และของโรงเรียน 24 ม.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงเรียน24 ม.ค. 2561
เยี่ยมคารวะกงสุลจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน24 ม.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 7/2560 24 ม.ค. 2561
แข่งขัน Crossword Game รอบชิงชนะเลิศ ชั้นป.4-ป.624 ม.ค. 2561
รับรางวัลดีเด่นประกวดวาดภาพ23 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 23 ม.ค. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561 23 ม.ค. 2561
กิจกรรมแข่งขัน Crossword Game รอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 23 ม.ค. 2561
รับการตรวจสอบมาตรฐานด้านการเงินจากมูลนิธิฯ 22 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิม 22 ม.ค. 2561
เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟันนักเรียนชั้นป.1, ป.5และ ป.622 ม.ค. 2561
ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 20 ม.ค. 2561
กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 19 ม.ค. 2561
ปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและวางแผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน18 ม.ค. 2561
ปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและวางแผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 18 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 18 ม.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 15 18 ม.ค. 2561
ประชุมงานอภิบาล 18 ม.ค. 2561
งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 17 ม.ค. 2561
ค่าย Day Camp ป.2 17 ม.ค. 2561
ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส 17 ม.ค. 2561
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.256117 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนฯ 17 ม.ค. 2561
มาสเตอร์ไกรวุฒิ กตัญญูกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่17 ม.ค. 2561
ค่าย Day Camp ป.1 15 ม.ค. 2561
ประชุมนำเสนอผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และส่งงวดงานที่ 2 15 ม.ค. 2561
นักเรียนรับภาพหมู่การแสดงและDVD การแสดงงานประจำปี 256015 ม.ค. 2561
อ่านสารของนายกรัฐมนตรี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ12 ม.ค. 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 12 ม.ค. 2561
นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (อั้ลบั้ม2)12 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นำเสนอโครงการหลักสูตร Montfort Chinese Program 12 ม.ค. 2561
นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (อั้ลบั้ม1)12 ม.ค. 2561
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ12 ม.ค. 2561
งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองชี้แจงกำหนดการกรีฑาสี ประจำปี 256012 ม.ค. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2560 12 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา12 ม.ค. 2561
ประชุมฝ่ายวิชาการ 12 ม.ค. 2561
ตัวแทนผู้ร่วมบริหาร สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายนอก 12 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2560 12 ม.ค. 2561
การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256111 ม.ค. 2561
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 11 ม.ค. 2561
ประชุมครูประจำชั้น ป.1-6 เตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 10 ม.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 18 9 ม.ค. 2561
สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 8 ม.ค. 2561
งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 8 ม.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม5 ม.ค. 2561
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร 5 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 5 ม.ค. 2561
นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 5 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 4 ม.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 14 4 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวาระวิสามัญ 3 ม.ค. 2561
งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5) 27 ธ.ค. 2560
Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.3 ป.6) 23 ธ.ค. 2560
Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5) 22 ธ.ค. 2560
งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5) 22 ธ.ค. 2560
งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5)21 ธ.ค. 2560
งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4) 21 ธ.ค. 2560
พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ 21 ธ.ค. 2560
งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4) 21 ธ.ค. 2560
ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (ป.6)20 ธ.ค. 2560
ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (ป.2)20 ธ.ค. 2560
ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (ป.3)19 ธ.ค. 2560
ถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 19 ธ.ค. 2560
ซ้อมใหญ่การแสดงMontfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (ป.1)19 ธ.ค. 2560
ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 19 ธ.ค. 2560
เปิดให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 19 ธ.ค. 2560
ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 18 ธ.ค. 2560
เปิดให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 18 ธ.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่18 ธ.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 15 ธ.ค. 2560
คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศวิชาภาษาอังกฤษ14 ธ.ค. 2560
คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเล่นสวนสนุก ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 256014 ธ.ค. 2560
ประชุมครูชาวต่างประเทศ 14 ธ.ค. 2560
รับเหรียญทองแดง ยิมนาสติกลีลายิมนาสติกลีลา13 ธ.ค. 2560
รับรางวัลที่ 9 จาก 90 ทีม ทั่วโลก World Robot Olympiad 13 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน13 ธ.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 13 ธ.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 13 ธ.ค. 2560
ติดตั้งเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 13 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุดการแสดง MCP Supreme 13 ธ.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง ชั้น ป.4/4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่13 ธ.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นฤภร ไชยมะโน นักเรียนชั้นป.5/8 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับประถมศึกษา จากโครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน12 ธ.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 12 ธ.ค. 2560
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 8 ธ.ค. 2560
บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1 ป.4 ป.6 ครั้งที่ 2 8 ธ.ค. 2560
งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน 8 ธ.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2560 (ฝ่ายวิชาการ) 7 ธ.ค. 2560
บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ป.5 ครั้งที่ 2 7 ธ.ค. 2560
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 7 ธ.ค. 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 57 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2560 7 ธ.ค. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก) 1/12/606 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 6 ธ.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2560 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน) 6 ธ.ค. 2560
