[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1347
ชื่อ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
ฉายา: ยุ้ย
อายุงาน: 6 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (3)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานการเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ งานการเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ งานการเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ งานการเจ้าหน้าที่
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 สัมมนา “เทคโนโลยีการทำงานของเครื่องฟูจิตสึสแกนเนอร์ และระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ Smart Score” ห้องประชุม บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ อาคาร A ชั้น 2 21 มิ.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการนำเสนอผลงาน ICT โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 8 มี.ค. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 20 พ.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (20)
 รวมพลังสร้างสรรค์ 12 พ.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 22 มิ.ย. 2561
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 22 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 20 ก.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 ก.ค. 2561
 โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 7 ส.ค. 2561
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 5 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 5 ก.ย. 2561
 นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ 16 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 พ.ย. 2561
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 1 พ.ย. 2561
 สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 28 พ.ย. 2561
 กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18 11 ธ.ค. 2561
 การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 10 ม.ค. 2562
 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) 18 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 29 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 29 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (108)
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มี.ค. 2562
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มี.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 256115 ก.พ. 2562
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ก.พ. 2562
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-631 ม.ค. 2562
ชมรมว่ายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-631 ม.ค. 2562
ชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-630 ม.ค. 2562
ชมรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-330 ม.ค. 2562
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-629 ม.ค. 2562
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-629 ม.ค. 2562
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 256125 ม.ค. 2562
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 23 ม.ค. 2562
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 23 ม.ค. 2562
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-318 ม.ค. 2562
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) 18 ม.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปี 2561 18 ม.ค. 2562
ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 ม.ค. 2562
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 256114 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 14 ม.ค. 2562
การแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256211 ม.ค. 2562
การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 10 ม.ค. 2562
ชมรม Dancing kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ม.ค. 2562
ชมรม Eng. for Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63 ม.ค. 2562
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18 11 ธ.ค. 2561
ผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร4 ธ.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร29 พ.ย. 2561
สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 28 พ.ย. 2561
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-327 พ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 พ.ย. 2561
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-320 พ.ย. 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-320 พ.ย. 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-619 พ.ย. 2561
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-612 พ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 25619 พ.ย. 2561
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 พ.ย. 2561
กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 67 พ.ย. 2561
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-67 พ.ย. 2561
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 พ.ย. 2561
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-331 ต.ค. 2561
ชมรมนักทดลองวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-630 ต.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 256126 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561 22 ต.ค. 2561
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่16 ก.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 256110 ก.ย. 2561
ชมรมลดพุงลดโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 ก.ย. 2561
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-35 ก.ย. 2561
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-64 ก.ย. 2561
ชมรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ก.ย. 2561
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 3 ก.ย. 2561
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 ส.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 256128 ส.ค. 2561
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 27 ส.ค. 2561
ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-323 ส.ค. 2561
ชมรมกอล์ฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-616 ส.ค. 2561
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 ส.ค. 2561
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 ส.ค. 2561
ชมรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-314 ส.ค. 2561
นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-69 ส.ค. 2561
โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25617 ส.ค. 2561
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-36 ส.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 25616 ส.ค. 2561
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ส.ค. 2561
ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ส.ค. 2561
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 25 ก.ค. 2561
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 24 ก.ค. 2561
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-623 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร23 ก.ค. 2561
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 256120 ก.ค. 2561
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-316 ก.ค. 2561
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 ก.ค. 2561
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 11 ก.ค. 2561
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-610 ก.ค. 2561
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-39 ก.ค. 2561
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 ก.ค. 2561
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 5 ก.ค. 2561
ชมรม A-Math ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-64 ก.ค. 2561
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63 ก.ค. 2561
ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-62 ก.ค. 2561
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ28 มิ.ย. 2561
ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-626 มิ.ย. 2561
ชมรม Thinking club ชั้นประถมปีที่ 1-325 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ22 มิ.ย. 2561
ชมรมหมากล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-622 มิ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ป.6/8 พบกับ ป.6/222 มิ.ย. 2561
