[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1345
ชื่อ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ฉายา: ปอย
อายุงาน: 6 ปี 7 เดือน 20 วัน
Social Network: https://th-th.facebook.com/Poypoy007
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 2553  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ใบริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2558 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2557 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2556 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2555 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2554 กรรมการ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนยุคใหม่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมนวัตกรรมรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะในอนาคต ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมสาระ+พัดห้องสมุดอัจฉริยะ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาครู ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 16 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (22)
   เยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม
   โรงเรียนหยุด วันวิสาขบูชา
   หยุดวันอาสาฬหบูชา
   โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา
   หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10
   วันแม่แห่งชาติ
   หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
   หยุดวันปิยมหาราช
   หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ
   หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันคริสต์มาส
   หยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
   หยุดวันขึ้นปีใหม่
   วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน
   หยุดวันครู
   หยุดวันมาฆบูชา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (118)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7 19 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2561
มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน 18 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 18 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 16 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 15 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4 15 มิ.ย. 2561
ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 14 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/5 กับ ป.3/7 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )14 มิ.ย. 2561
การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5 กับ ป.4/1 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 13 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/2 กับ ป.3/8 13 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 13 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 13 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9 12 มิ.ย. 2561
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256112 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 12 มิ.ย. 2561
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6 11 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 11/06/6111 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น 4/3 กับ ป.4/6 11 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 210 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 110 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3) 9 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 8 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3 8 มิ.ย. 2561
งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน 8 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.4 "ธรรมชาติบันดาลใจ"7 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561 7 มิ.ย. 2561
ตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9 7 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 06/06/616 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 06/06/616 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 6 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 6 มิ.ย. 2561
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI 6 มิ.ย. 2561
งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) 6 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน 5 มิ.ย. 2561
จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน 5 มิ.ย. 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25615 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 05/06/615 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 05/06/615 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 04/06/615 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 04/06/614 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน1 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 31 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/256131 พ.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 31 พ.ค. 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 31 พ.ค. 2561
ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 30 พ.ค. 2561
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 30 พ.ค. 2561
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 28 พ.ค. 2561
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1- 628 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 28 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย26 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 25 พ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 25 พ.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 25 พ.ค. 2561
บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 25 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 25 พ.ค. 2561
จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 24 พ.ค. 2561
จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 24 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 24 พ.ค. 2561
คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 23 พ.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง 23 พ.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 23 พ.ค. 2561
ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 22 พ.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมพิธีศพ มารดามาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ 22 พ.ค. 2561
กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 21 พ.ค. 2561
ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-318 พ.ค. 2561
เยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน18 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ 17 พ.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 17 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 15 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"15 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)12 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)11 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256110 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(128)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/6 กับ ป.5/4 19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 และ ป.3/7 19 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 19 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 19 มิ.ย. 2561
มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน 18 มิ.ย. 2561
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/2 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/7 และ ป.3/8 18 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 18 มิ.ย. 2561
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 16 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.3/3 และ ป.3/1 15 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 15 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบูญหลุยส์ 2018 ระหว่าง ป.4/1และ ป.4/4 15 มิ.ย. 2561
ประชุมกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2561 15 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 14 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/6 และ ป.4/4 14 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 2 )14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )14 มิ.ย. 2561
การอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 รอบรองชนะเลิศ ป.4/5 กับ ป.4/1 13 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 13 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 13 มิ.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 13 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 นักเรียนชั้น ป.3/1 และนักเรียนชั้น ป.3/4 13 มิ.ย. 2561
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 ระดับชั้น ระหว่าง ป.4/4 กับ ป.4/9 12 มิ.ย. 2561
คณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256112 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2561
มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 12 มิ.ย. 2561
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)12 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.3/3 กับ ป.3/6 11 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" 11 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 210 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4-ป.6) อัลบั้ม 110 มิ.ย. 2561
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1-ป.3) 9 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) 8 มิ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/1 กับ ป.5/3 8 มิ.ย. 2561
งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน 8 มิ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.4 "ธรรมชาติบันดาลใจ"7 มิ.ย. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561 7 มิ.ย. 2561
ตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/8 กับ ป.5/9 7 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 06/06/616 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 06/06/616 มิ.ย. 2561
จัดทำแฟ้มเอกสาร กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 6 มิ.ย. 2561
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 6 มิ.ย. 2561
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI 6 มิ.ย. 2561
งานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) 6 มิ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. สิริปภา ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 6 มิ.ย. 2561
นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน 5 มิ.ย. 2561
จัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน 5 มิ.ย. 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25615 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 05/06/615 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 05/06/615 มิ.ย. 2561
แข่งขันแชร์บอลหญิง กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 04/06/615 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 มิ.ย. 2561
ประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018 04/06/614 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน1 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นป.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 31 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/256131 พ.ค. 2561
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 31 พ.ค. 2561
ทดสอบนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรุ่น BEAM Line Tracing Beginner 30 พ.ค. 2561
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1- 628 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 28 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย26 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 25 พ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 25 พ.ค. 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 1/256125 พ.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 25 พ.ค. 2561
บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 25 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 25 พ.ค. 2561
จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 24 พ.ค. 2561
จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 24 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 24 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2561
คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 23 พ.ค. 2561
ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง 23 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อารยา พรหมเมือง นักเรียนชั้น ป.5/6 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นป. 123 พ.ค. 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 23 พ.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 23 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป.1 23 พ.ค. 2561
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 23 พ.ค. 2561
ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 22 พ.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ 22 พ.ค. 2561
กำหนดการ ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 22 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 21 พ.ค. 2561
ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
การประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 121 พ.ค. 2561
ประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 พ.ค. 2561
สำรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อออกแบบจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 18 พ.ค. 2561
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม ชั้น ป.4/118 พ.ค. 2561
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ 17 พ.ค. 2561
ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 17 พ.ค. 2561
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 17 พ.ค. 2561
สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ 16 พ.ค. 2561
ประชุมงานอภิบาล 16 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 15 พ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"15 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(12/05/61)12 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(11/05/61)11 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256110 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)