การแข่งขัน A MATH ประจำปี2560 รอบชิงชนะเลิศ 6 ธ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีกร และกำกับการแสดงภาคกลางคืน งานประจำปี 2560 6 ธ.ค. 2560
บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 6 ธ.ค. 2560
บริจาคฝาอลูมิเนียม ถวายเป็นพระราชกุศล6 ธ.ค. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก) 4/12/606 ธ.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”6 ธ.ค. 2560
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2561 4 ธ.ค. 2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2560 4 ธ.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 17 4 ธ.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2560 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป) 4 ธ.ค. 2560
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดทำ Mind Map หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 4 ธ.ค. 2560
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25612 ธ.ค. 2560
การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 1 ธ.ค. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 1 ธ.ค. 2560
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 25601 ธ.ค. 2560
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2 1 ธ.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณ เเละเสกถ้ำพระกุมาร1 ธ.ค. 2560
บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT 1 ธ.ค. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2560 30 พ.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก) 30/11/256030 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2560 30 พ.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก) 29/11/256029 พ.ย. 2560
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 29 พ.ย. 2560
แสดงความยินดี รับเหรียญทองวิทยาศาสตร์โอลิมปิก29 พ.ย. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 13 29 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 29 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 29 พ.ย. 2560
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 29 พ.ย. 2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560 29 พ.ย. 2560
บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT28 พ.ย. 2560
ประชุมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 28 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช28 พ.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) 28/11/256028 พ.ย. 2560
เด็กมงฟอร์ตประถม คว้าเหรียญทอง 2 ปีซ้อน แข่งขันวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์โอลิมปิก28 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช27 พ.ย. 2560
การแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) 27/11/6027 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 27 พ.ย. 2560
พิจารณาคัดเลือก บริษัทประกันสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา24 พ.ย. 2560
รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งเรือ ประเภททัวร์ริ่ง24 พ.ย. 2560
รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งเรือ ประเภททัวร์ริ่ง24 พ.ย. 2560
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 623 พ.ย. 2560
ทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (23/11/6023 พ.ย. 2560
จัดแข่งขัน A MATH ประจำปี2560 รอบคัดเลือก 23 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 23 พ.ย. 2560
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 23 พ.ย. 2560
ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 23 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.4 ครั้งที่ 1 23 พ.ย. 2560
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 23 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน MCP Kids' Education 23 พ.ย. 2560
งาน MCP Kids’ Education (ช่วงบ่าย)23 พ.ย. 2560
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 23 พ.ย. 2560
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 23 พ.ย. 2560
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 22 พ.ย. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256022 พ.ย. 2560
ทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 122 พ.ย. 2560
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก22 พ.ย. 2560
ทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20 พ.ย. 2560
งาน MCP Kids’ Education (ช่วงเช้า)18 พ.ย. 2560
กิจกรรมบูรณาการ ป.417 พ.ย. 2560
จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "The Wondrous Book"17 พ.ย. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 17 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1 17 พ.ย. 2560
ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบท่ออากาศ 16 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 16 พ.ย. 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560 16 พ.ย. 2560
ฝ่ายวิชาการ ประชุมร่วมกับทีมงาน Apple Education เพื่อวางแผนความร่วมมือในการจัดการศึกษา16 พ.ย. 2560
บูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "It's small World (Adventure)"16 พ.ย. 2560
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู16 พ.ย. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "The Great Movies" 16 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.5 ครั้งที่ 1 16 พ.ย. 2560
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 16 พ.ย. 2560
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ออกเยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนในโครงการพระราชานุเคราะห์ 16 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ครั้งที่ 1 16 พ.ย. 2560
รับรางวัลแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส”พลศึกษาคัพ”ครั้งที่116 พ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 16 พ.ย. 2560
ครูศรีกุล ยอดชุมภู ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน เยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูหทัยรัตน์ ศรีพลพรรค งานเบเกอรี่ 16 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนและจับฉลากแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง, เต้นประกอบเพลง งาน MCP Kids’ Education 16 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (15/11/2560)16 พ.ย. 2560
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 15 พ.ย. 2560
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พลศึกษาคัพ ครั้งที่1 15 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 15 พ.ย. 2560
ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 15 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 15 พ.ย. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "The Box of Memories" 15 พ.ย. 2560
บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 15 พ.ย. 2560
กิจกรรมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 315 พ.ย. 2560
คณะกรรมการจัดงาน MCP Kids’ Education ประชุมนำเสนอความคืบหน้าและภาพรวมการจัดงาน 14 พ.ย. 2560
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ระดับนานาชาติ 14 พ.ย. 2560
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส 14 พ.ย. 2560
การประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความพร้อม เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (14/11/2560)14 พ.ย. 2560
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 14 พ.ย. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 13 พ.ย. 2560
สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 13 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และดูแลผู้เข้าร่วมงาน MCP Kids’ Education 13 พ.ย. 2560
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู13 พ.ย. 2560
กิจกรรม Field Trip 13 พ.ย. 2560
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.410 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (09/11/2560)10 พ.ย. 2560
ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ครั้งที่ 2 10 พ.ย. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน MCP Kids' Education 9 พ.ย. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 16 8 พ.ย. 2560
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 8 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (8/11/2560)8 พ.ย. 2560
การสอบ YCT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 68 พ.ย. 2560
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์8 พ.ย. 2560
การอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ7 พ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 7 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (07/11/60)7 พ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (06/11/60)7 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน MCP Kids' Education 6 พ.ย. 2560
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 6 พ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย เครือมูลนิธิฯ 6 พ.ย. 2560
หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่นักเรียนชั้น ป.1 6 พ.ย. 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.4-ป.6 3 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 3 พ.ย. 2560
การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 3 พ.ย. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน3 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง3 พ.ย. 2560
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2560 3 พ.ย. 2560
ประชุมพ่อครัว-แม่ครัว 3 พ.ย. 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2560 2 พ.ย. 2560
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 25602 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2 พ.ย. 2560
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ) 2 พ.ย. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 12 2 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 2 พ.ย. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2560 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) 1 พ.ย. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 1 พ.ย. 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 41 พ.ย. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 1 พ.ย. 2560
กิจกรรมแข่งขันคำคม นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 1 พ.ย. 2560
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ) 1 พ.ย. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 31 ต.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้นป.4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่2/2560 31 ต.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2560 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) 31 ต.ค. 2560
กิจกรรม "EP Spooky Halloween" นักเรียนหลักสูตร English Program 31 ต.ค. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560 31 ต.ค. 2560
ประชุมหารือการดำเนินงาน MCP Kids' Education 31 ต.ค. 2560
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 (ช่วงคาบลูกเสือ) 31 ต.ค. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 31 ต.ค. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 31 ต.ค. 2560
นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 31 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายสวนสนุก 31 ต.ค. 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 30 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาจีน30 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการ รายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 30 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 30 ต.ค. 2560
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 230 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 30 ต.ค. 2560
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560 27 ต.ค. 2560
ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี ด.ช. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ27 ต.ค. 2560
รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 256027 ต.ค. 2560
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดซาฟารีและช็อปช่าง เสื้อโปโลนักการ เสื้อกรีฑานักเรียน และทำเหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2560 27 ต.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 827 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 27 ต.ค. 2560
ทีมงาน Apple for education (Thailand) เข้าพบผู้บริหารเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา 27 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 27 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพาผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน 27 ต.ค. 2560
รางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันทรายตะวันคัพครั้งที่ 225 ต.ค. 2560
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พิจารณาคัดเลือกร้านค้าในงาน MCP Kids' Education25 ต.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุงปี 2560) 25 ต.ค. 2560
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์25 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”25 ต.ค. 2560
มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล กิจกรรม Montfort Got Talent 25 ต.ค. 2560
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 25 ต.ค. 2560
ถ่ายภาพแสดงความยินดีนักกีฬาว่ายน้ำ ที่เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น 25 ต.ค. 2560
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าภราดาอังเดร เกแก็ง 25 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 25 ต.ค. 2560
ผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัลกิจกรรม Montfort’s Got Talent24 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ24 ต.ค. 2560
งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ระดับนานาชาติ 24 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 24 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 24 ต.ค. 2560
กิจกรรมค่าย Day Camp นักเรียน ชั้นป.3 21 ต.ค. 2560
การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 720 ต.ค. 2560
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 20 ต.ค. 2560
กิจกรรม Field Trip ชั้น ป.1 และ ป.220 ต.ค. 2560
ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 20 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 20 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 19 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 19 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2560 19 ต.ค. 2560
ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256019 ต.ค. 2560
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประชุมประจำเดือน ตุลาคม2560 19 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 18 ต.ค. 2560
การนิเทศสังเกตการสอนกลุ่มครู IE และ EP ครั้งที่ 3/2560 18 ต.ค. 2560
ประชุมประจำเดือนตุลาคมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 18 ต.ค. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 18 ต.ค. 2560
ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มครู EP และ กลุ่มครู IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 18 ต.ค. 2560
ถ่ายรูปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น 18 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 18 ต.ค. 2560
ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร 18 ต.ค. 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) 18 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อหารือรูปแบบการจัดงานและรูปแบบพิธีเปิด งานประจำปี 2560 18 ต.ค. 2560
ถ่ายรูปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น 17 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 17 ต.ค. 2560
ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 สำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพการแสดงนักเรียน 17 ต.ค. 2560
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมหารือการจัดกิจกรรม MCP Kid's Education17 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 17 ต.ค. 2560
สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ 17 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 16 ต.ค. 2560
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1/2560 วันแรก16 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 16 ต.ค. 2560
กิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560 16 ต.ค. 2560
นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/6, ป.2/1 และป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) 16 ต.ค. 2560
วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2560 16 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 16 ต.ค. 2560
เปิดระบบจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560
นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (12/10/60)12 ต.ค. 2560
ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 2/2560 12 ต.ค. 2560
สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ12 ต.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 12 ต.ค. 2560
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนสิงหาคม 2560 12 ต.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 11 12 ต.ค. 2560
สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา Mathematics หลักสูตรปกติ 12 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 12 ต.ค. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) 12 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 12 ต.ค. 2560
สอบสอนตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ห้อง ป.3/912 ต.ค. 2560
แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 2560
ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 2/2560 11 ต.ค. 2560
ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 แจ้งรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 256011 ต.ค. 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256011 ต.ค. 2560
งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 11 ต.ค. 2560
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ11 ต.ค. 2560
แข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Musician รอบชิงชนะเลิศ 11 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 11 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน 11 ต.ค. 2560
นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ 11 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 11 ต.ค. 2560
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 6/2560 10 ต.ค. 2560
ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 2/2560 10 ต.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English และ Math โปรแกรม EP และ IE 10 ต.ค. 2560
สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ 10 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 10 ต.ค. 2560
เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 9 ต.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” 9 ต.ค. 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 9 ต.ค. 2560
รับลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ก.ย. 2560
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 30 ก.ย. 2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560 28 ก.ย. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ คณะนักร้องประสานเสียง 28 ก.ย. 2560
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort's Got Talent เข้าพบผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ28 ก.ย. 2560
ครูวิภาภรณ์ซ้อมนำเสนอ หลักสูตร Montfort Chinese Program27 ก.ย. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ คณะนักร้องประสานเสียง 27 ก.ย. 2560
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp26 ก.ย. 2560
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน26 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 26 ก.ย. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 25 ก.ย. 2560
งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2560 25 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม Montfort’s Got Talent 25 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ22 ก.ย. 2560
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560 21 ก.ย. 2560
แจกนมโรงเรียนนักเรียน ชั้น ป.5 21 ก.ย. 2560
ฝ่ายบุคลากรแผนกประถมและแผนกมัธยมประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 21 ก.ย. 2560
คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ และชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน 21 ก.ย. 2560
ส่งนักเรียนเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IMSO 2017) 21 ก.ย. 2560
แจกนมโรงเรียนนักเรียน ชั้น ป.6 20 ก.ย. 2560
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256120 ก.ย. 2560
การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 13 19 ก.ย. 2560
แจกนมโรงเรียนนักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 19 ก.ย. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร19 ก.ย. 2560
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย 19 ก.ย. 2560
แจกนมโรงเรียนนักเรียน ชั้น ป.2 และ ป.4 18 ก.ย. 2560
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560 18 ก.ย. 2560
ครูวิรัชดา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการ Montfort Chinese Program 18 ก.ย. 2560
ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 คัดเลือกประธานและรองประธานสี 15 ก.ย. 2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2560 15 ก.ย. 2560
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ15 ก.ย. 2560
มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 15 ก.ย. 2560
งานพยาบาลเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก "Epilepsy" 14 ก.ย. 2560
กิจกรรมกาดนัด MCP ครั้งที่ 3 14 ก.ย. 2560
ชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad Thailand 201714 ก.ย. 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560 14 ก.ย. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ปุณณภพ จูงใจ นักเรียนชั้น ป.6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด 13 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายบัตรจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 13 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 13 ก.ย. 2560
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 13 ก.ย. 2560
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ 13 ก.ย. 2560
การสอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 2/256012 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 12 ก.ย. 2560
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560 12 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 ให้นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2560
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.1-312 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอล ทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยVSทีมอาวุโสสโมสรเจแอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด 12 ก.ย. 2560
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ, นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 12 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน Montfort’s Got Talent The Best Musician 11 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (ชิงชนะเลิศ)11 ก.ย. 2560
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ก.ย. 2560
มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.4-611 ก.ย. 2560
การประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 11 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 11 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.6 ชมละครเรื่อง "มัทนะพาธา"9 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.5 ชมละครเรื่อง "มัทนะพาธา"9 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 9 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.3 ชมละครเรื่อง "พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร"9 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 8 ก.ย. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 8 ก.ย. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 6 8 ก.ย. 2560
จัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่ 8 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.2 ชมละครเรื่อง "พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร"8 ก.ย. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่8 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (06/09/2560)8 ก.ย. 2560
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนผู้อำนวยการรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 8 ก.ย. 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2560 7 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 47 ก.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่10/2560 7 ก.ย. 2560
สอบเก็บคะแนนคลัง ครั้งที่ 2/2560 7 ก.ย. 2560
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง Good Hygiene Practices ร่วมกับงานเบเกอรี่ 7 ก.ย. 2560
แข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 7 ก.ย. 2560
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 7 ก.ย. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 7 ก.ย. 2560
รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น 6 ก.ย. 2560
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 6 ก.ย. 2560
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี60 6 ก.ย. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 6 ก.ย. 2560
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 6 ก.ย. 2560
จัดกิจกรรม Lost and Found 6 ก.ย. 2560
English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 6 ก.ย. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 06/09/606 ก.ย. 2560
ที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 6 ก.ย. 2560
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี60 6 ก.ย. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 6 ก.ย. 2560
แข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 5 ก.ย. 2560
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 5/2560 5 ก.ย. 2560
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ 5 ก.ย. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 12 5 ก.ย. 2560
กิจกรรม Lost and Found 5 ก.ย. 2560
จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 5 ก.ย. 2560
การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4/09/2560)5 ก.ย. 2560
กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด 4 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.4 ชมละครภาษาไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร"4 ก.ย. 2560
นักเรียนชั้น ป.1 ชมละครภาษาไทย เรื่อง "สังข์ทอง ตอนเลือกคู่หาปลา"4 ก.ย. 2560
ฝึกซ้อมนักเรียนดนตรีไทยนอกสถานที่ 2 ก.ย. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 6 2 ก.ย. 2560
บริษัทบรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้แข่งขันไมค์ทองคำและไมค์ทองคำเด็ก 2 ก.ย. 2560
คณะนักร้องประสานเสียง ฝึกซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมในพิธีบูชาขอบพระคุณมงคลสมรส 1 ก.ย. 2560
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 25601 ก.ย. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3 1 ก.ย. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน 1 ก.ย. 2560
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2560 1 ก.ย. 2560
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2560 1 ก.ย. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 9 31 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 31 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5 31 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 31 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2560
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 256030 ส.ค. 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4 30 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 30 ส.ค. 2560
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี60 30 ส.ค. 2560
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่4/2560 30 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 30 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 30 ส.ค. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 30 ส.ค. 2560
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ชั้น ป.1-630 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 29 ส.ค. 2560
รองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันฟุตบอลแม่โจ้คัฟ29 ส.ค. 2560
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ 29 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2560
การแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Dancer รอบชิงชนะเลิศ 29 ส.ค. 2560
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 ส.ค. 2560
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 ส.ค. 2560
งานกีฬา ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4 28 ส.ค. 2560
นักศึกษาจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศจีน28 ส.ค. 2560
การประชุมพ่อครัว-แม่ครัว28 ส.ค. 2560
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี สำรวจพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานจัดงานประจำปี 2560 28 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 28 ส.ค. 2560
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560 28 ส.ค. 2560
ตัวแทนคณะกรรมดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกกอล์ฟ เรื่อง " การฝึก 6 อาวุธหลัก หากจะเป็นผู้เล่นในทัวร์ "26 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.626 ส.ค. 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.5 26 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "ธรรมะ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง" 26 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง "มงฟอร์ตฯ ทำความดี สืบสานวิถีพุทธ" 25 ส.ค. 2560
