[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1350
ชื่อ: Mr.  Raymond Sandimas Ancog    
ฉายา: Monskie
อายุงาน: 6 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  Holy Name University 2552  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มครู IE
2561 กรรมการ กลุ่มครู IE
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5
2560 กรรมการ กลุ่มครู IE
2559 กรรมการ กลุ่มครู IE
2558 กรรมการ กลุ่มครู IE
2557 กรรมการ กลุ่มครู IE
2556 กรรมการ กลุ่มครู IE
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มครู IE,   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มครู IE
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (23)
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 2561
 ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22 พ.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba 24 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Angelito Yutuc Yutuc 25 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Fedel Rey Almia Orellano 31 ก.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Porferio Canda 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes 1 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Mary Jean Yunting Celestial 6 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial 7 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel 9 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna 9 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez 14 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial 16 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial 20 ส.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 21 ส.ค. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ 5 ต.ค. 2561
 นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo (ห้องเรียน 4/7) 7 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Russell John Ramos Micumao 8 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes 9 ม.ค. 2562
 นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial 10 ม.ค. 2562
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 15 ม.ค. 2562
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(18)
นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial14 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial10 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes9 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo (ห้องเรียน 4/7)7 ม.ค. 2562
นิเทศการสอน Miss Arlyn Agravante Dingcong22 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas21 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial20 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial16 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez14 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel9 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Jason Yunting Celestial7 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Irene Legaspi Panes1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Lawrence Francisco Manalo1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Porferio Canda1 ส.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Fedel Rey Almia Orellano31 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Mr. Angelito Yutuc Yutuc25 ก.ค. 2561
นิเทศการสอน Miss Brigette Fernandez Madamba24 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)