[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1425
ชื่อ: มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 4 ปี 11 เดือน 23 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (45)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  ปริญญาตรี  
2  ม.6  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2545  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
3  ม.3  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2542  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง 2539  ประถมศึกษาปีที่ 6  ป.05

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2561 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2560 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2559 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2558 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2557 กรรมการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/9

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการนำเสนอผลงาน ICT โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 8 มี.ค. 2559
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (14)
 ก้มหน้าก้มตาทำงานค่ะ 12 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 25 ก.ค. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Mr. Porferio Sarong Canda 2. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 3. Mr. Angelito Yutuc Yutuc 4 ส.ค. 2561
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jacek Andrzej Pierzynski 4 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 6 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 10 ส.ค. 2561
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ 10 ส.ค. 2561
 สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ 4 ก.ย. 2561
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 ม.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 9 ม.ค. 2562
  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial 15 ม.ค. 2562
  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial 15 ม.ค. 2562
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ" 15 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (50)
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Raymond Sandimas Ancog26 มี.ค. 2562
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Yumika Ono5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Fedel Rey Almia Orellano5 มี.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 4 มี.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 4 มี.ค. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan20 ก.พ. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser20 ก.พ. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser20 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan14 ก.พ. 2562
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Fedel Rey Almia Orellano 2. Miss Nikita Louise Morton14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser14 ก.พ. 2562
การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jason Yunting Celestial14 ก.พ. 2562
การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jason Yunting Celestial14 ก.พ. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Yumika Ono 2. Mr. Jacek Andrezej Pierzynski 3. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Hannah Claire Di Cocco13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Hannah Claire Di Cocco13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Russell John Ramos Micumao11 ก.พ. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan24 ม.ค. 2562
การตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย 1. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 24 ม.ค. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย 1. Mr. Michael Steven Glaser24 ม.ค. 2562
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ราย 1. Miss Hannah Claire Di Cocco 2. Miss Alexandra Jayne Hadley24 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Brigette Fernandez Madamba24 ม.ค. 2562
การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Rosellie Aclon Baradillo24 ม.ค. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Russell John Ramos Micumao24 ม.ค. 2562
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน24 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial15 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial15 ม.ค. 2562
ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 15 ม.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program12 ก.ย. 2561
สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ4 ก.ย. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jacek Andrzej Pierzynski4 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Mr. Porferio Sarong Canda 2. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 3. Mr. Angelito Yutuc Yutuc4 ส.ค. 2561
พบตัวแทนสำนักพิมพ์ McGraw Hill แนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่3 ส.ค. 2561
ก้มหน้าก้มตาทำงานค่ะ12 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(105)
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Alexander Charles Spangler 2. Miss Lucia Argudo Garcia8 เม.ย. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Raymond Sandimas Ancog26 มี.ค. 2562
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ26 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Alexandra Jayne Hadley 2. Mr. Jason Yunting Celestial 3. Miss Janice Yunting Celetial 9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser9 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Raymond Ong Samporna 2. Miss Nikita Louise Morton5 มี.ค. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Yumika Ono5 มี.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Fedel Rey Almia Orellano5 มี.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 25624 มี.ค. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan20 ก.พ. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser20 ก.พ. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser20 ก.พ. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"15 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan14 ก.พ. 2562
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Chen Yu14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Fedel Rey Almia Orellano 2. Miss Nikita Louise Morton14 ก.พ. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Michael Steven Glaser14 ก.พ. 2562
การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jason Yunting Celestial14 ก.พ. 2562
การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jason Yunting Celestial14 ก.พ. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Miss Yumika Ono 2. Mr. Jacek Andrezej Pierzynski 3. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Hannah Claire Di Cocco13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Hannah Claire Di Cocco13 ก.พ. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Russell John Ramos Micumao11 ก.พ. 2562
ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร4 ก.พ. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Li Aijuan24 ม.ค. 2562
การตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย 1. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 24 ม.ค. 2562
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย 1. Mr. Michael Steven Glaser24 ม.ค. 2562
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ราย 1. Miss Hannah Claire Di Cocco 2. Miss Alexandra Jayne Hadley24 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Brigette Fernandez Madamba24 ม.ค. 2562
การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Rosellie Aclon Baradillo24 ม.ค. 2562
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Russell John Ramos Micumao24 ม.ค. 2562
ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน24 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial15 ม.ค. 2562
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial15 ม.ค. 2562
ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 15 ม.ค. 2562
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ8 ม.ค. 2562
การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ5 ม.ค. 2562
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ5 ม.ค. 2562
การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 5 พ.ย. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ2 พ.ย. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ3 ต.ค. 2561
การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ 21 ก.ย. 2561
การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ21 ก.ย. 2561
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ21 ก.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 17 ก.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program12 ก.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 10 ก.ย. 2561
สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ4 ก.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 4 ก.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 4 ก.ย. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ 4 ก.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ30 ส.ค. 2561
การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ 24 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ 23 ส.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 22 ส.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ 21 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ17 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ 15 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. Jacek Andrzej Pierzynski4 ส.ค. 2561
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน 1. Mr. Porferio Sarong Canda 2. Mrs. Marian Capispisan Delas Armas 3. Mr. Angelito Yutuc Yutuc4 ส.ค. 2561
พบตัวแทนสำนักพิมพ์ McGraw Hill แนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่3 ส.ค. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก1 ส.ค. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน 1 ส.ค. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ31 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 125 ก.ค. 2561
การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ18 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 18 ก.ค. 2561
การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 16 ก.ค. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 9 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ4 ก.ค. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก3 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 2 ก.ค. 2561
การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน2 ก.ค. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ2 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ30 มิ.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP26 มิ.ย. 2561
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก 26 มิ.ย. 2561
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ 26 มิ.ย. 2561
การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ26 มิ.ย. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 26 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ22 มิ.ย. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 21 มิ.ย. 2561
การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ21 มิ.ย. 2561
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 21 มิ.ย. 2561
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 30 พ.ค. 2561
การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน 30 พ.ค. 2561
ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 256122 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (9)  
   1. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูชาวต่างชาติ
   2. ประชุมคณะกรรมการถ่ายภาพหมูการแสดงของนักเรียนและการสั่งจองภาพ
   3.
   4. ประชุมคณะกรรมการถ่ายภาพหมู่การแสดงของนักเรียนและการสั่งจองภาพ
   5.
   6. ประชุมครูชาวต่างประเทศ
   7. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ
   8. ร่วมแสดง
   9. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคลอดบุตรของ Miss Arlyn Agravante Dingcong