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.1 -ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี60 25 ส.ค. 2560
เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 25 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 25 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง "กล้วย ๆ กับวิถึพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น" 24 ส.ค. 2560
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 24 ส.ค. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ชั้นป.524 ส.ค. 2560
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2560 24 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "สีสันแห่งธรรมชาติ" 23 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Dancers 23 ส.ค. 2560
แข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 23 ส.ค. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.1 23 ส.ค. 2560
คณะกรรมการตัดสิน Montfort's Got Talent The Best Dancer เข้าร่วมประชุม 22 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "ต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอยเวียงกุมกาม"22 ส.ค. 2560
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง Let's Explore the Hidden Village22 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2560 ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง 22 ส.ค. 2560
เตรียมความพร้อมนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 22 ส.ค. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.522 ส.ค. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.2 22 ส.ค. 2560
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 22 ส.ค. 2560
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู21 ส.ค. 2560
แจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน(Overweight)หรือ เด็กอ้วน(Obese Children) 21 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร 21 ส.ค. 2560
แข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 621 ส.ค. 2560
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 21 ส.ค. 2560
การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 256121 ส.ค. 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น19 ส.ค. 2560
กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์แสนสนุก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18 ส.ค. 2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2560 18 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 18 ส.ค. 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2560 18 ส.ค. 2560
การประชุมครูระดับชั้นป.1 18 ส.ค. 2560
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 18 ส.ค. 2560
จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561 18 ส.ค. 2560
การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 18 ส.ค. 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 218 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256018 ส.ค. 2560
เรียนเชิญคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีการศึกษา 2560 18 ส.ค. 2560
การประกวด Montfort’s Got Talent เพลงไทย ชั้น ป.1-ป.318 ส.ค. 2560
การประกวด Montfort’s Got Talent เพลงไทย ชั้น ป.4-ป.618 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560 17 ส.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 8 17 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560
ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพและวางพวงหรีดน้องชายของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูที่ปรึกษา ป.4/1 17 ส.ค. 2560
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน 17 ส.ค. 2560
การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2560
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2017 16 ส.ค. 2560
ประกวด Montfort’s Got Talent The Best Singers รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล ระดับชั้น ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2560
แข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.2 และ ป.3 16 ส.ค. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 16 ส.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 11 16 ส.ค. 2560
ทำการจัดชุดอาหารว่าง เพื่อถ่ายรูปลงระบบ SWIS 16 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 16 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่16 ส.ค. 2560
Montfort’s Got Talent The Best Singers รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล ป.1-ป.316 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 16 ส.ค. 2560
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 4/256015 ส.ค. 2560
จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2560
ครูผู้สอนส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบคลัง และข้อสอบเข้าคลัง เพื่อสอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2/2560 15 ส.ค. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256015 ส.ค. 2560
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ 15 ส.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ15 ส.ค. 2560
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 15 ส.ค. 2560
การรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 201715 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปี2560 15 ส.ค. 2560
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่11 ส.ค. 2560
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี11 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singers 11 ส.ค. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสสวท. 11 ส.ค. 2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 11 ส.ค. 2560
ตัวแทน บริษัท เวิลด์เคมีคอล ฟาร์อีสจำกัด นำเสนอรายละเอียดเครื่องผลิตคลอรีน 11 ส.ค. 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256011 ส.ค. 2560
การประชุมหารือการรายงานข้อมูลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาตามทิศทางมงฟอร์ต 11 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน Montfort’s Got Talent The Best Singers 10 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 ระดับชั้นป.4 และ ป.510 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่8/2560 10 ส.ค. 2560
ประชุมการเสนอรูปแบบการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 งาน Montfort Variety Education 2017 10 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2560
จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561 10 ส.ค. 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (09/08/2560)10 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 2 10 ส.ค. 2560
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 10 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.69 ส.ค. 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 9 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 9 ส.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 39 ส.ค. 2560
รับชมการสาธิต Projector ระบบ Laser 9 ส.ค. 2560
คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปีการศึกษา 25609 ส.ค. 2560
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 8 ส.ค. 2560
จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (08/08/2560)8 ส.ค. 2560
ซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ" 8 ส.ค. 2560