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-321 มิ.ย. 2561
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด20 มิ.ย. 2561
ชมรมสแต็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-620 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ playoff และคู่ที่ 112 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ที่ 3 และคู่ที่ 49 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ที่ 1 และคู่ที่ 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ playoff 8 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 256122 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร22 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(112)
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มี.ค. 2562
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มี.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 256115 ก.พ. 2562
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ก.พ. 2562
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-631 ม.ค. 2562
ชมรมว่ายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-631 ม.ค. 2562
ชมรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-630 ม.ค. 2562
ชมรมภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-330 ม.ค. 2562
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-629 ม.ค. 2562
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-629 ม.ค. 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า29 ม.ค. 2562
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 256125 ม.ค. 2562
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 23 ม.ค. 2562
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 23 ม.ค. 2562
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-318 ม.ค. 2562
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) 18 ม.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปี 2561 18 ม.ค. 2562
ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 ม.ค. 2562
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 256114 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 14 ม.ค. 2562
การแข่งขันหมากฮอสและหมากรุกไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256211 ม.ค. 2562
การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 10 ม.ค. 2562
ชมรม Dancing kids ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ม.ค. 2562
ชมรม Eng. for Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-63 ม.ค. 2562
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 ม.ค. 2562
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 256112 ธ.ค. 2561
กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 18 11 ธ.ค. 2561
ผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร4 ธ.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร29 พ.ย. 2561
สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 28 พ.ย. 2561
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-327 พ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 พ.ย. 2561
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-320 พ.ย. 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-320 พ.ย. 2561
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-619 พ.ย. 2561
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-612 พ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 25619 พ.ย. 2561
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-68 พ.ย. 2561
กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 67 พ.ย. 2561
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-67 พ.ย. 2561
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 พ.ย. 2561
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล1 พ.ย. 2561
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-331 ต.ค. 2561
ชมรมนักทดลองวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-630 ต.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 256126 ต.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2561 22 ต.ค. 2561
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256126 ก.ย. 2561
นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่16 ก.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 256110 ก.ย. 2561
ชมรมลดพุงลดโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 ก.ย. 2561
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-35 ก.ย. 2561
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-64 ก.ย. 2561
ชมรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ก.ย. 2561
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 3 ก.ย. 2561
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 ส.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 256128 ส.ค. 2561
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 27 ส.ค. 2561
ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-323 ส.ค. 2561
ชมรมกอล์ฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-616 ส.ค. 2561
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-315 ส.ค. 2561
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-615 ส.ค. 2561
ชมรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-314 ส.ค. 2561
นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-69 ส.ค. 2561
โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25617 ส.ค. 2561
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-36 ส.ค. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 25616 ส.ค. 2561
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ส.ค. 2561
ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-61 ส.ค. 2561
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 25 ก.ค. 2561
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 24 ก.ค. 2561
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-623 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร23 ก.ค. 2561
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 256120 ก.ค. 2561
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-316 ก.ค. 2561
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 13 ก.ค. 2561
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 11 ก.ค. 2561
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-610 ก.ค. 2561
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-39 ก.ค. 2561
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-66 ก.ค. 2561
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 5 ก.ค. 2561
ชมรม A-Math ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-64 ก.ค. 2561
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-33 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63 ก.ค. 2561
ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-62 ก.ค. 2561
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-328 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ28 มิ.ย. 2561
ชมรมกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-626 มิ.ย. 2561
ชมรม Thinking club ชั้นประถมปีที่ 1-325 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ22 มิ.ย. 2561
ชมรมหมากล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-622 มิ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ป.6/8 พบกับ ป.6/222 มิ.ย. 2561
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-321 มิ.ย. 2561
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด20 มิ.ย. 2561
ชมรมสแต็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-620 มิ.ย. 2561
ผลงานที่ชนะการประกวดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ playoff และคู่ที่ 112 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ที่ 3 และคู่ที่ 49 มิ.ย. 2561
ผลงานที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 8 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ที่ 1 และคู่ที่ 28 มิ.ย. 2561
การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด คู่ playoff 8 มิ.ย. 2561
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 256122 พ.ค. 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร22 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)