แพทย์ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 8 ส.ค. 2560
ฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Montfort's Got Talent The Best Singers, Montfort's Got Talent The Best Dancers, Montfort's Got Talent The Best 8 ส.ค. 2560
ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน Dashboard8 ส.ค. 2560
นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2560
รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 8 ส.ค. 2560
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี 8 ส.ค. 2560
งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา 7 ส.ค. 2560
กีฬาสี ประจำปี 2560 (07/08/60)7 ส.ค. 2560
ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรภาษาจีน 7 ส.ค. 2560
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ประจำปี 25607 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหลักสูตร Montfort Chinese Program (MCP) 7 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 7 ส.ค. 2560
การแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 (04/08/2560)4 ส.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 10 4 ส.ค. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูม4 ส.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม4 ส.ค. 2560
ฝึกซ้อมนักกรีฑา4 ส.ค. 2560
รองชนะเลิศอันดับ 2ไมโลฟุตซอล 2017 (ชิงเเชมป์ภาคเหนือ)3 ส.ค. 2560
จัดการแข่งขัน สนุกคิดกับ SUDOKU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 รอบแรก 3 ส.ค. 2560
นักเรียนสอบASMOคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี2560 3 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่7/2560 3 ส.ค. 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 (03/08/2560)3 ส.ค. 2560
การฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ"3 ส.ค. 2560
ฝึกซ้อมนักกรีฑา 2 ส.ค. 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (02/08/2560)2 ส.ค. 2560
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 20172 ส.ค. 2560
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 2 ส.ค. 2560
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู EP ครั้งที่ 3/2560 1 ส.ค. 2560
ประชุมผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 1 ส.ค. 2560
การฝึกซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "สพฐ. - สปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ" 31 ก.ค. 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2560 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายวิชาการ) 31 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 31 ก.ค. 2560
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560 31 ก.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 10 27 ก.ค. 2560
ประชุมชี้แจงนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ประจำปี256027 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 27 ก.ค. 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 27 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(อัลบั้ม2) 27 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(อัลบั้ม1)27 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์26 ก.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560 26 ก.ค. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 26 ก.ค. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (26/07/60)26 ก.ค. 2560
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2560 26 ก.ค. 2560
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (25/07/60)25 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(25/07/60)25 ก.ค. 2560
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/256025 ก.ค. 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติให้กับนักเรียนชั้น ป.1-6 25 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 25 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์24 ก.ค. 2560
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256024 ก.ค. 2560
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 21 ก.ค. 2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2560 21 ก.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 9 21 ก.ค. 2560
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก21 ก.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (อัลบั้ม 1)21 ก.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต(อัลบั้ม2)21 ก.ค. 2560
การตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก20 ก.ค. 2560
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน20 ก.ค. 2560
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 20 ก.ค. 2560
ประชุมครูไทยและครูต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#618 ก.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 18 ก.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 18 ก.ค. 2560
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 18 ก.ค. 2560
ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 517 ก.ค. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 17 ก.ค. 2560
ตรวจระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ภายในโรงเรียน 15 ก.ค. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 15 ก.ค. 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) 15 ก.ค. 2560
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.615 ก.ค. 2560
ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ ป.1-ป.6 15 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย14 ก.ค. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 14 ก.ค. 2560
รายการ "Kid Rangers" โดยสถานีไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ป.1-6 14 ก.ค. 2560
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Strong With STEM” 14 ก.ค. 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 113 ก.ค. 2560
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 13 ก.ค. 2560
ประชุมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์13 ก.ค. 2560
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองมงฟอร์ต 13 ก.ค. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 256013 ก.ค. 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560 13 ก.ค. 2560
งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256012 ก.ค. 2560
ประชุมการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ 12 ก.ค. 2560
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 7 ก.ค. 2560
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6 07/07/607 ก.ค. 2560
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน7 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย 7 ก.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม7 ก.ค. 2560
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6 6 ก.ค. 2560
คณะกรรมการศึกษาสถานที่ในการจัดงานประจำปี 2560 6 ก.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 6 6 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่6/2560 6 ก.ค. 2560
งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2560 6 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 5 ก.ค. 2560
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6 04/07/605 ก.ค. 2560
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6 05/07/605 ก.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 8 4 ก.ค. 2560
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.6 03/07/604 ก.ค. 2560
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา4 ก.ค. 2560
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ4 ก.ค. 2560
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 3 ก.ค. 2560
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 3 ก.ค. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.628 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 28 มิ.ย. 2560
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 28 มิ.ย. 2560
แข่งแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 528 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรของบุคลากร ครั้งที่ 127 มิ.ย. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.527 มิ.ย. 2560
ลงนาม MOU ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ27 มิ.ย. 2560
แข่งแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 626 มิ.ย. 2560
อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 256026 มิ.ย. 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2560
ผู้อำนวยการให้เกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการ, ครูฝ่ายวิชาการและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ 26 มิ.ย. 2560
ประชุมการนำเสนอรูปแบบการแสดงงานประจำปี 2560 ของระดับชั้น ป.1-ป.6 24 มิ.ย. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4 24 มิ.ย. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4 24 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2560 24 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 24 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 24 มิ.ย. 2560
ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบ VDO Wall 22 มิ.ย. 2560
กิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.4-ป.622 มิ.ย. 2560
กิจกรรม Classroom meeting ชั้น ป.1-ป.322 มิ.ย. 2560
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 21 มิ.ย. 2560
ให้บริการทันตกรรมปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ป.1 20 มิ.ย. 2560
แข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด20 มิ.ย. 2560
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์20 มิ.ย. 2560
ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 มิ.ย. 2560
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก20 มิ.ย. 2560
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560 16 มิ.ย. 2560
ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดเสื้อชมรมกอล์ฟ และบริษัทตรวจสุขภาพครูบุคลากร นักการ พนักงานโรงอาหาร พนักงานเบเกอรี่ 16 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู 15 มิ.ย. 2560
รับชมการสาธิตอุปกรณ์ VDO Conference 15 มิ.ย. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 4 15 มิ.ย. 2560
ให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก14 มิ.ย. 2560
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 13 มิ.ย. 2560
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Yamaha Thailand Music Festival 201713 มิ.ย. 2560
กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.611 มิ.ย. 2560
กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3 10 มิ.ย. 2560
ชมการสาธิตและทดสอบอุปกรณ์ VDO Conference 9 มิ.ย. 2560
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูดนตรีสากล9 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2560 8 มิ.ย. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 3 8 มิ.ย. 2560
สัมภาษณ์ เด็กมงฟอร์ตตัวแทนหมากรุกทีมชาติไทยที่มีอายุน้อยที่สุด7 มิ.ย. 2560
ประชุมกองงานเลขานุการและผู้เกี่ยวข้องวางแผนจัดทำ FAQ 7 มิ.ย. 2560
ประชุมนำเสนอ VDO สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2560 7 มิ.ย. 2560
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง 7 มิ.ย. 2560
แข่งขันแชร์บอลสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 7 มิ.ย. 2560
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์6 มิ.ย. 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน 6 มิ.ย. 2560
รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 20176 มิ.ย. 2560
ทีมเบเกอรี่รับการอบรมวิธีการทำขนมปังนิ่มจากบริษัทริชโปรดักซ์ 6 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 6 มิ.ย. 2560
มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 4 ปีการศึกษา 25596 มิ.ย. 2560
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู 6 มิ.ย. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 3 มิ.ย. 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers2 มิ.ย. 2560
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2 มิ.ย. 2560
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู2 มิ.ย. 2560
ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายธุรการ-การเงินร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนเรื่องการทำประกันสุขภาพให้แก่ครูเกษียณ 2 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนถือพานไหว้ครู 2 มิ.ย. 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 1 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2560 1 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 1 มิ.ย. 2560
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียน ป.4-631 พ.ค. 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 7 31 พ.ค. 2560
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560 31 พ.ค. 2560
สอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 31 พ.ค. 2560
นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อหารือโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์30 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 29 พ.ค. 2560
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2560 29 พ.ค. 2560
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 29 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers 26 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers 26 พ.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่26 พ.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 26 พ.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 225 พ.ค. 2560
เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ25 พ.ค. 2560
เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ25 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 24 พ.ค. 2560
ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560 24 พ.ค. 2560
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 123 พ.ค. 2560
ประชุมทีมงานพัฒนาระบบ SWIS ส่วนกลางมูลนิธิฯ23 พ.ค. 2560
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/256022 พ.ค. 2560
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 1 18 พ.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers 17 พ.ค. 2560
ครู EP รับฟังการนำเสนอ Samsung SMART board และการเชื่อมต่อ iPad ผ่าน Apple TV17 พ.ค. 2560
ชนะเลิศ Good Morning Vocab King Thailand (Season 3)17 พ.ค. 2560
จำหน่ายแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - 6 (สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้มาซื้อในวันที่โรงเรียนกำหนด) 15 พ.ค. 2560
ผู้อำนวยการให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียน15 พ.ค. 2560
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 13/05/6014 พ.ค. 2560
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 12/05/6014 พ.ค. 2560
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 11/05/6014 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)